Απόφαση 66998/15

Απόφαση 66998/2175/2015: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Κολοκυνθούς Δήμου Καστοριάς Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς στα οικοδομικά τετράγωνα 44 και 45


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 66998/2175/2015: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Κολοκυνθούς Δήμου Καστοριάς Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς στα οικοδομικά τετράγωνα 44 και 45, (ΦΕΚ 173/ΑΑΠ/2015), 19-08-2015.

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152, 153, 154 και 160 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Το νόμο 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) περί επέκτασης των Πολεοδομικών σχεδίων, Οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 31 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.

 

6. Το νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης και ειδικότερα το άρθρο 186 παράγραφος II υποπαράγραφος ΣΤ αριθμός 39.

 

7. Το προεδρικό διάταγμα 146/2010 (ΦΕΚ 239/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

8. Την υπ' αριθμόν ΚΟ/ΟΙΚ/1065/1993 (ΦΕΚ 1107/Δ/1993) απόφαση Νομάρχη Καστοριάς περί έγκρισης πολεοδομικής μελέτης εντός ορίων και επέκτασης οικισμού Κολοκυνθούς Κοινότητας Μεσοποταμίας Νομού Καστοριάς.

 

9. Την με αριθμό πρωτοκόλλου KΘ/47/2002 απόφαση Νομάρχη Καστοριάς κύρωσης της υπ' αριθμόν 1/2001 πράξης εφαρμογής μέρους της επέκτασης σχεδίου οικισμού Κολοκυνθούς Δήμου Αλιάκμωνα.

 

10. Την με αριθμό πρωτοκόλλου ΚΟ/1392/2003 (ΦΕΚ 1125/Δ/2003) απόφαση Νομάρχη Καστοριάς τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Κολοκυνθούς νομού Καστοριάς στα οικοδομικά τετράγωνα 44 και 45.

 

11. Τις από το έτος 2007 αιτήσεις των Δ. Αποστόλου, Σ. Ζησιάδη, Ε. Γράντσιου, Φ. Μπάσιου, Α. Φασούλη, Κ. Βασιλείου, Ε. Βασιλείου και Δ. Ζησιάδου προς το Δήμο Μεσοποταμίας με τις οποίες ζητούν την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Κολοκυνθούς στα οικοδομικά τετράγωνα 44 και 45.

 

12. Την υπ' αριθμόν 16/2009 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσοποταμίας, που γνωμοδοτεί θετικά για την εν λόγω τροποποίηση και τα αποδεικτικά επίδοσης της στους ενδιαφερόμενους.

 

13. Την από 09-12-2011 εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καστοριάς προς το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και την από 15-12-2011 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Καστοριάς (Συνεδρίαση 1η, Θέμα 1ο).

 

14. Την υπ' αριθμόν 53/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καστοριάς, που γνωμοδοτεί υπέρ της επικαιροποίησης της με την αριθμό 16/2009 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεσοποταμίας.

 

15. Τα με αριθμούς πρωτοκόλλου ΑΠ/28571/2014, ΑΠ/1674/2014, οίκοθεν ΑΠ/362/2015 και ΑΠ/458/2015 έγγραφα του Δήμου Καστοριάς με το οποίο βεβαιώνεται ότι κατά της εν λόγω πρότασης τροποποίησης δεν υποβλήθηκε ένσταση.

 

16. Τις από 28-08-2014 και 01-04-2015 βεβαιώσεις του Δημάρχου Καστοριάς με τις οποίες βεβαιώνεται ότι υπάρχει άρτιο οικόπεδο που καθίσταται μη άρτιο, αλλά ο Δήμος Καστοριάς θα μεριμνήσει για τη ρύθμιση του, με τη σύνταξη της νέας πράξης εφαρμογής, δεν θίγονται με την πρόταση τροποποίησης κτίρια και η πρόταση τροποποίησης επιφέρει αύξηση των κοινοχρήστων χώρων.

 

17. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 31612/1071/2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

18. Την υπ' αριθμόν 46829/2131/2014 (ΦΕΚ 324/ΥΟΔΔ/2014) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, με την οποία συγκροτήθηκε το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

 

19. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1/2015 θετική γνωμοδότηση (σύμφωνα με την αιτιολογία της εισήγησης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού - Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας) του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς που διατυπώθηκε στην 1η Συνεδρίαση θέμα 1ο στις 28-05-2015.

 

20. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) και το γεγονός ότι από την εφαρμογή των κανονιστικών αυτών διατάξεων δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού ή Δημοτικού προϋπολογισμού.

 

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καστοριάς, με την υπ' αριθμόν 53/2013 απόφαση του, γνωμοδότησε υπέρ της επικαιροποίησης της με αριθμό 16/2009 απόφαση Δήμου Μεσοποταμίας για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Κολοκυνθούς Δήμου Καστοριάς Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς στα οικοδομικά τετράγωνα 44 και 45.

