Απόφαση 6/95

Απόφαση ΕΠΑ/6/1995: Αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Αρναίας νομού Χαλκιδικής - Τροποποίηση Πολεοδομικού κανονισμού της περιοχής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΕΠΑ/6/1995: Αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Αρναίας νομού Χαλκιδικής - Τροποποίηση Πολεοδομικού κανονισμού της περιοχής, (ΦΕΚ 980/Δ/1995), 17-11-1995.

 

Ο Νομάρχης Χαλκιδικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου 314/1968 περί παροχής εις τον Υπουργό Βορείου Ελλάδος και τους Νομάρχες αρμοδιότητες επί θεμάτων έγκρισης επεκτάσεων ή τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων κωμών κ.λ.π. (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως αντικαταστάθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 έγκριση τροποποιήσεων σχεδίων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης από τους Νομάρχες (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως συμπληρώθηκε τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του νόμου 1647/1986 (ΦΕΚ 141/Α) και το νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985), ειδικότερα τα άρθρα 6 και 7 αυτού.

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

 

5. Το από 02-10-1993 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 1348/Δ/1993) με το οποίο εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη του Δήμου Αρναίας νομού Χαλκιδικής.

 

6. Τις υπ' αριθμούς 34/1995 και 35/1995 του Δημοτικού Συμβουλίου Αρναίας.

 

7. Την υπ' αριθμόν 13η (συνεδρίαση) / 1ο (θέμα) / 20-09-1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων νομού Χαλκιδικής.

 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α στο νόμο 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνεται η αναθεώρηση του εγκεκριμένου με το από 02-10-1993 προεδρικό διάταγμα ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Αρναίας νομού Χαλκιδικής, σύμφωνα με τις συνημμένες 7 πινακίδες, που θεωρήθηκαν από την Διεύθυνση Πολεοδομίας και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

 

Τροποποιείται ο εγκεκριμένος με το ίδιο διάταγμα πολεοδομικός κανονισμός ως εξής:

 

α) Στο τέλος της παραγράφου Α.2 του άρθρου 5 του από 02-10-1993 προεδρικού διατάγματος προστίθεται η εξής παράγραφος:

 

{α. Κατά παρέκκλιση των προηγούμενων παραγράφων Α.1 και Α.2 θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα που προϋφίστανται της 02-07-1968 ημέρα δημοσίευσης του από 15-06-1968 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 111/Δ/1968) με την επιφύλαξη της διάταξης της κατά τα επόμενα παραγράφου Γ.1 του ιδίου άρθρου.}

 

β) Τροποποιούνται τα ελάχιστα όρια αρτιότητας εμβαδού και προσώπου της παραγράφου Β.2 του άρθρου 5 του από 02-10-1993 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 134Β/Δ/1993) ως ακολούθως:

 

{Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 100 m2.}

 

Από τις κανονιστικού περιεχομένου διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη, ούτε εις βάρος του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

a.6.95

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πολύγυρος, 01-11-1995

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.