Απόφαση 46306/87 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Διαδικασία και δικαιολογητικά εκδόσεως αδειών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι άδειες εκδίδονται σε έντυπα, όπου συμπληρώνονται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία από τους ενδιαφερόμενους και το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας.

 

2. Η άδεια χορηγείται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου (νόμιμα χαρτοσημασμένη) στην οποία περιγράφονται λεπτομερώς οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν και επισυνάπτονται τα εξής δικαιολογητικά:

 

α) Πρόχειρο σκαρίφημα σε τρία αντίγραφα που παρουσιάζει:

 

Στις περιπτώσεις περιφράξεων ή περιτοιχίσεων το οικόπεδο με τις διαστάσεις του, τη θέση του δρόμου και τη θέση της περιτοίχισης ή περίφραξης με τις διαστάσεις της.
Στις περιπτώσεις μικροεπισκευών ή εσωτερικών διαρρυθμίσεων, αρκεί στην αίτηση η λεπτομερής περιγραφή των εργασιών και η ακριβής θέση του ακινήτου.
Στις περιπτώσεις βοηθητικών εγκαταστάσεων ή κατασκευής δωματίου κ.λ.π. το οικόπεδο με τις διαστάσεις του, τη θέση του δρόμου, τα κτίσματα που τυχόν υπάρχουν, τη θέση και τις διαστάσεις του νέου κτίσματος, με τις αποστάσεις του από τα όρια ή τα υπάρχοντα κτίσματα. Στο σκαρίφημα σημειώνεται η επιφάνεια του οικοπέδου, των τυχόν υπαρχόντων κτισμάτων και των αιτουμένων νέων κτισμάτων.

 

β) Αποδείξεις καταβολής κρατήσεων που βαρύνουν τον ιδιοκτήτη υπέρ του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Έργων και Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 35875/1778/1990 απόφαση (ΦΕΚ 237/Δ/1990).

 

3. Οι άδειες εκδίδονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη και του Δημάρχου ή Προέδρου της κοινότητας. Αν ο Δήμαρχος ή ο Πρόεδρος της Κοινότητας έχει συγκεκριμένες απορίες ή αμφιβολίες σχετικά με το επιτρεπτό της χορήγησης της αιτούμενης αδείας, απευθύνεται στο αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο για παροχή διευκρινίσεων.

 

4. Οι άδειες πριν από την εφαρμογή τους πρέπει να θεωρούνται από την Αστυνομική Αρχή.

 

5. Αντίγραφο της αδείας και των στοιχείων που τη συνοδεύουν πρέπει να αποστέλλεται στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία για τήρηση στατιστικών στοιχείων και για έλεγχο εάν συντρέχει περίπτωση.

 

6. Σε περίπτωση που από τον ανωτέρω έλεγχο διαπιστωθεί παράβαση διατάξεων κατά τη χορήγηση της αδείας καθώς επίσης και σε περίπτωση υπερβάσεως των οικοδομικών εργασιών που προβλέπονται από τις πιο πάνω άδειες και διαπιστώνεται από την πολεοδομική υπηρεσία διακόπτει κατ' αρχήν τις οικοδομικές εργασίες. Στη συνέχεια αν συντρέχει λόγος η άδεια ακυρώνεται με απόφαση του Νομάρχη μετά από εισήγηση της αρμόδιας πολεοδομικής Υπηρεσίας και εφαρμόζονται από την ανωτέρω υπηρεσία οι διατάξεις για αυθαίρετες κατασκευές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 5 της υπ' αριθμόν 60885/4983/1990 απόφασης (ΦΕΚ 656/Β/1990).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.