Απόφαση 1701/03

Απόφαση 1701/2003: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης των περιοχών βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων του δήμου Ασπροπύργου (νομού Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 1701/2003: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης των περιοχών βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων του δήμου Ασπροπύργου (νομού Αττικής), (ΦΕΚ 147/Δ/2003), 25-02-2003.

 

Η Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 37 (παράγραφος 1 εδάφιο γ), 38 (παράγραφος 5), 43 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 7), 44 (παρ. 1, 2), 154, 188, 243 (παράγραφος 1), 248, 249 και 250 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως τα άρθρα 243, 248, 249 και 250 τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 4, 5, 6 και 7 αντίστοιχα του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/2000).

 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 2)γ του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 Μεταφορά συντελεστή δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 197/Α/2002) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 15 του ως άνω νόμου.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (Α' 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2)α του άρθρου 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

4. Το από 26-08-1996 προεδρικό διάταγμα Καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του έτους 1923 περιοχή του Δήμου Ασπροπύργου (νομού Αττικής) (ΦΕΚ 1085/Δ/1996).

 

5. Την 79347/6021/1990 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Καθορισμός ειδικών προδιαγραφών εκπόνησης πολεοδομικών μελετών Βιομηχανικών (ΒΙΠΑ) και Βιοτεχνικών (ΒΙΟ- ΠΑ) Πάρκων και ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση (ΦΕΚ 674/Δ/1990).

 

6. Την 84472/369Γ/5985/2000 γνωμοδότηση για την Γεωλογική Καταλληλότητα των περιοχών ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ Διυλιστηρίων Ασπροπύργου έκτασης 2.481 στρεμμάτων στα πλαίσια της πράξης Εφαρμογής για Πολεοδόμηση - Ένταξη στο σχέδιο της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

7. Την Υ6/2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 1484/Β/2001).

 

8. Τις 222/1998, 267/1998, 470/1999 και 549/1999 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ασπροπύργου.

 

9. Την 305/2000 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

10. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα,16-01-2003

 

Η Υφυπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.