Απόφαση 54347/15

Απόφαση 54347/1557/2015: Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Πέτα του Δήμου Νικολάου Σκουφά Περιφερειακής Ενότητας Άρτας στα οικοδομικά τετράγωνα 97, 98, 99 και 100


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 54347/1557/2015: Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Πέτα του Δήμου Νικολάου Σκουφά Περιφερειακής Ενότητας Άρτας στα οικοδομικά τετράγωνα 97, 98, 99 και 100, (ΦΕΚ 114/ΑΑΠ/2015), 26-06-2015.

 

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και συγκεκριμένα το άρθρο 186 αυτού.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου.

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) Περί σχεδίων πόλεων και κωμών του Κράτους όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ιδίως τα άρθρα 3 και 70.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) επέκταση πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997) βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη πόλεων & οικισμών και άλλες διατάξεις.

 

6. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 152 και του άρθρου 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) ...ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000) και ειδικότερα το άρθρο 29 αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) ... και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του Δήμου Κόνιτσας.

 

10. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

11. Το ρυμοτομικό σχέδιο οικισμού Πέτα Δήμου Νικολάου Σκουφά όπως εγκρίθηκε με το από [ΒΔ] 22-10-1949 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 275/Α/1949) και αναθεωρήθηκε με την υπ' αριθμόν 1471/1990 (ΦΕΚ 272/Δ/1990) απόφαση Νομάρχη Άρτας.

 

12. Την επέκταση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Πέτα Δήμου Νικολάου Σκουφά όπως εγκρίθηκε με το από 30-09-1991 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 168/Δ/1992).

 

13. Την υπό εξέλιξη μελέτη πράξης εφαρμογής.

 

14. Την υπ' αριθμόν 13233/2014 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Νικολάου Σκουφά.

 

15. Την υπ' αριθμόν 147/2014 (ΑΔΑ: Ω74ΝΩΚ5-ΑΤΒ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νικολάου Σκουφά.

 

16. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 11146/243/2015 εισήγηση της Υπηρεσίας μας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου.

 

17. Την με αριθμό 1 Γνωμοδότηση της υπ' αριθμόν 13ης Συνεδρίασης 2015 σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Άρτας Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, αποφασίζουμε:

 

Την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Πέτα του Δήμου Νικολάου Σκουφά με την μετατόπιση των οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών στα οικοδομικά τετράγωνα 97, 98, 99 και 100, σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα σχετικό χρωματισμένο διάγραμμα.

 

Οι ως άνω τροποποιήσεις στηρίζονται σε πολεοδομικά κριτήρια και τεχνικά κριτήρια, αποβλέπον στη θεραπεία πολεοδομικών αναγκών της περιοχής τροποποίησης των συγκεκριμένων οικοδομικών τετραγώνων και δεν επιφέρουν συνολικά μείωση των κοινοχρήστων χώρων και δυσμενέστερες συνέπειες για το φυσικό και δομημένο περιβάλλον.

 

a.54347.15

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ιωάννινα, 27-05-2015

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.