Απόφαση 65997/15

Απόφαση 65997/2016/2015: Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού οικισμού Ζίτσας στο οικοδομικό τετράγωνο 43 του Δήμου Ζίτσας Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 65997/2016/2015: Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού οικισμού Ζίτσας στο οικοδομικό τετράγωνο 43 του Δήμου Ζίτσας Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, (ΦΕΚ 157/ΑΑΠ/2015), 07-08-2015.

 

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και συγκεκριμένα το άρθρο 186 αυτού.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου.

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) Περί σχεδίων πόλεων και κωμών του Κράτους όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ιδίως τα άρθρα 3 και 70.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) επέκταση πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997) βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη πόλεων οικισμών και άλλες διατάξεις.

 

6. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 152 και του άρθρου 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) ...ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000) και ειδικότερα το άρθρο 29 αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) ... και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του Δήμου Ζίτσας.

 

10. Την υπ' αριθμόν 9/1992 απόφαση Νομάρχη (ΦΕΚ 316/Δ/1992) με την οποία εγκρίθηκε το ρυμοτομικό σχεδίου οικισμού Ζίτσας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

11. Την υπ' αριθμόν 14/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

12. Την υπ' αριθμόν 89/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ζίτσας.

 

13. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 45018/1236/2015 εισήγηση της Υπηρεσίας μας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου.

 

14. Την με αριθμό 4/31/2015 Γνωμοδότηση της υπ' αριθμόν 5ης Συνεδρίασης 2015 σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Ιωαννίνων νομού Ιωαννίνων, αποφασίζουμε:

 

Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Ζίτσας στο οικοδομικό τετράγωνο 43 με την μετατόπιση της ρυμοτομικής και οικοδομικής γραμμής σε τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου, σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα σχετικό χρωματισμένο διάγραμμα.

 

Η ως άνω τροποποίηση στηρίζεται σε πολεοδομικά κριτήρια και τεχνικά κριτήρια, αποβλέπει στη θεραπεία πολεοδομικών αναγκών της περιοχής τροποποίησης του συγκεκριμένου οικοδομικού τετραγώνων και δεν επιφέρει μείωση των κοινοχρήστων χώρων και δυσμενέστερες συνέπειες για το φυσικό και δομημένο περιβάλλον.

 

a.65997.15

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ιωάννινα, 02-07-2015

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.