Απόφαση 57419/16

Απόφαση 57419/1806: Τροποποίηση συντελεστή δόμησης της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης των οικισμών Πέρδικας και Αρίλας του Δήμου Ηγουμενίτσας στην Α' και Β' Ζώνη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 57419/1806: Τροποποίηση συντελεστή δόμησης της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης των οικισμών Πέρδικας και Αρίλας του Δήμου Ηγουμενίτσας στην Α' και Β' Ζώνη, (ΦΕΚ 270/ΑΑΠ/2016), 07-12-2016.

 

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152, 154 και 160, του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 4 του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως η περίπτωση 4)α αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 31 του νόμου 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 249/Α/2011).

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) και συγκεκριμένα το άρθρο 186, παράγραφος ΣΤ, στοιχείο 39 αυτού.

 

6. Το προεδρικό διάταγμα 140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου.

 

7. Την υπ' αριθμόν 5974/4008/1996 απόφαση Νομάρχη Θεσπρωτίας περί έγκρισης μελέτης Πολεοδόμηση και Επέκταση των οικισμών Πέρδικας και Αρίλας Κοινότητας Πέρδικας (ΦΕΚ 124/Δ/1996).

 

8. Την με αριθμό 27148/1316/2012 (ΦΕΚ 302/ΥΟΔΔ/2013) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας περί συγκρότησης Συμβουλίου Πολεοδομικών θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) στις Περιφερειακές Ενότητες Άρτας, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει..

 

9. Την υπ' αριθμόν 32/205 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηγουμενίτσας, με την οποία ομόφωνα γνωμοδοτεί υπέρ της τροποποίησης.

 

10. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 85183/2649/15/23-02-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

 

11. To Πρακτικό της 1ης Συνεδρίασης/08-06-2016 του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας (θέμα 2ο) σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της τροποποίησης.

 

12. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

13. Το γεγονός ότι η ως άνω τροποποίηση έχει σημειακό - εντοπισμένο χαρακτήρα και δεν μειώνει τους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους και δεν εμπίπτει σε ζώνη πεντακοσίων μέτρων από την ακτή, σε παραδοσιακό οικισμό, σε τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, σε αρχαιολογικό χώρο, σε δάση και δασικές εκτάσεις και σε περιοχές προστατευόμενες βάσει διεθνών συνθηκών ή βάσει των άρθρων 18 και 19 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως ισχύει, αποφασίζουμε:

 

Την τροποποίηση της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης των οικισμών Πέρδικας και Αρίλας Κοινότητας Πέρδικας (ΦΕΚ 124/Δ/1996) όσον αφορά τον Συντελεστή Δόμησης στην Α' και Β' Ζώνη του Σχεδίου Πόλεως Πέρδικας, ο οποίος προσδιορίζεται αριθμητικά ως εξής:

 

για τα πρώτα 100 m2 επιφανείας του οικοπέδου, ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 1,60.
για τα επόμενα 100 m2 επιφανείας του οικοπέδου, ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,80.
για τα επόμενα 100 m2 επιφανείας του οικοπέδου, ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,60.
για τα πέραν των 300 m2 τμήμα επιφανείας του οικοπέδου, ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,40.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ιωάννινα, 26-09-2016

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.