Απόφαση 53978/17

Απόφαση 53978/2017: Διόρθωση σφάλματος εγκριτικής απόφασης Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 17250/2582/2012: Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Πάρου, νήσου Πάρου, Νομού Κυκλάδων (ΦΕΚ 148/ΑΑΠ/2012)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 53978/2017: Διόρθωση σφάλματος εγκριτικής απόφασης Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 17250/2582/2012: Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Πάρου, νήσου Πάρου, Νομού Κυκλάδων (ΦΕΚ 148/ΑΑΠ/2012), (ΦΕΚ 230/ΑΑΠ/2017), 03-10-2017.

 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 6 και 280 του νόμου αυτού, όπως ισχύουν.

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, όπως ισχύει.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997) Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις και ιδιαίτερα των άρθρων 4 και 5 αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

6. Τα άρθρα 30, 31, 32, 33 και 34 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) ως ισχύουν.

 

7. Την εγκύκλιο 6/2011 ΔΟΚΚ/ΥΠΕΚΑ (οίκοθεν 27610/2011).

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α/1998) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του νόμου 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999) Χωροταξικός Σχεδιασμός και Αειφόρος Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.

 

10. Τις διατάξεις του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) Χωροταξική και Πολεοδομική Μεταρρύθμιση -Βιώσιμη Ανάπτυξη ως ισχύουν και τις διατάξεις του νόμου 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α/2016) Χωρικός σχεδιασμός-Βιώσιμη Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.

 

11. Τη με αριθμό οίκοθεν 17250/2582/2012 εγκριτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου: Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Πάρου, νήσου Πάρου, Νομού Κυκλάδων (ΦΕΚ 148/ΑΑΠ/2012) και άπαντα τα σχετικά αυτής και τις σχετικές διατάξεις νόμων/ εγκυκλίων γενικά Νομοθεσίας που αναφέρονται στο προοίμιο αυτής.

 

12. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 67634/26-09-2016 έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης νομού Κυκλάδων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με το οποίο διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου λόγω αρμοδιότητας το με αριθμό πρωτοκόλλου 12470/13-09-2016 έγγραφο του Δήμου Πάρου του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου με συνημμένα με θέμα: Υποβολή συμπληρωματικών νέων στοιχείων για τη λήψη απόφασης διόρθωσης σφάλματος εγκριτικής απόφασης Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. με το οποίο διαβιβάστηκε η 293/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάρου.

 

13. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 13211/27-09-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Πάρου με θέμα: απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάρου σχετικά με την διόρθωση σφάλματος εγκριτικής απόφασης Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με αριθμό πρωτοκόλλου 17250/2582/2012 Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Πάρου, νήσου Πάρου, Νομού Κυκλάδων (ΦΕΚ 148/ΑΑΠ/2012) με συνημμένη την 293/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

 

14. Τη με αριθμό 293/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάρου με θέμα: Υποβολή συμπληρωματικών νέων στοιχείων για τη λήψη απόφασης διόρθωσης σφάλματος εγκριτικής απόφασης Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

 

15. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 1926/07-03-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Πάρου προς την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα: Καταγραφή Υγροτόπων Νήσου Πάρου.

 

16. Την υπ' αριθμόν 291/28-07-2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάρου με θέμα: Περίληψη: Συζήτηση επί των προτάσεων της Β1 φάσης της Μελέτης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Πάρου μετά τη δημόσια διαβούλευση και λήψη απόφασης για τις κατευθύνσεις της Β2 φάσης.

 

17. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 22553/30-03-2016 έγγραφο προς το Δήμο Πάρου με θέμα: Σχετικά με τον υδροβιότοπο Παραλία Κρωτήρι και Κριός (παραλία Μαρτσέλο) στην Πάρο.

 

18. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 22375/29-03-2016 έγγραφο προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζα Γης με θέμα: Ερώτημα για τον υδροβιότοπο Παραλία Κρωτήρι και Κριός (παραλία Μαρτσέλο) στην Πάρο.

 

19. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 17509/25-04-2016 έγγραφο-απάντηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης με θέμα: Ερώτημα για τον υγροβιότοπο Παραλία Κρωτήρι και Κριός (παραλία Μαρτσέλο) στην Πάρο και τα αναφερόμενα σε αυτό.

 

20. Την απόφαση 144/04-08-2010 Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Πάρου: Περίληψη: Απευθείας ανάθεση εργασίας με θέμα: Απογραφή και Τεκμηρίωση των υγροτόπων του Δήμου Πάρου στο Κοινωφελές Ίδρυμα WWF Ελλάς.

 

21. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 14585/25-10-2011 έγγραφο του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάρου προς την WWF Ελλάς με την οποία αποστέλλει την υπ' αριθμόν 344/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάρου.

