Απόφαση 393725/16

Απόφαση 393725/7956/2016: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου για την αλλαγή χρήσης σε τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου Γ139 του οικισμού Νέας Μηχανιώνας του Δήμου Θερμαϊκού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 393725/7956/2016: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου για την αλλαγή χρήσης σε τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου Γ139 του οικισμού Νέας Μηχανιώνας του Δήμου Θερμαϊκού, (ΦΕΚ 288/ΑΑΠ/2016), 30-12-2016.

 

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152, 153, 154, 159, 160 και 243 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως ισχύουν.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 186, 283 και 286 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

4. Το προεδρικό διάταγμα 133/2010 Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 226/Α/2010).

 

5. Την με αριθμό πρωτοκόλλου ΠΚΜ/4/2011 απόφαση Περιφερειάρχη Τοποθέτηση και Ορισμός Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

6. Την με αριθμό πρωτοκόλλου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 5/03-01-2011 απόφαση Περιφερειάρχη Τοποθέτηση και Ορισμός Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

7. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν ΓΠΚΜ/1952/2013 (ΑΔΑ:ΒΕΝΔ7ΛΛ- ΗΨΑ) απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, δια της οποίας ο Γεώργιος Τσαγκαρλής ορίζεται Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

8. Την με αριθμό 9752/2014 (03-06-2014) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για την επικύρωση της εκλογής Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών και των τακτικών και αναπληρωματικών Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01-09-2014 έως 31-08-2019.

 

9. Το από 27-08-2014 πρακτικό ορκομωσίας των ανωτέρω.

 

10. Την υπ' αριθμόν 353591 (7730)/2014 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, (ΦΕΚ 1253/Γ/2014) δια της οποίας ο Νικόλαος Ιωάννου του Παναγιώτη διορίζεται Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

11. Τη με αριθμό οίκοθεν 461114 (9980)/2014 (ΦΕΚ 3129/Β/2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Περί μεταβίβασης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

12. Την υπ' αριθμόν 29680/993/1989 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 375/Δ/1989), Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του οικισμού Νέας Μηχανιώνας της κοινότητας Νέας Μηχανιώνας (νομού Θεσσαλονίκης).

 

13. Το από 26-01-1990 προεδρικό διάταγμα Έγκριση πολεοδομική μελέτη του οικισμού Νέας Μηχανιώνας κοινότητας Νέας Μηχανιώνας (νομού Θεσσαλονίκης) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε συνεχόμενη περιοχή της ίδιας κοινότητας (ΦΕΚ 59/Δ/1990).

 

14. Την υπ' αριθμόν 13168/2002 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 654/Δ/2002) Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Μηχανιώνας (νομού Θεσσαλονίκης).

 

15. Την υπ' αριθμόν 29/23457/ΠΣΚ/662/2003 απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 1305/Δ/2003), Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου με τον αποχαρακτηρισμό χώρου Διοικητικού Κέντρου και τον χαρακτηρισμό του ως χώρου Λυκείου και TEE στο οικοδομικό τετράγωνο Γ139 του Δήμου Νέας Μηχανιώνας.

 

16. Την υπ' αριθμόν 29/6036/ΠΣΚ/196/2004 (ΦΕΚ 599/Δ/2004) απόφαση Νομάρχη, Τροποποίηση των Συντελεστών Δόμησης των οικισμών Νέας Μηχανιώνας, Νέας Κερασιάς και Αγγελοχωρίου του Δήμου Μηχανιώνας νομού Θεσσαλονίκης.

 

17. Την με αριθμό 37237/ΣΤ1/2007 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 635/Β/2007) Καθορισμός κριτηρίων καταλληλότητας και επιλογής χώρων, για την ανέγερση Δημοσίων διδακτηρίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και χώρων μετά κτιρίων καταλλήλων για στέγαση Σχολικών Μονάδων.

 

18. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 31 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.

 

19. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την παράγραφο 2 του άρθρου 62 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014)

 

20. Τις με αριθμό 273/2013, 425/2013, 448/2015 και 365/2016 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, με τις οποίες εγκρίνεται η αλλαγή χρήσης σε τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου Γ139 οικισμού Νέας Μηχανιώνας στη θέση Τ3,Τ4,Τ5,Τ6,Τ3 έκτασης 3.116,18 m2 από χώρο Τεχνικού Λυκείου σε Χώρο Δημοτικού Σχολείου, η διατήρηση της χρήσης του χώρου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Λυκείου, στη θέση Τ1,Τ2,Τ5,Τ6,Τ1 έκτασης 3.933,54 m2 και ο καθορισμός ελάχιστων αποστάσεων του κτιρίου στα 3 m από τα πλάγια όρια του οικοδομικού τετραγώνου Γ139.

 

21. Το γεγονός ότι ο Δήμος Θερμαϊκού τήρησε τη διαδικασία δημοσιοποίησης του άρθρου 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

22. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται τελικώς ένσταση, όπως προκύπτει από την με αριθμό 7645/27-04-2016 σχετική βεβαίωση του Δημάρχου Θερμαϊκού.

 

23. Τη με αριθμό 11η/Συνεδρία 13η/21-10-2016 πράξη γνωμοδότησης του Συμβουλίου Πολεοδομικών θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την από 10-10-2016 εισήγηση του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 

24. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005), και τη διαπίστωση ότι από τις κανονιστικού χαρακτήρα διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Η απόφαση αυτή και το ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου διαγράμματος που τη συνοδεύει να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Θεσσαλονίκη, 22-11-2016

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.