Απόφαση 39877/18

Απόφαση 39877/879/2018: Τροποποίηση της Πολεοδομικής Μελέτης του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Η Εθνική Αντίσταση Δήμου Ηγουμενίτσας στο οικοδομικό τετράγωνο 25


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 39877/879/2018: Τροποποίηση της Πολεοδομικής Μελέτης του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Η Εθνική Αντίσταση Δήμου Ηγουμενίτσας στο οικοδομικό τετράγωνο 25, (ΦΕΚ 147/ΑΑΠ/2018), 25-07-2018.

 

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου

 

Έχοντας υπόψη

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2, 6 και 10), 154 και 160, του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 31 του νόμου 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 249/Α/2011).

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) και συγκεκριμένα το άρθρο 186, παράγραφος ΣΤ, στοιχείο 39 αυτού.

 

6. Το προεδρικό διάταγμα 140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου.

 

7. Με το από 08-01-1997 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 37/Δ/1997) εγκρίθηκε η Πολεοδομική Μελέτη της έκτασης του Αστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Η Εθνική Αντίσταση εγκρίθηκε στη θέση ΠΟΥΣΙ του Δήμου Ηγουμενίτσας (νομού Θεσπρωτίας).

 

8. Με την με υπ' αριθμόν 5100/2702/1997 (ΦΕΚ 740/Δ/1997) απόφαση Νομάρχη Θεσπρωτίας εγκρίθηκε η Μεταφορά Πολεοδομικής Μελέτης έκτασης Οικοδομικού Συνεταιρισμού Νομού Θεσπρωτίας Η Εθνική Αντίσταση από το διάγραμμα 1:1000 σε κλίμακα 1:500.

 

9. Με την υπ' αριθμόν 73578/4964/2010 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Ηπείρου (ΦΕΚ 575/ΑΑΠ/2010) εγκρίθηκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Ηγουμενίτσας - Τροποποίηση του ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου.

 

10. Την υπ' αριθμόν 225/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας, με την οποία ομόφωνα γνωμοδοτεί υπέρ της τροποποίησης.

 

11. Την από 05-03-2018 θετική εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

 

12. Το πρακτικό της 2ης Συνεδρίασης / 16-03-2018 του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Π.Ε. Θεσπρωτίας (θέμα 6ο) σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της τροποποίησης.

 

13. Το γεγονός ότι η ως άνω τροποποίηση, δεν μειώνει τους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους και δεν εμπίπτει σε ζώνη πεντακοσίων μέτρων από την ακτή, σε παραδοσιακό οικισμό, σε τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, σε αρχαιολογικό χώρο, σε δάση και δασικές εκτάσεις και σε περιοχές προστατευόμενες βάσει διεθνών συνθηκών ή βάσει των άρθρων 18 και 19 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως ισχύει.

 

14. Με τις κανονιστικές διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου ή του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Τροποποίηση της Πολεοδομικής Μελέτης του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Η Εθνική Αντίσταση Δήμου Ηγουμενίτσας στο οικοδομικό τετράγωνο 25 με την αναδιάταξη του χώρου στάθμευσης, την δημιουργία πεζόδρομου και νέου Κοινόχρηστου Χώρου όπως φαίνεται στο θεωρημένο αρμοδίως συνημμένο σχέδιο κλίμακας 1:200.

 

a.39877.18

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ιωάννινα, 19-06-2018

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.