 

22. Την υπ' αριθμόν 344/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάρου με θέμα: Παραλαβή Μελέτης Απογραφή και Τεκμηρίωση των υγροτόπων του Δήμου Πάρου.

 

23. Την τελική Έκθεση του Κοινωφελούς Ιδρύματος WWF Ελλάς: Απογραφή και Τεκμηρίωση των Υγροτόπων του Δήμου Πάρου (WWF Ελλάς, Νοέμβριος 2010)

 

24. Το (ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/2012) Έγκριση καταλόγου μικρών νησιωτικών υγροτόπων και καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία και ανάδειξη των μικρών παράκτιων υγροτόπων που περιλαμβάνονται σε αυτόν.

 

25. Το (ΦΕΚ 130/Δ/2016) για την επικύρωση της έκθεσης καθορισμού ορίων παλαιού αιγιαλού στη θέση Κριός νήσου Πάρου.

 

26. Το με αριθμό Υπηρεσιακό Σημείωμα 63/16-06-2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Πάρου προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πάρου.

 

27. Την υπ' αριθμόν 293/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάρου.

 

28. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 14620/25-10-2016 (αριθμός πρωτοκόλλου ΑΔΑ 77269/31-10-2016) έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Πάρου με θέμα: Αποστολή θεωρημένων σχεδίων σχετικά με την διόρθωση σφάλματος εγκριτικής απόφασης Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με αριθμό πρωτοκόλλου 17250/2582/2012: Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Πάρου, νήσου Πάρου, Νομού Κυκλάδων (ΦΕΚ 148/ΑΑΠ/2012).

 

29. Το αποδεικτικό δημοσίευσης στον Πίνακα Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου σύμφωνα με το οποίο αναρτήθηκαν στις 05-09-2016 οι με αριθμό 284 έως 301 αποφάσεις που λήφθηκαν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 01-09-2016 (αριθμός πρακτικού 22/2016), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 παράγραφος 6 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, νόμος 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006).

 

30. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 15207/08-11-2016 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Ελέγχου της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Πάρου σύμφωνα με το οποίο σε συνέχεια της υπ' αριθμόν 293/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάρου, δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά αυτής κατά την διάρκεια ανάρτησης της έως και της λήξης αυτής.

 

31. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 52730/Φ1.2/03-08-2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα: Συγκρότηση Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, χωρικής αρμοδιότητας Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες), στη Σύρο. (ΑΔΑ: ΩΥΚ9ΟΡ1Ι-ΦΩΟ).

 

32. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 56711/Φ1.2/08-08-2016 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα: Τροποποίηση της υπ' αριθμόν 52370/03-08-2015 απόφασης Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί Συγκρότησης Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ), Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, χωρικής αρμοδιότητας Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες), στη Σύρο. (ΑΔΑ: ΨΥΙ6ΟΡ1Ι-406).

 

33. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 80576/10-11-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου Χωρικής Αρμοδιότητας Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες), με συνημμένο φάκελο.

 

34. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου ΣΥΠΟΘΑ οίκοθεν 514/22-11-2016 νόμιμη πρόσκληση μελών Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, χωρικής αρμοδιότητας Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες).

 

35. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου ΣΥΠΟΘΑ οίκοθεν 515/22-11-2016 γνωστοποίηση ημερομηνίας Συνεδρίασης - Πρόσκληση ενδιαφερομένων του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου χωρικής αρμοδιότητας Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες).

 

36. Το με αριθμό πρωτοκόλλου ΣΥΠΟΘΑ 580/21-12-2016 Κοινοποίηση αποσπάσματος πρακτικών της 8ης Συνεδρίασης Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων 2016-πράξη 12η με θέμα: Διόρθωση σφάλματος εγκριτικής απόφασης Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 17250/2582/2012: Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Πάρου, νήσου Πάρου, Νομού Κυκλάδων (ΦΕΚ 148/ΑΑΠ/2012). (θέμα 13Η/Δ) με το οποίο γνωμοδοτεί ομόφωνα την αναβολή λήψης σχετικής γνωμοδότησης σε επόμενη συνεδρίαση προκειμένου εν τω μεταξύ να πραγματοποιηθεί αυτοψία στον χώρο για τη διαπίστωση επιτόπου της μη ύπαρξης υγρότοπου ή υγροβιότοπου στη συγκεκριμένη περιοχή, η δε αυτοψία να ζητηθεί με έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

37. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 92319/28-12-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου προς την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με το οποίο ζητήθηκε αυτοψία στην περιοχή Κρωτήρι και Κριός (παραλία Μαρτσέλο) για τη διαπίστωση ή όχι υγροτόπου.

 

38. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 4638/50/09-05-2017 έγγραφο του Γραφείου Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Νάξου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με θέμα: Διαβίβαση έκθεσης αυτοψίας.

