Απόφαση 6115/15

Απόφαση 6115/2015: Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Λάρισας, με αλλαγή Τομέα Συντελεστή Δόμησης και επιβολή όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων στο οικοδομικό τετράγωνο 930 και υπαγωγή τους στον Τομέα VIIE1, στη συνοικία Παπασταύρου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 6115/2015: Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Λάρισας, με αλλαγή Τομέα Συντελεστή Δόμησης και επιβολή όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων στο οικοδομικό τετράγωνο 930 και υπαγωγή τους στον Τομέα VIIE1, στη συνοικία Παπασταύρου, (ΦΕΚ 184/ΑΑΠ/2015), 20-08-2015.

 

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 186 και 283 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κ.λ.π. (Καλλικράτης) (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/2012) Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), περί τροποποίησης των διατάξεων του νόμου 1577/1985 - Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) περί Μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κ.λ.π.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

6. Την εγκύκλιο 55/1988 Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις, ρυμοτομικών σχεδίων.

 

7. Την εγκύκλιο 18894/6/2006 (Εγκύκλιος 6/2006) Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

8. Την εγκύκλιο 29829/2012 (εγκύκλιος 10/2012) Αρμοδιότητες γνωμοδότησης Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

9. Το ισχύον στην περιοχή σχέδιο πόλης Δήμου Λάρισας, (5657/1989 απόφαση Νομάρχη Λάρισας (ΦΕΚ 550Δ/1989), αναδημοσίευση (ΦΕΚ 77/Δ/2003), τροποποίηση 4595/1997 απόφαση Δημάρχου Λάρισας περί Τροποποίησης εγκεκριμένου σχεδίου πόλης (ΦΕΚ 550/Δ/1997).

 

10. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 5625/59708/2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας με την οποία εγκρίθηκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Λαρισαίων (ΦΕΚ 523/ΑΑΠ/2009).

 

11. Την από 23-11-2004 αίτηση των Γεωργίου Χαλκιά, Κωνσταντίνου Χαλκιά, Ελένης Υφαντοπούλου, Χριστόφορου Παντούλη, Παναγιώτας Παντούλη, Ιωάννου Κασιδούλη, Ελευθερίας Βασιλειάδου, Αβραάμ Βασιλειάδη, Θωμά Βασιλειάδη, Δημητρίου Διδασκάλου και Νικολάου Βάη με την οποία ζητήθηκε η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Λάρισας με αλλαγή Τομέα Συντελεστή Δόμησης και επιβολή όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων στο οικοδομικό τετράγωνο 930.

 

12. Την με αριθμό 6041/02/2003 απόφαση του Νομάρχη Λάρισας σύμφωνα με τη οποία απορρίφθηκε η προτεινόμενη αύξηση του συντελεστή δόμησης στο οικοδομικό τετράγωνο 930 του ρυμοτομικού σχεδίου Λάρισας, στη συνοικία Παπασταύρου.

 

13. Την με αριθμό 5947/2009 εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Λαρισαίων προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

14. Την με αριθμό 378/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαρισαίων.

 

15. Τις με αριθμό 12461/2010 και 12461/2010 βεβαιώσεις του Αντιδημάρχου Πολεοδομίας σύμφωνα με τις οποίες δεν ρυμοτομείται εξ ολοκλήρου ή τόσο ώστε να καθίσταται μη άρτιο κανένα οικόπεδο και δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της με αριθμό 378/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαρισαίων αντίστοιχα.

 

16. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 12922/2010 Αιτιολογική Έκθεση του τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού, της Διεύθυνσης Πολεοδομίας, του Δήμου Λαρισαίων.

 

17. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 12923/2010 έγγραφο του Δήμου Λαρισαίων με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας ο φάκελος της προτεινόμενης ρύθμισης του θέματος.

 

18. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 2155/52678/2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας.

 

19. Το με αριθμό 3223/2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, με το οποίο διαβιβάστηκε η από 12-04-2012 εισήγηση της υπηρεσίας και το Τοπογραφικό Διάγραμμα που τη συνοδεύει.

 

20. Το απόσπασμα του Πρακτικού της 1ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας (Πράξη 4η), με το οποίο θεωρεί ομόφωνα ότι η πρόταση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου Λάρισας, στο οικοδομικό τετράγωνο 930, δεν είναι σημειακή - εντοπισμένη, διότι αφορά σε μεγάλου μεγέθους οικοδομικό τετράγωνο και επηρεάζει ευρύτερη περιοχή και δεν ανήκει στις αρμοδιότητες της Περιφέρειας, όπως καταγράφονται στο άρθρο 186 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010). Επίσης συμφωνεί με τους προτεινόμενους από το Δήμο νέους όρους δόμησης, όπως αποτυπώνονται στην Απόφαση 378/2010 του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας.

