Απόφαση 50615/12

Απόφαση 50615/2152/2012: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου με χαρακτηρισμό χώρου για τη στέγαση δημαρχείου στο οικοδομικό τετράγωνο 29 του Δήμου Κορδελιού - Εύοσμου, Δημοτικής Ενότητας Ελευθερίου - Κορδελιού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 50615/2152/2012: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου με χαρακτηρισμό χώρου για τη στέγαση δημαρχείου στο οικοδομικό τετράγωνο 29 του Δήμου Κορδελιού - Εύοσμου, Δημοτικής Ενότητας Ελευθερίου - Κορδελιού, (ΦΕΚ 62/ΑΑΠ/2012), 28-02-2012.

 

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152, 153, 154, 160 και 243 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως ισχύουν.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 186, 283 και 286 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

4. Το προεδρικό διάταγμα 133/2010 Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 226/Α/2010).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 161 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) για την Αναπλήρωση και αντικατάσταση Περιφερειάρχη ή αιρετού Αντιπεριφερειάρχη.

 

6. Την με αριθμό ΓΠΚΜ/ΤΤ/12/03-01-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών (ΦΕΚ 105/ΥΟΔΔ/2011).

 

7. Το με αριθμό ΓΠΚΜ/1832/2011 έγγραφο του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Αναπλήρωση Περιφερειάρχη και αναπληρωτή Περιφερειάρχη.

 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος.

 

9. Την με αριθμό 57/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευθερίου - Κορδελιού.

 

10. Την με αριθμό 2 (Συνεδρία 1η/2012) πράξη γνωμοδότησης του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΣΧΟΠΑΔ) μετά την σχετική από 17-01-2012 εισήγηση του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

11. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005), και τη διαπίστωση ότι από τις κανονιστικού χαρακτήρα διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Η απόφαση αυτή δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Θεσσαλονίκη, 09-02-2012

 

Ο Περιφερειάρχης κ.α.α.

 

Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.