Απόφαση 59717/15

Απόφαση 59717/3818/2015: Έγκριση της υπ' αριθμόν 247/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης Νομού Μεσσηνίας με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 59717/3818/2015: Έγκριση της υπ' αριθμόν 247/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης Νομού Μεσσηνίας με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, (ΦΕΚ 1917/Β/2015), 08-09-2015.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης και ιδίως των άρθρων 254 και 280.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος 139/2010 (ΦΕΚ 232/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπικής Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

 

5. Τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων [ΠΔ] 37Α/1987, 22/1990 και 50/2001 που αφορούν τον καθορισμό των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα, όπως ισχύουν με τις τροποποιήσεις τους.

 

6. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 410/1988 που αφορά το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 2190/1994 που αφορά τη σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του.

 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 - 2015 και ιδίως των άρθρων 10, 32 παράγραφος 1 και 33 παράγραφος 1.

 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.

 

11. Την υπ' αριθμόν ΓΓ/15650/1253/2011 (ΦΕΚ 480/Β/2011) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής Με εντολή Γενικού Γραμματέα στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης και στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

 

12. Την υπ' αριθμόν 131794/13018/2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Ανάθεση άσκησης καθηκόντων αναπλήρωσης Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

 

13. Την υπ' αριθμόν 219/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεσσήνης με την οποία καταρτίστηκε και ψηφίστηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

 

14. Την υπ' αριθμόν 4224/2011 απόφαση (ΦΕΚ 1695/Β/2011) με την οποία επικυρώθηκε η ανωτέρω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης που αφορά την κατάρτιση και ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

 

15. Την υπ' αριθμόν 43888/2011 απόφαση του Δημάρχου Μεσσήνης (ΦΕΚ 3267/Β/2011) που αφορά Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του φορέα Δήμου Μεσσήνης, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1)α του άρθρου 33 του νόμου 4024/2011.

 

16. Την υπ' αριθμόν 14177/2012 (ΦΕΚ 1240/Β/2012) κοινή απόφαση των Υφυπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών, που αφορά Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Μεσσήνης νομού Μεσσηνίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1)α του άρθρου 33 του νόμου 4024/2011.

 

17. Την υπ' αριθμόν 62044/5567/2013 (ΦΕΚ 2965/Β/2013) απόφαση που αφορά Κατάργηση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Μεσσήνης με την επωνυμία: α) Δημοτική Φιλαρμονική και Δημοτικός Χορευτικός Όμιλος Μεσσήνης και β) ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ.

 

18. Την υπ' αριθμόν 13826/2015 (ΦΕΚ 1211/Β/2015) απόφαση του Δημάρχου Μεσσήνης που αφορά Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάληψης θέσεων κλάδου Δημοτικής Αστυνομίας.

 

19. Την υπ' αριθμόν 247/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης που αφορά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου προκειμένου:

 

α) να ανασχεδιαστεί η οργανωτική δομή των υπηρεσιών του Δήμου ώστε να ανταποκριθεί στις σημερινές συνθήκες και ανάγκες

 

β) να συμπεριληφθούν στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου αρμοδιότητες των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που καταργήθηκαν

 

γ) να διαγραφούν από τον Οργανισμό οι θέσεις που καταργήθηκαν: Ι) με την υπ' αριθμόν 43888/2011 απόφαση του Δημάρχου Μεσσήνης (ΦΕΚ 3267/Β/2011), II) με την υπ' αριθμόν 14177/2012 (ΦΕΚ 1240/Β/2012) κοινή απόφαση των Υφυπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών και III) είτε λόγω αποχώρησης - συνταξιοδότησης υπαλλήλων είτε λόγω μετάταξης σε άλλους Δήμους με ταυτόχρονη μεταφοράς της θέσης που κατείχαν,

 

δ) να συμπεριληφθούν στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας οι θέσεις του προσωπικού που δημιουργήθηκαν κατόπιν μετατάξεων είτε εντός του Δήμου είτε από άλλους φορείς και πραγματοποιήθηκαν με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης

 

20. Τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Προσωπικού των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης νομού Μεσσηνίας που διατυπώνεται στο υπ' αριθμόν 1/13-07-2015 πρακτικό του (απόφαση 17).

 

21. Το υπ' αριθμόν 2168/2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο γνωστοποιείται ότι η εφαρμογή ή όχι του προβαδίσματος των κατηγοριών σε οργανικές μονάδες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του νόμου [Ν] 3584/2007, επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του Δημοτικού Συμβουλίου που αποφασίζει για την κατάρτιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε την υπ' αριθμόν 247/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Μεσσήνης Νομού Μεσσηνίας που αφορά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ο οποίος έχει ως εξής:

 

Μέρος 1: Διάρθρωση υπηρεσιών του Δήμου

 

Άρθρο 1: Διάρθρωση κεντρικών υπηρεσιών

Άρθρο 2: Διάρθρωση αποκεντρωμένων υπηρεσιών

 

Μέρος 2: Αρμοδιότητες υπηρεσιών

 

Κεφάλαιο 2.1: Αρμοδιότητες κεντρικών υπηρεσιών

 

Ενότητα Α: Υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στο δήμαρχο

 

Άρθρο 3: Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα

Άρθρο 4: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Υποστήριξης Δημάρχου και Διοικητικής Μέριμνας

Άρθρο 5: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας

Άρθρο 6: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Οργάνωσης, Διαφάνειας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και Τουρισμού

Άρθρο 7: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας

 

Ενότητα Β: Υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας, παιδείας, πολιτισμού και απασχόλησης

 

Άρθρο 8: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων

 

Ενότητα Γ: Υπηρεσίες Υποστήριξης

 

Άρθρο 9: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

Άρθρο 10: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Άρθρο 11: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών

Άρθρο 12: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

 

Κεφάλαιο 2.2: Αρμοδιότητες αποκεντρωμένων υπηρεσιών

 

Οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα δημοτικών ενοτήτων, και εξυπηρετούν τις δημοτικές/τοπικές κοινότητες και περιλαμβάνει τις παρακάτω υπηρεσίες ανά ενότητα.

 

Άρθρο 13: Αποκεντρωμένες υπηρεσίες δημοτικής ενότητας Αιπείας

 

Μέρος 3: Διοίκηση - Εποπτεία - Συντονισμός

 

Άρθρο 14: Διοίκηση - Εποπτεία - Συντονισμός

Άρθρο 15: Αρμοδιότητες Προϊσταμένων Διοικητικών Ενοτήτων

Άρθρο 16: Κανονισμοί Λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών

 

Μέρος 4: Θέσεις προσωπικού

 

Άρθρο 17: Ειδικές θέσεις

 

Μέρος 6: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 23: Τελικές διατάξεις

Άρθρο ακροτελεύτιο: Κάλυψη δαπάνης

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Τρίπολη, 26-08-2015

 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 

Η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.