 

21. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 18377/2014 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προς τη Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με το οποίο διαβιβάστηκε ο φάκελος με το εν λόγω θέμα λόγω αρμοδιότητας καθόσον προκύπτει ότι πρόκειται για σημειακή - εντοπισμένη τροποποίηση σύμφωνα με την παράγραφο 39 άρθρο 186 του νόμου 3852/2010.

 

22. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Επειδή:

 

Ο φάκελος είναι πλήρης, από τυπικής απόψεως, όσον αφορά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να περιέχονται, (όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές με το θέμα εγκυκλίους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων).

 

Κατά της 14ης σχετικής απόφασης δεν υποβλήθηκε εμπροθέσμως καμία ένσταση όπως βεβαιώνεται με την με αριθμό πρωτοκόλλου 12462/2010 σχετική βεβαίωση του αντιδημάρχου πολεοδομίας Δήμου Λάρισας.

 

Με την υπ' όψη τροποποίηση προτείνεται η μεταβολή των καθορισμένων ορίων των Τομέων Συντελεστή Δόμησης IX και VIE1 στην Πολεοδομική Ενότητα 6 της πόλης της Λάρισας και ειδικότερα υπαγωγή του οικοδομικού τετραγώνου 930 σε νέο τομέα VIIE1 που δημιουργείται ειδικά για το υπ' όψη οικοδομικό τετράγωνο με συντελεστή δόμησης 1, αυξημένο σε σχέση με τον ισχύοντα 0,6 όπως αναλυτικότερα φαίνεται στο συνοδευτικό τοπογραφικό διάγραμμα. Ταυτόχρονα καθορίζονται λοιποί όροι δόμησης μετά τη διαπίστωση ότι για το υπ' όψη οικοδομικό τετράγωνο μετά την τροποποίηση με το 3° σχετικό το καθεστώς παραμένει αρρύθμιστο. Οι προτεινόμενοι λοιποί όροι δόμησης είναι:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.
Ελάχιστο εμβαδόν 200 m2.

 

Παρέκκλιση προ 15-03-1976:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.
Ελάχιστο εμβαδόν 120 m2.

 

Κάλυψη κατά Νέο Οικοδομικό Κανονισμό
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κατά Νέο Οικοδομικό Κανονισμό

 

Σχετικά με το θέμα έχει διατυπώσει την άποψη της η Διεύθυνση Περιβάλλοντος κ' Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας με το 18° σχετικό κατόπιν έγγραφης πρόσκλησης από την Υπηρεσία μας για παροχή διευκρινήσεων που έλαβε χώρα με το με αριθμό πρωτοκόλλου 2314/2011 έγγραφο μας. Τις απόψεις αυτές αποδεχόμαστε στο σύνολο τους όπως διατυπώνονται στο ανωτέρω σχετικό.

 

Επισημαίνεται επίσης ότι το σχετικό αίτημα κατά το μέρος που αφορά την αύξηση του ισχύοντος Συντελεστή Δόμησης, έχει τύχει ήδη απορρίψεως σε προηγούμενο χρόνο (βλέπε 12η σχετική Απόφαση) ως μη σύννομο.

 

Με την 10η σχετική εγκύκλιο της ΔΠΣ\ΓΔΠ\ΥΠΕΧΩΔΕ ορίζεται ότι όλως εντοπισμένες - σημειακές τροποποιήσεις, που αποσκοπούν στο να καταστεί δυνατή η εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου, μπορούν κατ' εξαίρεση να εγκρίνονται με Απόφαση Περιφερειάρχη, μετά και την μεταβίβαση σε αυτόν των σχετικών αρμοδιοτήτων των τέως Νομαρχών, (βλέπε 1ο σχετικό), αποφασίζουμε

 

1. την έγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Λάρισας, με αλλαγή τομέα συντελεστή δόμησης και επιβολή λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων στο οικοδομικό τετράγωνο 930 και υπαγωγή του στον Τομέα VIIE1, όπως φαίνεται αναλυτικά στο συνοδευτικό τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 που συντάχθηκε από τον Αγρονόμο - Τοπογράφο Μηχανικό Σπυρόπουλο Θωμά, θεωρήθηκε από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Θεσσαλίας και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται ακολούθως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς Υπηρεσίας εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας), μόνο για Παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από τη δημοσίευση της ή την ανάρτηση της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίηση της ή αφού έλαβε γνώση αυτής.

 

Η παρούσα απόφαση με το σχεδιάγραμμα που την συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.6115.15

 

Λάρισα, 15-07-2015

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.