Απόφαση 57423/16

Απόφαση 57423/1808/2016: Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού Νέας Σελεύκειας στα οικοδομικά τετράγωνα 107 ΚΧ και 108 του Δήμου Ηγουμενίτσας Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 57423/1808/2016: Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού Νέας Σελεύκειας στα οικοδομικά τετράγωνα 107 ΚΧ και 108 του Δήμου Ηγουμενίτσας Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, (ΦΕΚ 16/ΑΑΠ/2017), 07-02-2017.

 

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου

 

Έχοντας υπόψη

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και συγκεκριμένα το άρθρο 186 αυτού.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 140/2010(ΦΕΚ 233/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου.

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) Περί σχεδίων πόλεων και κωμών του Κράτους όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ιδίως τα άρθρα 3 και 70.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) επέκταση πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997) βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη πόλεων και οικισμών και άλλες διατάξεις.

 

6. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 152 και του άρθρου 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας από 14-07-1999 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) ...ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000) και ειδικότερα το άρθρο 29 αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) ... και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του Δήμου Ζίτσας.

 

10. Την υπ' αριθμόν 1768/1995 απόφαση Νομάρχη (ΦΕΚ 443/Δ/1995), με την οποία εγκρίθηκε το ρυμοτομικό σχεδίου επέκτασης Νέας Σελεύκειας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

11. Την υπ' αριθμόν 16/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ηγουμενίτσας.

 

12. Την υπ' αριθμόν 147/2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας και η υπ' αριθμόν 8/2015 απόφαση, επικαιροποίηση αυτής.

 

13. Την αριθμ 85180/2648/2015 εισήγηση της Υπηρεσίας προς το ΣΥΠΟΘΑ Ηγουμενίτσας της Περιφέρειας Ηπείρου.

 

14. Την υπ' αριθμόν 2/7/08-06-2016 γνωμοδότηση της υπ' αριθμόν 1ης συνεδρίασης 2016 σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Ηγουμενίτσας της Περιφέρειας Ηπείρου, αποφασίζουμε:

 

Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Νέας Σελεύκειας με την μετατόπιση του κοινόχρηστου χώρου 107ΚΧ εντός του οικοδομικού τετραγώνου 108, τη δημιουργία νέου οικοδομικού τετραγώνου 108ΚΧ, δρόμου πλάτους 7 m μεταξύ του οικοδομικού τετραγώνου 108ΚΧ και του οικοδομικού τετραγώνου 108, νέων οικοδομικών τετραγώνων ΟΤ 107Α και 107 και δρόμου πλάτους 4 m μεταξύ αυτών. Τέλος πραγματοποιείται αλλαγή της διεύθυνσης της οδού μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 107 και 108, διατηρώντας το πλάτος των 7 m, σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα σχετικό χρωματισμένο διάγραμμα.

 

Η ως άνω τροποποίηση στηρίζεται σε πολεοδομικά κριτήρια και τεχνικά κριτήρια, αποβλέπει στη θεραπεία πολεοδομικών αναγκών της περιοχής τροποποίησης των συγκεκριμένων οικοδομικών τετραγώνων και δεν επιφέρει μείωση των κοινοχρήστων χώρων και δυσμενέστερες συνέπειες για το φυσικό και δομημένο περιβάλλον.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ιωάννινα, 05-07-2016

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.