Απόφαση 4694/89

Απόφαση Χ/4694/1989: Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης (τροποποίησης) του εγκεκριμένου σχεδίου και των όρων και περιορισμών δόμησης των περιοχών Αγυιάς Τερψιθέας (πολεοδομικές ενότητες 13 και 14) και Ανθούπολης (πολεοδομική ενότητα 11) Πάτρας του Δήμου Πατρέων (νομού Αχαΐας)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση Χ/4694/1989: Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης (τροποποίησης) του εγκεκριμένου σχεδίου και των όρων και περιορισμών δόμησης των περιοχών Αγυιάς Τερψιθέας (πολεοδομικές ενότητες 13 και 14) και Ανθούπολης (πολεοδομική ενότητα 11) Πάτρας του Δήμου Πατρέων (νομού Αχαΐας), (ΦΕΚ 315/Δ/1989), (ΦΕΚ 184/ΑΑΠ/2017), 24-05-1989.

 

Η Νομάρχης Αχαΐας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα ειδικότερα τα άρθρα 1, 2, 3, 9, 11, 29 και 70.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφος 2), 7, 8 και 9, όπως τροποποιήθηκαν με τον νόμο 1772/1988 (ΦΕΚ 91/Α/1988).

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968), όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 651/1977 (ΦΕΚ 207/Α/1977) και ειδικότερα το άρθρο 12 παράγραφοι 1)α και 4, όπως η τελευταία προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

5. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986), περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Νομάρχες της χώρας ...

 

6. Τις υπ' αριθμούς 737/1988 και 257/1989 αποφάσεις/γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Πάτρας και τα λοιπά συνοδευτικά στοιχεία της νόμιμης διαδικασίας.

 

7. Το πρακτικό υπ' αριθμόν 5/1/21-04-1989 γνωμοδότησης του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Αχαΐας, μετά την Χ/4217/1989 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Αχαΐας, αποφασίζει:

 

1. Εγκρίνεται η Πολεοδομική Μελέτη Αναθεώρησης και τροποποιείται το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο των περιοχών Αγυιάς, Τερψιθέας και Ανθούπολης Πάτρας (υπ' αριθμόν 13, 14 και 11 πολεοδομικές ενότητες του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Πάτρας), με τον καθορισμό:

 

οικοδομήσιμων χώρων,
οδών, πεζοδρόμων, χώρων στάθμευσης,
πλατειών, χώρων πρασίνου / αναψυχής / άθλησης,
χώρων για την ανέγερση: παιδικού σταθμού, νηπιαγωγείων/δημοτικών, γυμνασίων, εκκλησιών, πνευματικών κέντρων, γεωργικής σχολής και αρχαιολογικού μουσείου,
αρχαιολογικού χώρου.

 

Όπως οι ρυθμίσεις αυτές φαίνονται στα συνημμένα δεκατρία (13) χρωματισμένα πρωτότυπα ρυμοτομικά διαγράμματα κλίμακας 1:1000, που θεωρήθηκαν από τον αναπληρωτή προϊστάμενο του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Αχαΐας και συνοδεύουν αναπόσπαστα την παρούσα απόφαση.

 

2. Σε όλους τους οικοδομήσιμους χώρους της περιοχής της παραγράφου 1, πλην των χώρων ειδικών χρήσεων, επιτρέπονται οι εξής χρήσεις:

 

2.1. Στα οικοδομικά τετράγωνα με το χαρακτηριστικό Α, όπως φαίνεται στα σχετικά διαγράμματα, επιτρέπεται η χρήση γενικής κατοικίας, όπως το περιεχόμενο της προσδιορίζεται στο άρθρο 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

2.2. Στα οικοδομικά τετράγωνα με το χαρακτηριστικό Τ επιτρέπεται επίσης η χρήση γενικής κατοικίας, με περιεχόμενο αυτό που προσδιορίζεται στο άρθρο 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987), καθώς επίσης και ξενώνες, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις.

 

2.3. Στα λοιπά οικοδομικά τετράγωνα της υπόψη περιοχής επιτρέπεται η χρήση αμιγούς κατοικίας όπως το περιεχόμενο της προσδιορίζεται στο άρθρο 2 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

3. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου των οικοπέδων, καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης καθορίζονται - ανά τομέα - ως εξής:

 

3.1. Τομέας Ι συντελεστού δόμησης και Α λοιπών όρων δόμησης και αρτιότητας:

 

3.1.1. Ελάχιστο πρόσωπο 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν 300 m2

 

3.1.2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου 3.1.1., θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα που δημιουργήθηκαν:

 

α) πριν τη δημοσίευση του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και έχουν:

 

ελάχιστο πρόσωπο 6 m.
ελάχιστο εμβαδόν 100 m2

 

β) πριν την ισχύ της παρούσας και έχουν:

 

ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.
ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2

 

3.1.3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 60% της επιφάνειάς τους.

 

3.1.4. Συντελεστής δόμησης: 1.60

Συντελεστής όγκου: 6.70

 

3.1.5. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων 15 m. Σε περίπτωση κατασκευής στέγης το ύψος αυτό προσαυξάνεται κατά 1.5 m.

