Απόφαση 64762/18

Απόφαση 64762/909/2018: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Πτολεμαΐδας στο οικοδομικό τετράγωνο 399


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 64762/909/2018: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Πτολεμαΐδας στο οικοδομικό τετράγωνο 399, (ΦΕΚ 98/ΑΑΠ/2018), 17-05-2018.

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152, 153, 154 και 160 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Το νόμο 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) περί Επέκτασης των Πολεοδομικών σχεδίων, Οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 31 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.

 

6. Το νόμος 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης και ειδικότερα το άρθρο 186 παράγραφος II υποπαράγραφος ΣΤ αριθμός 39.

 

7. Το προεδρικό διάταγμα 146/2010 (ΦΕΚ 239/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

8. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 340/1993 απόφαση Νομάρχη Κοζάνης περί αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πτολεμαΐδας νομού Κοζάνης (ΦΕΚ 1428/Δ/1993).

 

9. Την από 07-01-2016 αίτηση του Κυρίλλου Τακίδη (με αριθμό πρωτοκόλλου 850/12-01-2016 Δήμου Εορδαίας), ο οποίος ενεργεί ως Πρόεδρος του εκκλησιαστικού συμβουλίου Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Μαυροπηγής και νόμιμος εκπρόσωπος εξουσιοδοτημένος από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο Ιεράς Μητρόπολης Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας, προς το Δήμο Πτολεμαΐδας, για τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Πτολεμαΐδας (αλλαγή χρήσης) στο οικοδομικό τετράγωνο 399.

 

10. Την Τεχνική Έκθεση του Διπλωματούχου Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Εμμανουήλ Καραβάλτσιου, συνοδευτικής της προτεινόμενης τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Πτολεμαΐδας στο οικοδομικό τετράγωνο 399.

 

11. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 850/14-01-2016 έγγραφο - εισήγηση του Τμήματος Υπηρεσιών Δόμησης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ποιότητας ζωής του Δήμου Εορδαίας προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Εορδαίας.

 

12. Την υπ' αριθμόν 44/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας, που γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά για την εν λόγω τροποποίηση.

 

13. Το με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 26367/27-07-2017 διαβιβαστικό του Δήμου Εορδαίας και η με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 26325/26-07-2017 βεβαίωση του Δημάρχου Εορδαίας, στα οποία αναφέρεται ότι κανένα οικόπεδο άρτιο δεν καθίσταται μη άρτιο, κανένα κτίριο που ανεγέρθηκε νόμιμα και σύμφωνα με το ισχύον σχέδιο ρυμοτομίας ή οικόπεδο που τακτοποιήθηκε βάσει του σχεδίου δε θίγεται και δεν μεταβάλλονται οι κοινόχρηστοι χώροι της πόλης.

 

14. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 26326/26-07-2017 βεβαίωση του Δημάρχου Εορδαίας με την οποία βεβαιώνεται ότι κατά της υπ' αριθμόν 44/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την εν λόγω τροποποίηση δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις.

 

15. Το με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 31108/06-09-2017 έγγραφο του Τμήματος Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου Εορδαίας με τα συνημμένα του.

 

16. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 140439/2105/13-09-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού - Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

 

17. Την υπ' αριθμόν 34230/1525/2015 (ΦΕΚ 853/ΥΟΔΔ/2015) απόφαση Συγκρότησης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν οίκοθεν 133949/2017 απόφαση (ΦΕΚ 473/ΥΟΔΔ/2017).

 

18. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 67/12-04-2018 θετική γνωμοδότηση (σύμφωνα με την αιτιολογία της εισήγησης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού-Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας) του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης που διατυπώθηκε στην 1η Συνεδρίαση θέμα 1ο στις 27-02-2018.

 

19. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) και το γεγονός ότι από την εφαρμογή των κανονιστικών αυτών διατάξεων δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού ή δημοτικού προϋπολογισμού.

