Απόφαση 62968/16

Απόφαση 62968/1774/2016: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Καστοριάς στο οικοδομικό τετράγωνο 237


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 62968/1774/2016: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Καστοριάς στο οικοδομικό τετράγωνο 237, (ΦΕΚ 101/ΑΑΠ/2016), 03-06-2016.

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152, 153, 154 και 160 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Το νόμο 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) περί επέκτασης των Πολεοδομικών σχεδίων, Οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 31 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.

 

6. Το νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης και ειδικότερα το άρθρο 186 παράγραφος II υποπαράγραφος ΣΤ αριθμός 39.

 

7. Το προεδρικό διάταγμα 146/2010 (ΦΕΚ 239/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

8. Την υπ' αριθμόν 40/371/2004 (ΦΕΚ 357/Δ/2004) απόφαση Νομάρχη Καστοριάς σχετικά με την έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης Αναθεώρησης της πόλης Καστοριάς.

 

9. Το από 01-03-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας προς το Δήμο Καστοριάς με θέμα Παραχώρηση οικοπεδικής έκτασης.

 

10. Το υπ' αριθμόν 5685/08-03-2016 έγγραφο του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Καστοριά και την με υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 291/24-03-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Καστοριάς σχετικά με τη σημειακή τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 237.

 

11. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 7545/30-03-2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καστοριάς.

 

12. Την υπ' αριθμόν 106/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς, που γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά στην αλλαγή χρήσης του οικοδομικού τετραγώνου 237 από ΔΕΥΑΚ σε Ελληνική Αστυνομία, με σημειακή τροποποίηση ρυμοτομικού.

 

13. Τις από 12-06-2016 δύο βεβαιώσεις του Δημάρχου Καστοριάς με το οποίες βεβαιώνεται ότι δεν υποβλήθηκε ένσταση κατά τη διαδικασία δημοσιότητας της σημειακής τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Καστοριάς, δεν υπάρχουν οικόπεδα άρτια που να καθίστανται μη άρτια, δεν ρυμοτομούνται οικοδομές που έχουν κτισθεί με νόμιμη άδεια βάσει του ισχύοντος σχεδίου και δεν έχουμε μείωση κοινόχρηστου χώρου.

 

14. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου οίκοθεν 63321/1779/16-05-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού -Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

15. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 35729/1608/06-11-2015 (ΑΔΑ:7ΓΑ40Ρ1Γ/67Ι) (ΦΕΚ 853/ΥΟΔΔ/2015) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, με την οποία συγκροτήθηκε το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων. της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

 

16. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3/19-05-2016 θετική γνωμοδότηση (σύμφωνα με την αιτιολογία της εισήγησης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού-Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας) του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς που διατυπώθηκε στην 7η Συνεδρίαση θέμα 1° (μόνον) στις 19-05-2016.

 

17. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) και το γεγονός ότι από την εφαρμογή των κανονιστικών αυτών διατάξεων δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού ή Δημοτικού προϋπολογισμού.

 

Και επειδή:

 

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καστοριάς, με την υπ' αριθμόν 106/2016 ομόφωνη απόφαση του γνωμοδότησε θετικά για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Καστοριάς, στο οικοδομικό τετράγωνο 237 και συγκεκριμένα την αλλαγή χρήσης από Χώρο ΔΕΥΑΚ σε Χώρο Αστυνομίας.

 

2. Σύμφωνα με την εισήγηση της, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού - Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, θεωρεί ότι πρέπει να γίνει η αιτούμενη τροποποίηση, γιατί ύστερα από μελέτη του φακέλου και μετά από επιτόπια αυτοψία, διαπιστώθηκε ότι συντρέχουν κατά την ισχύουσα νομοθεσία οι προϋποθέσεις:

 

α) Η τήρηση από το Δήμο Καστοριάς της κατά το νόμο διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 154 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999) Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, όπως ισχύει σήμερα.

 

β) Η ύπαρξη σοβαρής πολεοδομικής ανάγκης καθώς με τη συγκεκριμένη τροποποίηση επιλύεται το πρόβλημα στέγασης της Ελληνικής Αστυνομίας στην πόλη της Καστοριάς. Ειδικότερα με το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 40/371/2004 (ΦΕΚ 357/Δ/2004) απόφαση Νομάρχη Καστοριάς χαρακτηρίστηκε το οικοδομικό τετράγωνο 237A ως Χώρος Αστυνομίας, το οποίο και παραχωρήθηκε από το Δήμο για την κατασκευή του νέου Αστυνομικού Μεγάρου. Με την ίδια Απόφαση το οικοδομικό τετράγωνο 237 χαρακτηρίστηκε ως Χώρος ΔΕΥΑΚ.

 

Με την υπ' αριθμόν ΥΠΠΟΑ/ΓΔΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/59826/5187/2016 (ΦΕΚ 53/ΑΑΠ/2016) απόφαση Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού χαρακτηρίστηκε ως μνημείο το κέλυφος του κτηρίου στρατωνισμού - διοίκησης στο πρώην στρατόπεδο Μαθιουδάκη, εντός του οικοδομικού τετραγώνου 237A, οπότε αυτό δεν μπορεί να κατεδαφιστεί και κατά συνέπεια δεν μπορεί να κτιστεί εντός του οικοδομικού τετραγώνου 237A το νέο Αστυνομικό Μέγαρο Καστοριάς.

 

Με το υπ' αριθμόν 868/15-03-2016 έγγραφό της το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρισης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Καστοριάς αποφάσισε ομόφωνα ότι δεν υπάρχει αναγκαιότητα διατήρησης του οικοδομικού τετραγώνου 237 για κοινωφελή χρήση (ΔΕΥΑΚ), καθώς ο Δήμος Καστοριάς της παραχώρησε για χρήση το κτίριο του πρώην Δημαρχείου Μεσοποταμίας για στέγαση των υπηρεσιών της, οπότε δεν υφίσταται θέμα στέγασής της.

 

Μετά τα παραπάνω το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς αποφάσισε με την υπ' αριθμόν 106/2016 απόφασή του, την αλλαγή χρήσης του οικοδομικού τετραγώνου 237 από Χώρο ΔΕΥΑΚ σε Χώρο Αστυνομίας.

 

γ) Δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού ή Δημοτικού προϋπολογισμού και δεν έχουμε μείωση σε Κοινωφελείς και Κοινόχρηστους Χώρους, καθώς δεν επέρχεται μεταβολή στο ισοζύγιο αυτών, αποφασίζουμε:

 

1. Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Καστοριάς στο οικοδομικό τετράγωνο 237 και συγκεκριμένα την αλλαγή χρήσης από ΧΩΡΟΣ ΔΕΥΑΚ σε ΧΩΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, όπως φαίνονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα για τους παραπάνω αναφερόμενους λόγους.

 

2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3. Η παρούσα απόφαση και τα συνημμένα σχέδια που τη συνοδεύουν να αναρτηθούν στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 3ος όροφος, για 15 ημέρες μετά τη δημοσίευση του λεκτικού της απόφασης και των συνημμένων σχεδίων που το συνοδεύουν στο ΦΕΚ.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, μόνο για παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευση της Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.62968.16

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κοζάνη, 20-05-2016

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.