Απόφαση 42416/15

Απόφαση 42416/23404/2015: Έγκριση της υπ' αριθμόν 178/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγκιστρίου περί ψήφισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 42416/23404/2015: Έγκριση της υπ' αριθμόν 178/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγκιστρίου περί ψήφισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, (ΦΕΚ 1651/Β/2015), 06-08-2015.

 

Η Ασκούσα Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το προεδρικό διάταγμα 135/2010 (ΦΕΚ 228/A/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 97, 98 και 280 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3584/2007 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΦΕΚ 143/A/2007).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 87, 88, 89, 90 και 99 του νόμου [Ν] 3584/2007 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΦΕΚ 143/A/2007) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του νόμου 3839/2010 και τις παραγράφου 1)δ του άρθρου 51 του νόμου 3905/2010 και με το άρθρο 54 του νόμου 4178/2013 και με το άρθρο 3 του νόμου 4147/2013.

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 33 παράγραφοι 1)α και 1)β του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/A/2011) όπως τροποποιήθηκαν με τα παρακάτω (ΦΕΚ 437/Β/2012) περί κατάργησης οργανικών θέσεων, (ΦΕΚ 875/Β/2012), (ΦΕΚ 2031/Β/2012), (ΦΕΚ 2766/Β/2012), κοινές υπουργικές αποφάσεις 36975/2012 (ΦΕΚ 2766/Β/2012), (ΦΕΚ 487/Β/2013) και (ΦΕΚ 1116/Β/2013) περί κατάργησης και διατήρησης οργανικών κενών.

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος στ' του νόμου 4093/2012 περί μείωσης θέσεων των Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών

 

7. Τις διατάξεις των άρθρων 80 και 81 του νόμου 4172/2013 περί κατάργησης των δομών της Δημοτικής Αστυνομίας και των σχολικών φυλάκων.

 

8. Την παράγραφο 3)α του άρθρου 54 του νόμου 4178/2013.

 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 3839/2010 και της παραγράφου 1)δ του άρθρου 51 του νόμου 3905/2010.

 

10. Το υπ' αριθμόν οίκοθεν ΔΟΑ/Φ.14/1/21732/2011 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

11. Την υπ' αριθμόν 178/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγκιστρίου περί έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του.

 

12. Το υπ' αριθμόν 1/2015 απόσπασμα πρακτικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε την υπ' αριθμόν 178/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγκιστρίου περί ψήφισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ο οποίος έχει ως εξής:

 

Άρθρο 1: Συγκρότηση του Δήμου

Άρθρο 2: Διάρθρωση υπηρεσιών

Άρθρο 3: Στελέχωση υπηρεσιών Δήμου

Άρθρο 4: Προσόντα πρόσληψης - Διοίκησης προσωπικού

Άρθρο 5

Άρθρο 6: Προϊστάμενοι υπηρεσιών

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 15-07-2015

 

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.