 

2. Σύμφωνα με την εισήγηση της, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού - Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας θεωρεί ότι πρέπει να γίνει η αιτούμενη τροποποίηση, γιατί ύστερα από μελέτη του φακέλου, διαπιστώθηκε ότι συντρέχουν κατά την ισχύουσα νομοθεσία οι προϋποθέσεις:

 

i. Η τήρηση από το Δήμο Καστοριάς της κατά το νόμο διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 154 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999) Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, όπως ισχύει σήμερα.

 

ii. H ύπαρξη σοβαρής πολεοδομικής ανάγκης καθώς με τη συγκεκριμένη τροποποίηση προτείνεται η δημιουργία απότμησης στο βορειοανατολικό τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 44 δίνοντας τη δυνατότητα αντίστοιχης μετατόπισης δυτικότερα της χάραξης της περιμετρικής οδού του οικισμού. Με την πρόταση αυτή διευκολύνεται η εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου και επιτυγχάνεται οικονομικότερη κατασκευή του έργου διαμόρφωσης της περιμετρικής οδού, καθώς δεν απαιτείται η κατασκευή τοίχων αντιστήριξης ή η δημιουργία μεγάλων επιχωμάτων, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα μια ηπιότερη από περιβαλλοντικής άποψης παρέμβαση. Η πρόταση αυτή τροποποίησης του σχεδίου γίνεται κατά αναλογία με την παλαιότερη τροποποίηση του σχεδίου που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν ΚΟ/1392/2003 απόφαση Νομάρχη Καστοριάς η οποία αφορά τη μετατόπιση της περιμετρικής οδού στο νότιο τμήμα των οικοδομικών τετραγώνων 44 και 45, προκειμένου να είναι δυνατή η διάνοιξη της συνέχειας της προαναφερόμενης οδού στο ανατολικό τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 44.

 

Επίσης, η προτεινόμενη κατάργηση της αδιάνοικτης οδού μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 44 και 45 του υφιστάμενου σχεδίου και η δημιουργία νέας οδού κάθετα προς την αρχική, βελτιώνει την ορατότητα των κινούμενων οχημάτων και πεζών καθώς η νέα οδός τέμνει κάθετα τις δυο περιμετρικές οδούς αποφεύγοντας την αμβλεία αριστερή στροφή στην κατάληξη της καταργούμενης οδού στο νότο, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό την κυκλοφορία.

 

Με τις παραπάνω προτεινόμενες τροποποιήσεις δεν αλλοιώνονται τα βασικά χαρακτηριστικά του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, προκαλώντας παράλληλα διεύρυνση των κοινοχρήστων εκτάσεων κατά 577,75 m2 με προφανή ωφέλεια της ευρύτερης περιοχής από πολεοδομικής πλευράς.

 

Με τη σχετική (10) απόφαση Νομάρχη Καστοριάς έγινε η παλιά τροποποίηση στα οικοδομικά τετράγωνα 44 και 45, εκκρεμεί όμως η διόρθωση της πράξης εφαρμογής κάτι που μέχρι σήμερα δεν έγινε, όπως βεβαιώνει και ο Δήμος με το σχετικό (20) έγγραφο του. Η διόρθωση αυτή όμως μπορεί να γίνει συνολικά στα δύο οικοδομικά τετράγωνα, μετά την ολοκλήρωση και των νέων προτεινόμενων τροποποιήσεων.

 

iii. Δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού ή Δημοτικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Κολοκυνθούς Δήμου Καστοριάς στα οικοδομικά τετράγωνα 44 και 45 και συγκεκριμένα:

 

Τη μικρή μετατόπιση δυτικότερα του πέρατος της περιμετρικής οδού με τη δημιουργία αντίστοιχης απότμησης στο βορειοανατολικό τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 44,
Την κατάργηση της αδιάνοικτης οδού πλάτους 6 m μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 44 και 45 του υφιστάμενου ρυμοτομικού σχεδίου και τη δημιουργία νέας αντίστοιχου πλάτους οδού, κάθετα της αρχικής, όπως φαίνονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα και για τους παραπάνω αναφερόμενους λόγους.

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η παρούσα απόφαση και τα συνημμένα σχέδια που τη συνοδεύουν να αναρτηθούν στη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Καστοριάς στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, 3ος όροφος, για 15 ημέρες μετά τη δημοσίευση του λεκτικού της απόφασης και των συνημμένων σχεδίων που το συνοδεύουν στο ΦΕΚ.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, μόνο για παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.66998.15

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κοζάνη, 03-07-2015

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.