Απόφαση 57421/16

Απόφαση 57421/1807/2016: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Παραμυθιάς στο οικοδομικό τετράγωνο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 57421/1807/2016: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Παραμυθιάς στο οικοδομικό τετράγωνο 1, (ΦΕΚ 174/ΑΑΠ/2016), 24-08-2016.

 

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152, 154 και 160, του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 31 του νόμου 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 249/Α/2011).

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) και συγκεκριμένα το άρθρο 186, παράγραφος ΣΤ, στοιχείο 39 αυτού.

 

6. Το προεδρικό διάταγμα 140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου.

 

7. Η υπ' αριθμόν 1369/2007 (ΦΕΚ 45/ΑΑΠ/2007) απόφαση Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων περί εγκρίσεως γενικού πολεοδομικού σχεδίου του οικισμού Παραμυθιάς Δήμου Παραμυθιάς (νομού Θεσπρωτίας).

 

8. Το από [ΒΔ] 28-04-1954 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 86/Α/1954) περί έγκρισης του ρυμοτομικού σχεδίου του Οικισμού Παραμυθιάς, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

9. Η με αριθμό 27148/1316/2012 (ΦΕΚ 497/ΥΟΔΔ/2013) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας περί συγκρότησης Συμβουλίου Πολεοδομικών θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

10. Την υπ' αριθμόν 52/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παραμυθίας, με την οποία ομόφωνα γνωμοδοτεί υπέρ της τροποποίησης.

 

11. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 27902/767/2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

 

12. Το Πρακτικό της 1ης Συνεδρίασης/08-06-2016 του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας (θέμα 3ο) σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της τροποποίησης.

 

13. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

14. Το γεγονός ότι η ως άνω τροποποίηση έχει σημειακό - εντοπισμένο χαρακτήρα και δεν μειώνει τους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους, αποφασίζουμε:

 

Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Παραμυθιάς στο οικοδομικό τετράγωνο 1 με:

 

α) Τη διάσπαση του οικοδομικού τετραγώνου 1 σε δύο νέα οικοδομικά τετράγωνα 1Α και 1B,

 

β) Τη δημιουργία νέας οδού,

 

γ) Τον καθορισμό πεζοδρόμου όπως φαίνονται στο θεωρημένο αρμοδίως συνημμένο σχέδιο κλίμακας 1:500.

 

a.57421.16

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ιωάννινα, 05-07-2016

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.