 

3.2. Τομέας Ι συντελεστού δόμησης και Β λοιπών όρων δόμησης και αρτιότητας:

 

3.2.1. Ελάχιστο πρόσωπο 20 m.

Ελάχιστο εμβαδόν 500 m2

 

3.2.2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου 3.2.1., θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα που δημιουργήθηκαν:

 

α) πριν τη δημοσίευση του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και έχουν:

 

ελάχιστο πρόσωπο 6 m.
ελάχιστο εμβαδόν 100 m2

 

β) πριν την ισχύ της παρούσας και έχουν:

 

ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.
ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2

 

3.2.3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων, 60% της επιφάνειάς τους.

 

3.2.4. -Συντελεστής δόμησης: 1,60.

Συντελεστής όγκου: 6,70.

 

3.2.5. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων 15 m. Σε περίπτωση κατασκευής στέγης το ύψος αυτό προσαυξάνεται κατά 1.5 m.

 

3.3. Τομέας II συντελεστού δόμησης και Β' λοιπών όρων δόμησης και αρτιότητας:

 

3.3.1. Ελάχιστο πρόσωπο 20 m.

Ελάχιστο εμβαδόν 500 m2

 

3.3.2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου 3.3.1., θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα που δημιουργήθηκαν:

 

α) πριν τη δημοσίευση του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και έχουν:

 

ελάχιστο πρόσωπο 6 m.
ελάχιστο εμβαδόν 100 m2

 

β) πριν την ισχύ της παρούσας και έχουν:

 

ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.
ελάχιστο εμβαδόν: 500 m2

 

3.3.3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 60% της επιφάνειας τους.

 

3.3.4. -Συντελεστής δόμησης: 0,80.

Συντελεστής όγκου: 3,40

 

3.3.5. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 10 m. Σε περίπτωση κατασκευής στέγης το ύψος αυτό προσαυξάνεται κατά 1.5 m.

 

3.4. Τομέας III συντελεστού δόμησης και Δ λοιπών όρων δόμησης και αρτιότητας:

 

3.4.1. Ελάχιστο πρόσωπο 16 m.

Ελάχιστο εμβαδόν 600 m2.

 

3.4.2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου 3.4.1., θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα που δημιουργήθηκαν:

 

α) πριν τη δημοσίευση του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και έχουν:

 

ελάχιστο πρόσωπο 6 m.
ελάχιστο εμβαδόν 100 m2

 

β) πριν την ισχύ της παρούσας και έχουν:

 

ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.
ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2

 

3.4.3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 50% της επιφάνειάς τους.

 

3.4.4. Συντελεστής δόμησης: 1,20.

Συντελεστής όγκου: 5,00.

 

3.4.5. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων 14 m.

 

Σε περίπτωση κατασκευής στέγης το ύψος αυτό προσαυξάνεται κατά 1.5 m.

 

3.5. Επιβάλλονται πρασιές πλάτους 4 m σύμφωνα με το ρυμοτομικό σχέδιο. Όπου οι πρασιές έχουν πλάτος διάφορο των 4 m αυτό αναγράφεται στο ρυμοτομικό σχέδιο.

 

3.6. Επί πλέον των διατάξεων των παραγράφων 3.1.1., 3.1.2. β, 3.2.1., 3.2.2. β, 3.3.1, 3.3.2 β., 3.4.1, 3.4.2 β, για όσα οικόπεδα δημιουργήθηκαν ή δημιουργούνται μετά τη δημοσίευση του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) θα πρέπει - στο οικοδομήσιμο τμήμα τους - να εγγράφεται κάτοψη κτιρίου ελάχιστης επιφάνειας 50 m2 και ελάχιστης πλευράς 5 m.

 

3.7. Ισχύει το άρθρο 25 του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983).

 

3.8. Δεν έχει εφαρμογή η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του από 03-08-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 749/Δ/1987), περί καθορισμού ειδικών όρων ως προς την δόμηση και διαμόρφωση χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων.

 

4. Οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας και ισχύουν, ή άδειες για τις οποίες έχει υποβληθεί πλήρης μελέτη στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία μέχρι την ημέρα δημοσίευσής της εκτελούνται όπως εκδόθηκαν, ή εκδίδονται με τις προϊσχύουσες διατάξεις βάσει των υποβληθέντων στοιχείων, χωρίς να επιτρέπεται μεταγενέστερα προσθήκη βάσει των παλαιών όρων δόμησης αλλά μόνον βάσει των νέων.

 

Σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις εκδίδονται και οι οικοδομικές άδειες για τις οποίες εντός τριετίας από την ισχύ της παρούσας, η οικοδόμηση έχει συμφωνηθεί ή προσυμφωνηθεί με δημόσιο έγγραφο (σύμβαση), ή αν προβλέπεται σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, με την προϋπόθεση η αίτηση για χορήγηση της οικοδομικής άδειας - με όλα τα απαιτούμενα σχέδια και δικαιολογητικά - να έχει υποβληθεί σε προθεσμία 2 χρόνων από την ισχύ της παρούσας.

 

5. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα διαγράμματα που την συνοδεύουν θ' αναρτηθούν από 15-05-1989 έως 29-05-1989 στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Αχαΐας.

 

a.4694.89

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πάτρα, 27-04-1989

 

Η Νομάρχης Αχαΐας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.