 

Και επειδή:

 

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Εορδαίας, με την υπ' αριθμόν 44/2016 απόφασή του γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία θετικά για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Πτολεμαΐδας, στο οικοδομικό τετράγωνο 399 και συγκεκριμένα τον καθορισμό χρήσης ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ, ενώ προβλέπεται στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, των δύο οικοπέδων ιδιοκτησίας του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Μαυροπηγής.

 

2. Σύμφωνα με την εισήγησή της, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού - Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, θεωρεί ότι πρέπει να γίνει η αιτούμενη τροποποίηση, γιατί ύστερα από μελέτη του φακέλου, αλλά και επιτόπια αυτοψία, διαπιστώθηκε ότι συντρέχουν κατά την ισχύουσα νομοθεσία οι προϋποθέσεις:

 

α) Η τήρηση από το Δήμο Εορδαίας της κατά το νόμο διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 154 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999) Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, όπως ισχύει σήμερα.

 

β) Η ύπαρξη σοβαρής πολεοδομικής ανάγκης καθώς με τη συγκεκριμένη τροποποίηση καθορίζεται η χρήση ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ, ενώ προβλέπεται στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, των δύο οικοπέδων με στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΑ όπως αυτά απεικονίζονται στο συνοδευτικό τοπογραφικό διάγραμμα, εντός του οικοδομικού τετραγώνου 399, ιδιοκτησίας του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Μαυροπηγής, καθώς εκεί προτίθεται το εκκλησιαστικό συμβούλιο του ναού να ανεγείρει νέο Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου.

 

Το σημείο της προτεινόμενης τροποποίησης βρίσκεται στα όρια του παλιού ρυμοτομικού σχεδίου και στην περιοχή βρίσκεται στην τελική φάση πολεοδομική μελέτη επέκτασης του ρυμοτομικού σχεδίου. Αναμένεται επομένως μεγάλη οικιστική ανάπτυξη καθώς υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρων αγοράς οικοπέδων από κατοίκους οικισμών που έχουν απαλλοτριωθεί από τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού, καθώς η εμπορική αξία των οικοπέδων είναι αρκετά χαμηλή σε σχέση με άλλες περιοχές της πόλης. Συνεπώς η ανέγερση Ιερού Ναού στην περιοχή αυτή θα καλύψει τις θρησκευτικές ανάγκες των περιοίκων αλλά και των μελλοντικών κατοίκων καθώς ο πλησιέστερος χώρος λατρείας βρίσκεται σε απόσταση 800 m.

 

Με την προτεινόμενη τροποποίηση κανένα οικόπεδο άρτιο δεν καθίσταται μη άρτιο, κανένα κτίριο που ανεγέρθηκε νόμιμα και σύμφωνα με το ισχύον σχέδιο ρυμοτομίας ή οικόπεδο που τακτοποιήθηκε βάσει του σχεδίου δε θίγεται και δεν μεταβάλλονται οι κοινόχρηστοι χώροι της πόλης.

 

γ) Δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού ή δημοτικού προϋπολογισμού και δεν έχουμε μείωση σε κοινωφελείς και κοινόχρηστους χώρους, αποφασίζουμε:

 

1. Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Πτολεμαΐδας και συγκεκριμένα τον καθορισμό χρήσης ΙΕΡΟ ΝΑΟ στο τμήμα ΑΒΓΔΕΖΑ εντός του οικοδομικού τετραγώνου

 

399 στο οποίο προβλέπεται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, όπως αυτά φαίνονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα για τους παραπάνω αναφερόμενους λόγους.

 

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3. Η παρούσα απόφαση και τα συνημμένα σχέδια που τη συνοδεύουν να αναρτηθούν στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 3ος όροφος, για 15 ημέρες μετά τη δημοσίευση του λεκτικού της απόφασης και των συνημμένων σχεδίων που το συνοδεύουν στο ΦΕΚ.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, μόνο για παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.64762.18

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κοζάνη, 02-05-2018

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.