Απόφαση 7052/03

Απόφαση 7052/684/2003: Έγκριση Σημειακών Τροποποιήσεων του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ασπροπύργου, περιοχής Βιομηχανικών - Βιοτεχνικών εγκαταστάσεων (Περιοχή Ελληνικά Διυλιστήρια), καθώς και των όρων δόμησης και περιορισμών δόμησης αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 7052/684/2003: Έγκριση Σημειακών Τροποποιήσεων του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ασπροπύργου, περιοχής Βιομηχανικών - Βιοτεχνικών εγκαταστάσεων (Περιοχή Ελληνικά Διυλιστήρια), καθώς και των όρων δόμησης και περιορισμών δόμησης αυτού, (ΦΕΚ 837/Δ/2003), 07-08-2003.

 

Ο Νομάρχης Δυτικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν.

 

2. Το νόμο 1577/1985 Γενικός οικοδομικός κανονισμός, όπως ισχύει μετά το νόμο 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/1985).

 

3. Τα άρθρα 152 παράγραφος 6, 154 και 161 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

4. Τη με αριθμό 75724/1151/1983 (ΦΕΚ 767/Β/1983) κοινή απόφαση Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Κωδικοποίηση τροποποίηση και συμπλήρωση των Συλλογικών Οργάνων γνωμοδοτικής και αποφασιστικής αρμοδιότητας του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος σε ενιαίο κείμενο.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 2218/1994 (ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης) και τις τροποποιήσεις αυτού με το νόμο 2240/1994.

 

6. Το άρθρο 10 παράγραφοι 1)α και 1)β του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) Περί ασκήσεως αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

7. Την ΔΥ/14-07-2003 θετική εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Δυτικής Αττικής.

 

8. Την 65/2003 ομόφωνη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού που διατυπώθηκε στο 13ο Πρακτικό στη συνεδρίαση της 15-07-2003.

 

9. Την 144/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ασπροπύργου.

 

10. Την 1701/2003 Απόφαση Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 147/Δ/2003).

 

11. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού ή αυτού του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ελευσίνα, 23-07-2003

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.