Απόφαση 70829/15

Απόφαση 70829/2161/2015: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Νεοχωρόπουλου Δήμου Ιωαννιτών Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου στα οικοδομικά τετράγωνα 10 και 80


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 70829/2161/2015: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Νεοχωρόπουλου Δήμου Ιωαννιτών Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου στα οικοδομικά τετράγωνα 10 και 80, (ΦΕΚ 157/ΑΑΠ/2015), 07-08-2015.

 

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και συγκεκριμένα το άρθρο 186 αυτού.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου.

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) Περί σχεδίων πόλεων και κωμών του Κράτους όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ιδίως τα άρθρα 3 και 70.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) επέκταση πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997) βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη πόλεων οικισμών και άλλες διατάξεις.

 

6. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 152 και του άρθρου 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) ...ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000) και ειδικότερα το άρθρο 29 αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) ... και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του Δήμου Ζίτσας.

 

10. Την με αριθμό απόφαση Νομάρχη 91/1992 (ΦΕΚ 352/Δ/1992) και τις υπ' αριθμόν 2935/1993 και 8208/2003 όμοιες με τις οποίες εγκρίθηκε και τροποποιήθηκε αντίστοιχα η Πολεοδομική Μελέτη Οικισμού Νεοχωρόπουλου Δήμου Ιωαννιτών νομού Ιωαννίνων.

 

11. Την υπ' αριθμόν 2790/2004 απόφαση Νομάρχη με την οποία κρίθηκαν οι ενστάσεις και κυρώθηκε η υπ' αριθμόν 1/2004 πράξη εφαρμογής.

 

12. Την υπ' αριθμόν 69/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

13. Την υπ' αριθμόν 100/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννιτών.

 

14. Την υπ' αριθμόν 411/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννιτών.

 

15. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 76650/3615/2014/2015 εισήγηση της Υπηρεσίας μας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου.

 

16. Την με αριθμό 4/24/2015 Γνωμοδότηση της υπ' αριθμόν 4ης Συνεδρίασης 2015 σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Ιωαννίνων νομού Ιωαννίνων, αποφασίζουμε:

 

Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Νεοχωρόπουλου Δήμου Ιωαννιτών ως κάτωθι:

 

Αποχαρακτηρισμό τμήματος εμβαδού 1426,19 m2 του οικοδομικού τετραγώνου 80 - παιδική χαρά - πράσινο, και χαρακτηρισμό αυτού ως οικοδομήσιμο οικοδομικό τετράγωνο 80,
Χαρακτηρισμό του υπόλοιπου κοινόχρηστου χώρου ως ΚΧ 80 - ΠΡΑΣΙΝΟ,
Διαχωρισμό του νέου οικοδομικού τετραγώνου 80 από τον κοινόχρηστο χώρο 80 - ΠΡΑΣΙΝΟ με δημιουργία πεζόδρομου πλάτους 4 m,
Χαρακτηρισμό ως κοινόχρηστου χώρου 10 - ΠΡΑΣΙΝΟ τμήματος εμβαδού 1215,61 m2 του οικοδομικού τετραγώνου 10, το οποίο ανήκει στην ιδιοκτησία του Δήμου, και
Διαχωρισμό του νέου κοινόχρηστου χώρου 10 - ΠΡΑΣΙΝΟ από το οικοδομικό τετράγωνο 10 με δημιουργία πεζόδρομου πλάτους 4 m.

 

σύμφωνα με τα συνημμένα στην παρούσα σχετικά χρωματισμένα διαγράμματα.

 

Η ως άνω τροποποίηση στηρίζεται σε πολεοδομικά κριτήρια και τεχνικά κριτήρια, αποβλέπει στη θεραπεία πολεοδομικών αναγκών της περιοχής τροποποίησης του συγκεκριμένου οικοδομικού τετραγώνων και δεν επιφέρει μείωση των κοινοχρήστων χώρων και δυσμενέστερες συνέπειες για το φυσικό και δομημένο περιβάλλον.

 

a.70829.15

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ιωάννινα, 14-07-2015

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.