Απόφαση 6250/20

Απόφαση 6250/2020: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Κοζάνης στο οικοδομικό τετράγωνο 688 στην περιοχή Σκ'ρκα - Άγιο Νικάνορα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 6250/2020: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Κοζάνης στο οικοδομικό τετράγωνο 688 στην περιοχή Σκ'ρκα - Άγιο Νικάνορα, (ΦΕΚ 57/Δ/2020), 07-02-2020.

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152, 153, 154 και 160 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999) Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας.

 

2. Το νόμο 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 31 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.

 

6. Το νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης και ειδικότερα την παράγραφο II υποπαράγραφος ΣΤ αριθμός 39 του άρθρου 186.

 

7. Το προεδρικό διάταγμα 146/2010 Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

8. Το από 21-11-1986 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 321/Δ/1987) για την Έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης περιοχής Σκ'ρκα - Άγιος Νικάνορας (νομού Κοζάνης).

 

9. Το από 25-04-1989 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 253/Δ/1989) περί συμπλήρωσης του παραπάνω προεδρικού διατάγματος.

 

10. Την 1931/1989 (ΦΕΚ 396/Δ/1989) απόφαση του Νομάρχη Κοζάνης για την τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Σκ'ρκα - Άγιος Νικάνορας Κοζάνης.

 

11. Τα από 14-05-2015 δύο υπηρεσιακά σημειώματα με συνημμένες σε αυτά Εισηγητικές Εκθέσεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών/Τμήμα Εκτέλεσης Έργων προς τη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού-Εφαρμογών και Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Κοζάνης.

 

12. Την υπ' αριθμόν 2289/22-10-2018 αίτηση του Σίμπου Ηλία του Δημητρίου, προς το Δήμο Κοζάνης, με συνημμένη αιτιολογική - τεχνική έκθεση του Ζήγου Νικόλαου Παναγιώτη Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, με την οποία ζητείται η εν λόγω τροποποίηση.

 

13. Την 249/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που γνωμοδοτεί θετικά για την εν λόγω τροποποίηση.

 

14. Τα αποδεικτικά επίδοσης προς του ενδιαφερόμενους.

 

15. Το υπ' αριθμόν 876/10-06-2019 αποδεικτικό δημοσίευσης της 249/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης σε δύο εφημερίδες, το αριθμ. 875/10-06-2019 αποδεικτικό ανάρτησης της παραπάνω απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης στο Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού - Εφαρμογών και Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Κοζάνης και την υπ' αριθμόν 913/ 18-06-2019 γνωστοποίηση της 249/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης στους φερόμενους ιδιοκτήτες.

 

16. Το υπ' αριθμόν 1168/05-08-2019 διαβιβαστικό του Δήμου Κοζάνης, με το οποίο βεβαιώνεται ότι κατά της εν λόγω τροποποίησης δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις, καμιά ιδιοκτησία δεν γίνεται μη άρτια και δεν έχουμε μείωση κοινόχρηστου χώρου.

 

17. Την υπ' αριθμόν 128838/23-10-2019 εισήγηση προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 

18. Την 34230/1525/2015 (ΦΕΚ 853/ΥΟΔΔ/2015) απόφαση Συγκρότησης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, του Ασκούντος Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.

 

19. Την υπ' αριθμόν 88/21-11-2019 θετική γνωμοδότηση (σύμφωνα με την αιτιολογία της εισήγησης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού-Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας) του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, που διατυπώθηκε στην 8η Συνεδρίαση θέμα 1ο στις 21-11-2019.

 

20. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσία για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) και το γεγονός ότι από την εφαρμογή των κανονιστικών αυτών διατάξεων δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού ή δημοτικού προϋπολογισμού.

 

Και επειδή:

 

Σύμφωνα με την εισήγησή της, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, θεωρεί ότι πρέπει να γίνει δεκτή η αιτούμενη τροποποίηση, γιατί ύστερα από μελέτη του φακέλου και επιτόπια αυτοψία, διαπιστώθηκε ότι συντρέχουν κατά την ισχύουσα νομοθεσία οι προϋποθέσεις:

 

α) Η τήρηση από το Δήμο Κοζάνης της κατά το νόμο διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 154 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999) Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, όπως ισχύει σήμερα.

 

β) Η ύπαρξη σοβαρής πολεοδομικής ανάγκης καθώς με τη συγκεκριμένη τροποποίηση επιλύονται προβλήματα εφαρμογής του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 688 στην περιοχή Σκ'ρκα-Αγίου Νικάνορας. Συγκεκριμένα από το οικοδομικό τετράγωνο 688 είναι απαραίτητη η μετατόπιση του ορίου της δημοτικής έκτασης - Πάρκο ώστε να είναι σε επαφή με υφιστάμενη οικία και όχι να διέρχεται μέσα από αυτή, με αντίστοιχη αλλαγή της θέσης του ώστε να μην επέρχεται μείωση του κοινόχρηστου χώρου.

 

γ) Δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού ή δημοτικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Α. Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κοζάνης στο οικοδομικό τετράγωνο 688 στην περιοχή Σκ'ρκας - Αγίου Νικάνορα και συγκεκριμένα: Τη μετατόπιση του ορίου της δημοτικής έκτασης Πάρκο ώστε να είναι σε επαφή με υφιστάμενη οικεία και όχι να διέρχεται μέσα από αυτή, όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα για τους παραπάνω αναφερόμενους λόγους.

 

Β. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Γ. Η παρούσα απόφαση και τα συνημμένα σχέδια που τη συνοδεύουν να αναρτηθούν στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 3ος όροφος, για 15 ημέρες μετά τη δημοσίευση του λεκτικού της απόφασης και των συνημμένων σχεδίων που το συνοδεύουν στο ΦΕΚ.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, μόνο για παράβαση του νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.6250.20

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κοζάνη, 29-01-2020

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.