Απόφαση 540/93

Απόφαση 540/1993: Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης του σχεδίου πόλης Λεχαινών νομού Ηλείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 540/1993: Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης του σχεδίου πόλης Λεχαινών νομού Ηλείας, (ΦΕΚ 1547/Δ/1993), 30-12-1993.

 

Ο Νομάρχης Ηλείας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

β) του νόμου 3200/1955 περί Διοικητικής Αποκεντρώσεως όπως συμπληρώθηκε με τον νομοθετικό διάταγμα 3620/1956.

 

γ) νομοθετικό διάταγμα [Ν] 712/1970 (εκτελεστικού του νομοθετικού διατάγματος 532/1970 περί συμπληρώσεως των διατάξεων περί Διοικητικής Αποκεντρώσεως) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα βασιλικά διατάγματα [ΒΔ] 677/1971 και [ΒΔ] 198/1972.

 

δ) Το από 17-07-1923 νομοθετικό διάταγμα περί σχεδίων πόλεων και ειδικότερα τα άρθρα 1, 2, 3, 9, 11, 29.

 

2. Την από 03-08-1971 κοινή εγκύκλιο του Πρωθυπουργού, Αντιπροέδρου και Υπουργού Εσωτερικών περί οργανώσεων των Νομαρχιών.

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) έγκριση τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων και καθορισμός δόμησης από τους Νομάρχες.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός 1985).

 

5. Τις υπ' αριθμούς 94/1991, 57/1992, 63/1992 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Λεχαινών.

 

6. Τα υπ' αριθμούς 9/1992, 3/1993, 5/1993 πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού Ηλείας θέμα 1ο.

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα (παράγραφος 4), 6 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 6) και 7 (παράγραφοι 1, 2, 4).

 

8. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 1, 2, 3, 9, 11, 29 και 70.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

10. Την Υπουργική Απόφαση υπ' αριθμόν 24106/732/1986 Έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Λεχαινών (ΦΕΚ 370/Δ/1986), αποφασίζουμε:

 

Την έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Λεχαινών του Νομού Ηλείας ως εξής:

 

α) Καθορίζονται οικοδομήσιμοι χώροι, οδοί, πεζόδρομοι, κοινόχρηστοι χώροι πλατείας, παιδικής χαράς, στάθμευσης αυτοκινήτων, πάρκων, νηπιαγωγείων, βρεφονηπιακών σταθμών, κέντρων νεότητας, κ.λ.π. όπως φαίνονται στα συνημμένα σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα (χρωματισμένα).

 

β) Την έγκριση του πολεοδομικού κανονισμού της περιοχής της οποίας εγκρίνονται η πολεοδομική μελέτη κατά την πιο πάνω παράγραφο ως εξής:

 

Πολεοδομικός κανονισμός αναθεώρησης σχεδίου πόλης Λεχαινών

 

Άρθρο 1: Χρήση γης

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πύργος, 10-12-1993

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.