Απόφαση 62744/17

Απόφαση 62744/943/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Κοζάνης στο οικοδομικό τετράγωνο 887 στην περιοχή Πλατάνια - Άγιος Αθανάσιος του Δήμου Κοζάνης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 62744/943/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Κοζάνης στο οικοδομικό τετράγωνο 887 στην περιοχή Πλατάνια - Άγιος Αθανάσιος του Δήμου Κοζάνης, (ΦΕΚ 116/ΑΑΠ/2017), 26-05-2017.

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152, 153, 154 και 160 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Το νόμο 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) περί Επέκτασης των Πολεοδομικών σχεδίων, Οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 31 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.

 

6. Το νόμος 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης και ειδικότερα το άρθρο 186 παράγραφος II υποπαράγραφος ΣΤ αριθμός 39.

 

7. Το προεδρικό διάταγμα 146/2010 (ΦΕΚ 239/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

8. Το από 19-06-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 774/Δ/1987) για την Έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης των πολεοδομικών ενοτήτων Άγιος Αθανάσιος - Πλατάνια του Δήμου Κοζάνης (νομού Κοζάνης).

 

9. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 1930/1989 (ΦΕΚ 396/Δ/1989) απόφαση Νομάρχη Κοζάνης για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου περιοχών Άγιος Αθανάσιος- Πλατάνια του Δήμου Κοζάνης.

 

10. Τη με αριθμό 5/1989 Πράξη Εφαρμογής για την περιοχή Άγιος Αθανάσιος - Πλατάνια του Δήμου Κοζάνης (νομού Κοζάνης) η οποία κυρώθηκε με την με αριθμό πρωτοκόλλου 402/26-02-1991 απόφαση Νομάρχη Κοζάνης.

 

11. Τη με αριθμό ΠΕΧΩ 1277/2001 (ΦΕΚ 153/Δ/2001) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης Κοζάνης στο οικοδομικό τετράγωνο 887.

 

12. Τη με πρωτόκολλο 2062 της 18-09-2015 αίτηση του Μορφωτικού - Πολιτιστικού Συλλόγου Κοζάνης τα Πλατάνια προς τη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού-Εφαρμογών και Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Κοζάνης.

 

13. Τη με αριθμό 62/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κοζάνης.

 

14. Την υπ' αριθμόν 350/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που γνωμοδοτεί θετικά για την εν λόγω τροποποίηση.

 

15. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2421/12-12-2016 διαβιβαστικό του Δήμου Κοζάνης με το οποίο βεβαιώνεται ότι κατά της εν λόγω τροποποίησης δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις, καμιά ιδιοκτησία δεν γίνεται μη άρτια και δεν έχουμε μείωση κοινόχρηστου χώρου.

 

16. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 171580/4424/07-02-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού -Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

17. Την υπ' αριθμόν 34230/1525/2015 (ΦΕΚ 853/ΥΟΔΔ/2015) απόφαση Συγκρότησης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, του Ασκούντος Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.

 

18. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 9/11-04-2017 θετική γνωμοδότηση (σύμφωνα με την αιτιολογία της εισήγησης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού-Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας) του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης που διατυπώθηκε στην 3η Συνεδρίαση θέμα 5ο στις 10-04-2017.

 

19. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) και το γεγονός ότι από την εφαρμογή των κανονιστικών αυτών διατάξεων δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού ή Δημοτικού προϋπολογισμού.

 

Και επειδή:

 

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κοζάνης, με την υπ' αριθμόν 350/2016 απόφαση του γνωμοδότησε θετικά για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 887 στην περιοχή επέκτασης Πλατάνια - Άγιος Αθανάσιος και ειδικότερα την αλλαγή χρήσης των χώρων Πεζόδρομος και Παιδικής Χαράς του οικοδομικού τετραγώνου 887 σε Πλατεία με ταυτόχρονη δημιουργία Χώρου Στάθμευσης.

 

2. Σύμφωνα με την εισήγηση της, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού-Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, θεωρεί ότι πρέπει να γίνει η αιτούμενη τροποποίηση, γιατί ύστερα από μελέτη του φακέλου και μετά από επιτόπια αυτοψία, διαπιστώθηκε ότι συντρέχουν κατά την ισχύουσα νομοθεσία οι προϋποθέσεις:

 

α) Η τήρηση από το Δήμο Κοζάνης της κατά το νόμο διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 154 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999) Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, όπως ισχύει σήμερα.

 

β) Η ύπαρξη σοβαρής πολεοδομικής ανάγκης λόγω του ότι:

 

Η αλλαγή χρήσης των χώρων Πεζόδρομος και Παιδικής Χαράς του οικοδομικού τετραγώνου 887 σε Πλατεία όπου με τη ρύθμιση αυτή διευρύνεται ο υπάρχων χώρος Πλατείας σε έκταση ικανή ώστε να αποτελέσει σημείο αναφοράς και συγκέντρωσης - αναψυχής της γειτονιάς.
Ο χώρος στάθμευσης δημιουργείται για την εξυπηρέτηση των ενοριτών και λειτουργιών της υπάρχουσας εκκλησίας.

 

γ) Δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού ή Δημοτικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Κοζάνης στο οικοδομικό τετράγωνο 887 στην περιοχή Πλατάνια Άγιος Αθανάσιος του Δήμου Κοζάνης και συγκεκριμένα:

 

Την αλλαγή χρήσης των χώρων Πεζόδρομος και Παιδικής Χαράς του οικοδομικού τετραγώνου 887 σε Πλατεία με ταυτόχρονη δημιουργία Χώρου Στάθμευσης, όπως φαίνονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα για τους παραπάνω αναφερόμενους λόγους.

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

Η παρούσα απόφαση και τα συνημμένα σχέδια που τη συνοδεύουν να αναρτηθούν στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 3ος όροφος, για 15 ημέρες μετά τη δημοσίευση του λεκτικού της απόφασης και των συνημμένων σχεδίων που το συνοδεύουν στο ΦΕΚ.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, μόνο για παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.62744.17

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κοζάνη, 08-05-2017

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.