Απόφαση 44406/16

Απόφαση 44406/1308/2016: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δημοτικής Κοινότητας Νεάπολης Δήμου Βοΐου στο οικοδομικό τετράγωνο 56


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 44406/1308/2016: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δημοτικής Κοινότητας Νεάπολης Δήμου Βοΐου στο οικοδομικό τετράγωνο 56, (ΦΕΚ 101/ΑΑΠ/2016), 03-06-2016.

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152, 153, 154 και 160 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Το νόμο 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) περί επέκτασης των Πολεοδομικών σχεδίων, Οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 31 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.

 

6. Το νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης και ειδικότερα το άρθρο 186 παράγραφος II υποπαράγραφος ΣΤ αριθμός 39.

 

7. Το προεδρικό διάταγμα 146/2010 (ΦΕΚ 239/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

8. Την υπ' αριθμόν ΤΥ8974/1978 (ΦΕΚ 26/Δ/1978) απόφαση Νομάρχη Κοζάνης περί αναθεωρήσεως και τροποποιήσεως των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων (και ύψους οικοδομών και μέγιστου αριθμού ορόφων αυτών) του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Κοινότητας Νεαπόλεως Κοζάνης.

 

9. Την από τον Ιούλιο 2014 αίτηση του Koci Naim του Sulejman προς το Δήμο Βοΐου, με την οποία ζητείται η εν λόγω τροποποίηση.

 

10. Την υπ' αριθμόν 215/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου, που γνωμοδοτεί θετικά για την εν λόγω τροποποίηση και συγκεκριμένα την αλλαγή χαρακτηρισμού του υπ' αριθμόν

 

350 τεμαχίου στο οικοδομικό τετράγωνο 56 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Νεάπολης, από κοινή αυλή σε κοινόχρηστο χώρο πρασίνου.

 

11. Το με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 2736/25-02-2016 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης καθώς και με αριθμ πρωτοκόλλου ΔΥ/13-01-2016 βεβαίωση του Δήμου Βοΐου με τα οποία βεβαιώνεται ότι κατά της εν λόγω τροποποίησης δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις, δεν έχουμε μείωση κοινόχρηστου χώρου , καμιά ιδιοκτησία δεν γίνεται μη άρτια και δεν ρυμοτομούνται οικοδομές που έχουν κτιστεί σε νόμιμη άδεια βάση του ισχύοντας σχεδίου.

 

12. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 13453/358/01-03-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού -Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

13. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 34230/1525/2015 (ΦΕΚ 853/ΥΟΔΔ/2015) απόφαση Συγκρότησης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, του Ασκούντος Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.

 

14. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 10/01-04-2016 θετική γνωμοδότηση (σύμφωνα με την αιτιολογία της εισήγησης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού - Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας) του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης που διατυπώθηκε στην 4η θέμα 1° στις 01-04-2016.

 

15. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) και το γεγονός ότι από την εφαρμογή των κανονιστικών αυτών διατάξεων δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού ή Δημοτικού προϋπολογισμού.

 

Και επειδή:

 

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Βοΐου με την υπ' αριθμόν 215/2014 ομόφωνη απόφασή του γνωμοδότησε θετικά για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δημοτικής Κοινότητας Νεάπολης στο οικοδομικό τετράγωνο 56 και συγκεκριμένα την αλλαγή χαρακτηρισμού του υπ' αριθμ 350 τεμαχίου, από κοινή αυλή σε κοινόχρηστο χώρο πρασίνου.

 

2. Σύμφωνα με την εισήγηση της, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού - Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, θεωρεί ότι πρέπει να γίνει η αιτούμενη τροποποίηση, γιατί ύστερα από μελέτη του φακέλου και μετά από επιτόπια αυτοψία, διαπιστώθηκε ότι συντρέχουν κατά την ισχύουσα νομοθεσία οι προϋποθέσεις:

 

α) Η τήρηση από το Δήμο Βοΐου της κατά το νόμο διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 154 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999) Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, όπως ισχύει σήμερα.

 

β) Η ύπαρξη σοβαρής πολεοδομικής ανάγκης καθώς με τη συγκεκριμένη τροποποίηση επιτυγχάνεται η διεύρυνση των κοινοχρήστων εκτάσεων και των χώρων πρασίνου με προφανή ωφέλεια της ευρύτερης περιοχής από πολεοδομικής πλευράς.

 

γ) Δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού ή Δημοτικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

1. Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Κοινότητας Νεάπολης του Δήμου Βοΐου στο οικοδομικό τετράγωνο 56 και συγκεκριμένα την αλλαγή χρήσης του υπ' αριθμόν 350 τεμαχίου από Κοινή αυλή σε Κοινόχρηστο χώρο (Κ.Χ.) - πράσινο, όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα για τους παραπάνω αναφερόμενους λόγους.

 

2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3. Η παρούσα απόφαση και τα συνημμένα σχέδια που τη συνοδεύουν να αναρτηθούν στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 3ος όροφος, για 15 ημέρες μετά τη δημοσίευση του λεκτικού της απόφασης και των συνημμένων σχεδίων που το συνοδεύουν στο ΦΕΚ.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, μόνο για παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευση της Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.44406.16

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κοζάνη, 20-05-2016

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.