Απόφαση 46306/87 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Περιοχές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι κατά το προηγούμενο άρθρο άδειες εκδίδονται σε περιοχές που βρίσκονται μέσα στα όρια οικισμών για τους οποίους ισχύουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 

α) Να είναι απομεμακρυσμένοι ή δυσπρόσιτοι από την έδρα της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας.

 

α)α) Ως απομεμακρυσμένοι, για την εφαρμογή της παρούσας, θεωρούνται οι οικισμοί που απέχουν τουλάχιστον 70 km από την έδρα της πολεοδομικής υπηρεσίας.

 

α)β) Ως δυσπρόσιτοι θεωρούνται, οι οικισμοί των οποίων οι κάτοικοι δεν μπορούν να μεταβούν στην έδρα της πολεοδομικής υπηρεσίας και να επιστρέψουν την ίδια μέρα με τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας.

 

α)γ) Κατά παρέκκλιση της περίπτωσης α)α στις ρυθμίσεις της απόφασης αυτής υπάγονται οικισμοί που βρίσκονται σε απόσταση μέχρι τριάντα χιλιομέτρων από τα σύνορα και ταυτόχρονα απέχουν τουλάχιστον σαράντα χιλιόμετρα από την έδρα της πολεοδομικής υπηρεσίας και οικισμοί που έχουν χαρακτηριστεί ως στάσιμοι σύμφωνα με το από 06-12-1982 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 588/Δ/1982).

 

β) Να έχουν καθοριστεί τα όριά τους και οι όροι και περιορισμοί δόμησης σύμφωνα με το από 02-03-1981 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 138/Δ/1981) ή σύμφωνα με το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα ως ισχύει, (ΦΕΚ 181/Δ/1985) ή να έχουν χαρακτηριστεί ως στάσιμοι σύμφωνα με το από 06-12-1982 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 588/Δ/1982).

 

γ) Να έχουν πληθυσμό, κατά την τελευταία κάθε φορά απογραφή, μέχρι 500 κατοίκους.

 

2. Από την παραγράφου 1 του άρθρου αυτού εξαιρούνται οι εξής οικισμοί:

 

α) Οικισμοί που έχουν εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

β) Τουριστικοί που λειτουργούν ως πόλοι τακτικών ή επαρχιακών τουριστικών συγκεντρώσεων ή οικισμοί λουτροπόλεων.

γ) Αξιόλογοι οικισμοί που τα μορφολογικά και πολεοδομικά τους χαρακτηριστικά συγκροτούν σύνολο σημαντικού αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος κατά την κρίση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού.

δ) Οικισμοί που έχουν χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακοί με ειδικά διατάγματα ή οικισμοί που έχουν όρους δομήσεως ή όσοι κατά την κρίση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού έχουν παραδοσιακό χαρακτήρα.

ε) Παραλιακοί οικισμοί που το σύνολό τους ή τμήμα τους εμπίπτει σε ζώνη 500 m από τον αιγιαλό ή βρίσκονται μεν έξω από τη ζώνη αυτή, αλλά η ανάπτυξή τους επηρεάζεται σημαντικά από τη θάλασσα.

 

Δε θεωρούνται παραλιακοί για την εφαρμογή της παρούσας, οικισμοί που βρίσκονται μεν στη ζώνη των 500 m από τον αιγιαλό, αλλά το κέντρο τους βρίσκεται σε υψόμετρο μεγαλύτερο ή ίσο των 100 m σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.

 

στ) Οικισμοί που κατατάσσονται από απόψεως σεισμικότητας και σεισμικής επικινδυνότητας σε:

 

Κατηγορία ΙΙΙ (ισχυρώς σεισμοπλήκτων περιοχών) με εδάφη κατηγορίας β (μέτρια σεισμική επικινδυνότητα, ήτοι ψαθυρά ή χαλαρά εδάφη ως οριζόντια στρώση ή με ελαφρά κλίση).
Κατηγορία ΙΙ (μετρίως σεισμοπλήκτων περιοχών) και ΙΙΙ (ισχυρώς σεισμοπλήκτων περιοχών) με εδάφη κατηγορίας γ (μεγάλη σεισμική επικινδυνότητα, ήτοι εδάφη εκ φυσικών ή δομικών κορημάτων, εκ παραλιακών ή τεχνικών προσχώσεων, ελώδη ή τελματώδη και περιοχές αποξηραμένων λιμνών).

 

ζ) Ιδιοκτησίες στις οποίες βρίσκονται κτίρια που χαρακτηρίζονται παραδοσιακά ή διατηρητέα.

η) Οικισμοί πρωτευουσών επαρχιών.

θ) Επίσης εξαιρούνται οικόπεδα τα οποία εμπίπτουν εντός των κατά την παράγραφο 1 οικισμών πλην όμως επ' αυτών βρίσκονται κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα ή έχουν στοιχεία για να χαρακτηριστούν ως διατηρητέα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 5 της υπ' αριθμόν 60885/4983/1990 απόφασης (ΦΕΚ 656/Β/1990).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.