Απόφαση 42777/17

Απόφαση 42777/1379/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Φιλιππιάδας μεταξύ των οδών Τζαβέλλα, προέκταση Άρη Βελουχιώτη και 28 ης Οκτωβρίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 42777/1379/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Φιλιππιάδας μεταξύ των οδών Τζαβέλλα, προέκταση Άρη Βελουχιώτη και 28ης Οκτωβρίου, (ΦΕΚ 124/ΑΑΠ/2017), 09-06-2017.

 

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2, 6 και 10), 154 και 160, του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 31 του νόμου 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 249/Α/2011).

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) και συγκεκριμένα το άρθρο 186, παράγραφος ΣΤ, στοιχείο 39 αυτού.

 

6. Το προεδρικό διάταγμα 140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου.

 

7. Το από [ΒΔ] 17-10-1953 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 309/Α/1953) περί έγκρισης του ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Φιλιππιάδος Πρέβεζας και των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτών.

 

8. Την υπ' αριθμόν 140/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζηρού, με την οποία ομόφωνα γνωμοδοτεί υπέρ της τροποποίησης (ΑΔΑ: ΩΞΤΟΩΡ0-Χ45).

 

9. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 14149/447/23-03-2017 θετική εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

 

10. Το πρακτικό της 2ης Συνεδρίασης/28-04-2017 του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας (Θέμα 23°/ΕΗΔ) σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της τροποποίησης.

 

11. Το γεγονός ότι με την αιτούμενη τροποποίηση αίρεται πολεοδομικό πρόβλημα που δημιουργήθηκε εκ παραδρομής, στηρίζεται πρωτίστως σε κριτήρια αναφερόμενα στη λειτουργικότητα του οικισμού και προσαρμόζεται, επί το βέλτιστο, το ρυμοτομικό σχέδιο στα νέα δεδομένα στη καλυτέρευση των όρων υγιεινής ασφάλειας συγκοινωνίας και αισθητικής.

 

12. Το γεγονός ότι η ως άνω τροποποίηση έχει σημειακό - εντοπισμένο χαρακτήρα και δεν εμπίπτει σε ζώνη πεντακοσίων m από την ακτή, σε παραδοσιακό οικισμό, σε τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, σε αρχαιολογικό χώρο, σε δάση και δασικές εκτάσεις και σε περιοχές προστατευόμενες βάσει διεθνών συνθηκών ή βάσει των άρθρου 18 και άρθρου 19 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως ισχύει.

 

13. Με τις κανονιστικές διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου ή του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Φιλιππιάδας με μετατόπιση της οικοδομικής γραμμής μεταξύ των οδών Τζαβέλλα προέκταση Άρη Βελουχιώτη και 28ης Οκτωβρίου η όπως φαίνεται στο θεωρημένο αρμοδίως συνημμένο σχέδιο κλίμακας 1:500.

 

Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν δυσχεραίνει τις πολεοδομικές συνθήκες της περιοχής, δεν προκύπτει μείωση των κοινοχρήστων χώρων και δεν θίγονται ιδιοκτησίες και η αρτιότητα αυτών.

 

a.42777.17

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ιωάννινα, 24-05-2017

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.