 

39. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 38068/28-06-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων χωρικής αρμοδιότητας Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες) με θέμα: Διαβίβαση έκθεση αυτοψίας στην περιοχή Κρωτήρι και Κριός (παραλία Μαρτσέλο) στη νήσο Πάρο.

 

40. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου ΣΥΠΟΘΑ οίκοθεν 320/03-07-2017 νόμιμη πρόσκληση μελών ΣΥΠΟΘΑ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου χωρικής αρμοδιότητας Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες).

 

41. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου ΣΥΠΟΘΑ οίκοθεν 321/03-07-2017 γνωστοποίηση ημερομηνίας Συνεδρίασης- Πρόσκληση ενδιαφερομένων του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου χωρικής αρμοδιότητας Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες).

 

42. Την ομόφωνη γνώμη του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων υπέρ της διόρθωσης σφάλματος της εγκριτικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με αριθμό οίκοθεν 17250/2582/2012 (ΦΕΚ 148/ΑΑΠ/2012) που διατυπώθηκε στην πράξη 4η Πρακτικών της 4ης Συνεδρίασης Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων 2017 1ης ημέρας συνεδρίασης στις 18-07-2017.

 

43. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 370/24-07-2017 έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κοινοποίησης της πράξης 4ης πρακτικών της 4ης συνεδρίασης Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων 2017 1ης ημέρας συνεδρίασης στις 18-07-2017 και διαβίβασης του σχετικού φακέλου μαζί με τη γνωμοδότησή του.

 

44. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 81434/9157/31-12-2013 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα: Αναπλήρωση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

 

45. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του νόμου 4325/2015 Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 47/Α/2015).

 

46. Την υπ' αριθμόν 14192/2017 (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/2017) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού του Νικόλαου Θεοδωρίδη ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

 

47. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 32950/2017 (ΦΕΚ 2034/Β/2017) απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων Με εντολή Συντονιστή στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής.

 

48. Το γεγονός ότι με βάση την παραπάνω (47) σχετική απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΦΕΚ 2034/Β/2017), η υπογραφή της παρούσης ανήκει στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

 

49. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και τον προϋπολογισμό του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Την διόρθωση σφάλματος της εγκριτικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με αριθμό οίκοθεν 17250/2582/2012 (ΦΕΚ 148/ΑΑΠ/2012) Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Πάρου, νήσου Πάρου, Νομού Κυκλάδων και συγκεκριμένα:

 

1) Τη διόρθωση σφάλματος με την απαλοιφή του συμβόλου για τον υδροβιότοπο-γαλάζια κουκκίδα-στην εκτός σχεδίου περιοχή Κρωτήρι και Κριός (παραλία Μαρτσέλο) στον χάρτη Π.1 Δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης κλίμακας 1:25.000 (σελίδες 1543, 1544, 1545, 1546 του (ΦΕΚ 148/ΑΑΠ/2012)), στον χάρτη Π.2 Οργάνωση Χρήσεων Γης και Προστασίας Περιβάλλοντος κλίμακας 1:25.000 (σελίδες 1547, 1548, 1549, 1550 του (ΦΕΚ 148/ΑΑΠ/2012) και στον χάρτη Π.3.1.Π1 Πολεοδομική Οργάνωση Οικισμών - Χρήσεις Γης - Παροικιά - Κακάπετρα - Κρωτήρι - Καλάμι κλίμακας 1:5.000 (σελίδες 1553, 1554, 1555, 1556 του (ΦΕΚ 148/ΑΑΠ/2012)) του (ΦΕΚ 148/ΑΑΠ/2012) που συνοδεύουν την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με αριθμό οίκοθεν 17250/2582/2012.

 

2) Την απαλοιφή της θέσης Κρωτήρι και Κριός (παραλία Μαρτσέλο) από τον κατάλογο των παράκτιων υγροτόπων της παραγράφου 3.3.2. Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ.2)-Παράκτιοι Υδροβιότοποι του άρθρου 3: Οργάνωση Χρήσεων και Προστασίας Περιβάλλοντος (σελίδα 1499 του (ΦΕΚ 148/ΑΑΠ//2012)).

 

Την απόφαση αυτή συνοδεύουν τα σχέδια Π.1, Π.2 και Π.3.1-Π1 που αντικαθιστούν τα αντίστοιχα της (11) σχετικής και συνοδεύοντα πλέον αυτήν ως ισχύει με την παρούσα.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ρυθμίσεις και οι διατάξεις της απόφασης με αριθμό οίκοθεν 17250/2582/2012 του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΦΕΚ 148/ΑΑΠ/2012).

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.53978.17.1

a.53978.17.2

a.53978.17.3

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πειραιάς, 06-09-2017

 

Ο Συντονιστής

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.