Απόφαση 6274/90

Απόφαση Χ/6274/1990: Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης (τροποποίησης) του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης και των όρων και περιορισμών δόμησης της περιοχής Ψαροφαΐου (πολεοδομική ενότητα αριθμός 47) Πάτρας του Δήμου Πατρέων (νομού Αχαΐας)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση Χ/6274/1990: Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης (τροποποίησης) του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης και των όρων και περιορισμών δόμησης της περιοχής Ψαροφαΐου (πολεοδομική ενότητα αριθμός 47) Πάτρας του Δήμου Πατρέων (νομού Αχαΐας), (ΦΕΚ 332/Δ/1990), διόρθωση (ΦΕΚ 116/ΑΑΠ/2017), 04-07-1990.

 

Ο Νομάρχης Αχαΐας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 1, 2, 3, 9, 11, 29 και 70.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφος 2), 7, 8 και 9, όπως τροποποιήθηκαν με τον νόμο 1772/1988 (ΦΕΚ 19/Α/1988).

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968), όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 651/1977 (ΦΕΚ 207/Α/1977) και ειδικότερα το άρθρο 12 παράγραφοι 1)α και 4, όπως η τελευταία προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

5. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986), περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Νομάρχες της χώρας....

 

6. Την υπ' αριθμόν 169/14-03-1990 απόφαση - γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων και τα λοιπά στοιχεία της νόμιμης διαδικασίας.

 

7. Το πρακτικό υπ' αριθμόν 11/1/22-06-1990 με το οποίο το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος γνωμοδοτεί θετικά μετά την ΧΕ/98/30-05-1990 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών, αποφασίζει:

 

1. Εγκρίνεται η Πολεοδομική Μελέτη Αναθεώρησης / τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης της περιοχής ΨΑΡΟΦΑΪΟΥ Πάτρας (πολεοδομική ενότητα αριθμός 47 του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Πάτρας), με τον καθορισμό:

 

οικοδομήσιμων χώρων,
οδών, πεζοδρόμων, χώρων στάθμευσης,
πλατειών, χώρων πρασίνου/αναψυχής/άθλησης,
χώρων για την ανέγερση: γυμνασίου, 2 εκκλησιών, λυκείου, παιδικού σταθμού, 2 δημοτικών/νηπιαγωγείων, πνευματικού κέντρου και δημοτικού,

 

όπως οι ρυθμίσεις αυτές φαίνονται στα συνημμένα 7 χρωματισμένα (εκεί όπου τροποποιείται το εγκεκριμένο ρυμοτομικό) ρυμοτομικά διαγράμματα κλίμακα 1:1000, που θεωρήθηκαν από τον αναπληρωτή προϊστάμενο του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Αχαΐας και συνοδεύουν αναπόσπαστα την παρούσα απόφαση και στα οποία η περιοχή μελέτης περιγράφεται με μπλε γραμμή.

 

2. Σε όλους τους οικοδομήσιμους χώρους της περιοχής της παραγράφου 1, πλην των χώρων ειδικών χρήσεων, επιτρέπονται οι εξής χρήσεις:

 

2.1 Στα οικοδομικά τετράγωνα με το χαρακτηριστικό Α, επιτρέπεται η χρήση γενικής κατοικίας, όπως το περιεχόμενο της προσδιορίζεται στο άρθρο 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987),

 

2.2 Στα λοιπά οικοδομικά τετράγωνα επιτρέπεται η χρήση αμιγούς κατοικίας, όπως το περιεχόμενο της προσδιορίζεται στο άρθρο 2 του ίδιου προεδρικού διατάγματος.

 

3. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου των οικοπέδων, καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης καθορίζονται - Τομέας 1 συντελεστού δόμησης και Α λοιπών όρων δόμησης όλη η περιοχή - ως εξής:

 

3.1 Ελάχιστο πρόσωπο 12 m.

Ελάχιστο εμβαδόν 400 m2

 

3.2 Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα που βρίσκονταν μέσα:

 

3.2.1 Στην περιοχή του πρώην τομέα Α (συνεχές σύστημα δόμησης) και είχαν:

 

α) πριν την 15-02-1971:

 

ελάχιστο πρόσωπο 6 m.
ελάχιστο εμβαδόν 100 m2

 

β) πριν την ισχύ της παρούσας:

 

ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.
ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2

 

3.2.2 Στην περιοχή του πρώην τομέα Β (πανταχόθεν ελεύθερο σύστημα δόμησης) και είχαν πριν την 15-02-1971:

 

ελάχιστο πρόσωπο 10 m.
ελάχιστο εμβαδόν 200 m2

 

3.3 Επιπλέον των διατάξεων των παραγράφων 3.1 και 3.2.1.β. όσα οικόπεδα δημιουργήθηκαν ή δημιουργούνται μετά τη δημοσίευση του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) θα πρέπει, στο οικοδομήσιμο τμήμα τους, να εγγράφεται κάτοψη κτιρίου ελάχιστης επιφάνειας 50 m2 και ελάχιστης πλευράς 5 m.

 

3.4 Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 70% της επιφανείας τους.

 

3.5 Συντελεστής δόμησης: 1,20

 

3.6 Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων 14 m. Σε περίπτωση κατασκευής στέγης το ύψος αυτό προσαυξάνεται κατά 1.5 m.

 

3.7 Επιβάλλονται πρασιές πλάτους 4 m σύμφωνα με το ρυμοτομικό σχέδιο.

 

3.8 Ισχύει το άρθρο 25 του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983).

 

4. Οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν μέχρι την ισχύ της παρούσας και ισχύουν ή άδειες για τις οποίες έχει υποβληθεί πλήρης μελέτη στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία μέχρι την ημέρα δημοσίευσής της εκτελούνται όπως εκδόθηκαν, ή εκδίδονται με τις προϊσχύουσες διατάξεις βάσει των υποβληθέντων στοιχείων, χωρίς να επιτρέπεται μεταγενέστερα προσθήκη βάσει των παλιών όρων δόμησης, αλλά μόνο βάσει των νέων.

 

Σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις εκδίδονται και οι οικοδομικές άδειες για τις οποίες εντός τριετίας από την ισχύ της παρούσας, η οικοδόμηση έχει συμφωνηθεί ή προσυμφωνηθεί με δημόσιο έγγραφο (σύμβαση) ή αν προβλέπεται σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, με την προϋπόθεση η αίτηση για χορήγηση της οικοδομικής άδειας - με όλα τα απαραίτητα σχέδια και δικαιολογητικά - να έχει υποβληθεί σε προθεσμία 2 χρόνων από την ισχύ της παρούσας.

 

5. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Τα διαγράμματα που τη συνοδεύουν θα αναρτηθούν επί 15 μέρες - μετά τη δημοσίευσή της- στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Αχαΐας.

 

a.6274.90

 

Πάτρα, 27-06-1990

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.