Απόφαση 5821/15

Απόφαση 5821/2015: Έγκριση καθορισμού όρων δόμησης στο οικοδομικό τετράγωνο Γ310Α της 4 Δημοτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, που περικλείεται από τις οδούς Γρηγορίου Λαμπράκη (ΒΟΔ Θεσσαλονίκης οδικός άξονας 32) - Παυσιλύπου - Ολυμπίας και πεζόδρομο, για την κατασκευή Εκκλησιαστικού Φιλανθρωπικού ιδρύματος Χρονίως Πασχόντων και ΑΜΕΑ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 5821/2015: Έγκριση καθορισμού όρων δόμησης στο οικοδομικό τετράγωνο Γ310Α της 4 Δημοτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, που περικλείεται από τις οδούς Γρηγορίου Λαμπράκη (ΒΟΔ Θεσσαλονίκης οδικός άξονας 32) - Παυσιλύπου - Ολυμπίας και πεζόδρομο, για την κατασκευή Εκκλησιαστικού Φιλανθρωπικού ιδρύματος Χρονίως Πασχόντων και ΑΜΕΑ, (ΦΕΚ 197/ΑΑΠ/2015), 17-09-2015.

 

Ο Ασκών Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου II 19 του άρθρου 280 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγματος 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 2503/1997 Διοίκηση, Οργάνωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 107/Α/1997).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) Για την προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα της παραγράφου 6 του άρθρου 4, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του νόμου 2242/1994 (ΦΕΚ 162/Α/1994).

 

5. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 160 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα.

 

7. Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν 53844/2013 (ΦΕΚ 2017/Β/2013) απόφασης Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων Με εντολή Γενικού Γραμματέα στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

 

8. Την υπ' αριθμόν 4/2015 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου της 06-02-2015 Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας (ΦΕΚ 24/Α/2015).

 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του νόμου 4257/2014 Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ 93/Α/2014).

 

10. Την υπ' αριθμόν 833/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης.

 

11. Την υπ' αριθμόν ΔΥ8Γ/86322/2001 απόφαση Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Παραχώρηση χρήσης του κτιρίου Φιλανθρωπικού Σωματείου Μέγας Αλέξανδρος Θεσσαλονίκης, ιδιοκτησίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, για τη δημιουργία ιδρύματος Περίθαλψης Χρονίως Πασχόντων.

 

12. Το υπ' αριθμόν 62972/2011 έγγραφο Χρήσεις γης της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης.

 

13. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 14607/2015 έγγραφο Όροι δόμησης οικοπέδου επί του οικοδομικού τετραγώνου 310Α της Διεύθυνσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

 

14. Το από 16-04-1984 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 382/Δ/1984) Αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου των Δήμων Θεσσαλονίκης, Πυλαίας και Τριανδρίας, στο Συνοικισμό Άνω Τούμπας και επιβολή όρων δόμησης σε τμήματα αυτών.

 

15. Την 43η Συνεδρία / 5η πράξη / 26-08-2015 θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την από 27-07-2015 εισήγηση του ΤΠΣΕ της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και την υπ' αριθμόν 833/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης.

 

16. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης., αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνεται ο καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης, για την κατασκευή Εκκλησιαστικού Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Χρονίως Πασχόντων και ΑΜΕΑ, στο οικοδομικό τετράγωνο Γ310Α στην περιοχή Άνω Τούμπα Θεσσαλονίκης, χαρακτηρισμένο ως χώρος Δημόσιου κτιρίου που περικλείεται από τις οδούς Γρηγορίου Λαμπράκη - Παυσιλύπου - Ολυμπίας και πεζόδρομο, ως εξής:

 

Ποσοστό κάλυψης: 60%
Συντελεστής δόμησης: 2.4
Μέγιστο ύψος κτιρίου: 22.75 m.
Αποστάσεις κτιρίου από τα όρια του χώρου: 5 m από την οδό Γρηγορίου Λαμπράκη και τον παρακείμενο πεζόδρομο, 1 m από την οδό Ολυμπίας, ταύτιση οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών επί της οδού Παυσιλύπου.

 

Καθορίζεται με κόκκινη γραμμή το περίγραμμα του κτιρίου, όπως η ρύθμιση αυτή φαίνεται στο συνημμένο Τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500, θεωρημένο από τον αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή και το διάγραμμα που τη συνοδεύει να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.5821.15

 

Θεσσαλονίκη, 04-09-2015

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.