Απόφαση 4046/17

Απόφαση 4046/ΠΕ/2017: Τροποποίηση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Δημοτικής Ενότητας Αρμένων Αποκορώνου Χανίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 4046/ΠΕ/2017: Τροποποίηση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Δημοτικής Ενότητας Αρμένων Αποκορώνου Χανίων, (ΦΕΚ 78/ΑΑΠ/2017), 07-04-2017.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Των άρθρων 4 και 5 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997) Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις,

 

β) των άρθρων 7, 13 και 13Α του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση - Βιώσιμη ανάπτυξη όπως είχαν τροποποιηθεί και ίσχυαν κατά την ημερομηνία εξέτασης του θέματος,

 

γ) του άρθρου 7, παράγραφος 13)β του νόμου 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α/2016), Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις,

 

δ) του άρθρου 280 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

 

ε) του προεδρικού διατάγματος 136/2010 (ΦΕΚ 229/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης,

 

στ) του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

 

ζ) του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

 

η) του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και ιδιαίτερα του άρθρου 56 αυτού και την Πράξη 4/2015 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α/2015),

 

θ) του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

 

2. Τις εγκυκλίους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως ίσχυαν κατά την ημερομηνία εξέτασης του θέματος:

 

α) εγκύκλιος 38525/2014 Μεταβατικές Διατάξεις νόμου 4269/2014.

 

β) εγκύκλιος 2075/2015, Συμπλήρωση εγκύκλιου 38525/2014 Μεταβατικές Διατάξεις νόμου 4269/2014.

 

3. Την εγκύκλιο 10/2012 (εγκύκλιος 29829/10/12) Αρμοδιότητα γνωμοδότησης Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού (ΣΥΠΟΘΑ, θέματα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κ.ά.).

 

4. Την υπ' αριθμόν 640/2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ 39/ΑΑΠ/2009), με την οποία εγκρίθηκε το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων του πρώην Δήμου Αρμένων Χανίων.

 

5. Την υπ' αριθμόν 326/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αποκορώνου Χανίων.

 

6. Το υπ' αριθμόν 12232/15-07-2014 έγγραφο του Δήμου Αποκορώνου, με θέμα Αίτημα τροποποίησης Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων πρώην Δήμου Αρμένων.

 

7. Το υπ' αριθμόν 2546/14/27-09-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, με το οποίο διαβιβάζεται η με ημερομηνία 27-09-2016 σχετική εισήγηση προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

 

8. Το υπ' αριθμόν 4046/15-11-2016 έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, με το οποίο διαβιβάζεται το 151/2016 πρακτικό της συνεδρίασης.

 

9. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, όπως αυτή διατυπώνεται στο 151/2016 πρακτικό της συνεδρίασης της 20-10-2016 (θέμα 1ο).

 

10. Το υπ' αριθμόν 329/31-01-2017 έγγραφο της Υπηρεσίας.

 

11. Το υπ' αριθμόν 593/22-02-2017 έγγραφο της Πολιτικού Μηχανικού Ειρήνης Αποστολάκη.

 

12. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

1. Την τροποποίηση του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δημοτικής Ενότητας Αρμένων Αποκορώνου Χανίων (σχετικό 4) ως εξής:

 

Το παρακάτω εδάφιο προστίθεται μετά την παράγραφο 4.1:

 

{4.1.1 ΠΟΑΠΔ-Ζώνη ΙΑ (Ζώνη οργανωμένης ανάπτυξης στο δευτερογενή τομέα):

 

Δημιουργείται ζώνη ΠΟΑΠΔ-Ζώνη ΙΑ, Ζώνη οργανωμένης ανάπτυξης στο δευτερογενή τομέα, εκτός ορίων οικισμού Στύλου και εντός της περιοχής ΠΕΠΔ 1 (περιοχή Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης - Αρδευόμενη γεωργική γη), όπου υφίσταται η βιομηχανική μονάδα εμφιάλωσης νερού, όπως περιγράφεται στο απόσπασμα χάρτη Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης σε κλίμακα 1:10.000 που συνοδεύει την απόφαση αυτή.

 

Κύριος χαρακτήρας της ΠΟΑΠΔ - Ζώνης ΙΑ είναι η μεταποιητική δραστηριότητα, δίνεται όμως και η δυνατότητα ανάπτυξης λειτουργιών τοπικού κέντρου γα την εξυπηρέτηση των παραγωγικών μονάδων.

 

Οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης εντός της ΠΟΑΠΔ Ζώνης ΙΑ είναι οι ακόλουθες:

 

1. Βιομηχανικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης

2. Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης.

3. Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης.

4. Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης.

5. Κτίρια, γήπεδα στάθμευσης.

6. Πρατήρια βενζίνης, υγραερίου.

7. Κατοικία για προσωπικό ασφαλείας.

8. Γραφεία.

9. Εστιατόρια.

10. Αναψυκτήρια.

11. Χώροι συνάθροισης κοινού.

12. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας.

13. Αθλητικές εγκαταστάσεις.

14. Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων.

15. Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών.}

 

2. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η παραπάνω (4) σχετική απόφαση.

 

3. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ.

 

a.4046.17

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με το απόσπασμα χάρτη Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης που τη συνοδεύει.

 

Ηράκλειο, 24-03-2017

 

Ο ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.