Απόφαση 45375/17

Απόφαση 45375/1448/2017: Τροποποίηση σχεδίου πόλεως Αρταίων στα οικοδομικά τετράγωνα 428 και 162


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 45375/1448/2017: Τροποποίηση σχεδίου πόλεως Αρταίων στα οικοδομικά τετράγωνα 428 και 162, (ΦΕΚ 127/ΑΑΠ/2017), 14-06-2017.

 

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου

 

Έχοντας υπόψη

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2, 6 και 10), 154 και 160, του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 31 του νόμου 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 249/Α/2011).

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) και συγκεκριμένα το άρθρο 186, παράγραφος ΣΤ, στοιχείο 39 αυτού.

 

6. Το προεδρικό διάταγμα 140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου.

 

7. Το από [ΠΔ] 08-04-1975 προεδρικό διάταγμα περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Άρτας ... (ΦΕΚ 109/Δ/1975) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

8. Την υπ' αριθμόν 430/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων, με την οποία ομόφωνα γνωμοδοτεί υπέρ της τροποποίησης.

 

9. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 19140/617/2017 θετική εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Αρταίων.

 

10. Το Πρακτικό της 2ης Συνεδρίασης/11-04-2017 του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Αρταίων (θέμα 3ο/ΕΗΔ) σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της τροποποίησης.

 

11. Το γεγονός ότι η ως άνω τροποποίηση έχει σημειακό - εντοπισμένο χαρακτήρα και δεν προκαλείται μείωση ή κατάργηση κοινόχρηστων ή κοινωφελών χώρων που προβλέπονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

 

12. Με τις κανονιστικές διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου ή του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Την τροποποίηση του σχεδίου πόλεως Αρταίων στα οικοδομικά τετράγωνα 428 και 162 με την μετατόπιση της ρυμοτομικής και οικοδομικής γραμμής στο οικοδομικό τετράγωνο 162, την μετατόπιση της ρυμοτομικής γραμμής στο οικοδομικό τετράγωνο 428 και τη δημιουργία πεζοδρόμου όπως φαίνεται στο θεωρημένο αρμοδίως συνημμένο σχέδιο κλίμακας 1:500.

 

a.45375.17

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ιωάννινα, 26-05-2017

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.