Απόφαση 7517/12

Απόφαση 7517/424/2012: Τροποποίηση σχεδίου διανομής συνοικισμού Υπουργείου Γεωργίας έτους 1935 στο κληροτεμάχιο με αριθμό 1225 του οικισμού Κωστακιών Δήμου Αρταίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 7517/424/2012: Τροποποίηση σχεδίου διανομής συνοικισμού Υπουργείου Γεωργίας έτους 1935 στο κληροτεμάχιο με αριθμό 1225 του οικισμού Κωστακιών Δήμου Αρταίων, (ΦΕΚ 39/ΑΑΠ/2012), 14-02-2012.

 

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και συγκεκριμένα το άρθρο 186, παράγραφος ΣΤ, στοιχείο 39 αυτού

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου.

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) Περί σχεδίων πόλεων και κωμών του Κράτους όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) επέκταση πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997) Βιώσιμη Οικιστική Ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις.

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 152 και του άρθρου 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000) και ειδικότερα το άρθρο 29 αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

8. Την υπ' αριθμόν 6/2006 εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

9. Την υπ' αριθμόν 349/2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων, με θέμα επί αιτήσεως Γαληνά Θεοδώρου και Ευαγγέλου για τροποποίηση σχεδίου οικισμού Κωστακιών στο κληροτεμάχιο 1225.

 

10. Τη διανομή του συνοικισμού Κωστακιών Δήμου Αρταίων έτους 1935 του Υπουργείου Γεωργίας στην οποία περιλαμβάνονται και το υπ' αριθμόν 1225 κληροτεμάχιο ιδιοκτησίας Γαλήνα Ευάγγελου και Γαλήνα Θεόδωρου στο οποίο ζητείται η τροποποίηση.

 

11. Την με αριθμό 7/29-12-2010 θετική Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Άρτας, (αριθμός Πρακτικού 5ο).

 

12. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 3908/30-12-2010 απόφαση Νομάρχη Άρτας Τροποποίηση σχεδίου διανομής συνοικισμού Υπουργείου Γεωργίας έτους 1935 στο κληροτεμάχιο υπ' αριθμόν 1225 του Δημοτικού Διαμερίσματος Κωστακιών Δήμου Αρταίων με καθορισμό κοινοχρήστου χώρου (δρόμου), καθορισμό δημοτικού χώρου και επιβολή πρασιάς πλάτους 3 m κατά μήκος του 8 m δρόμου.

 

13. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 12347/14-02-2011 έγγραφο επιστροφής του Εθνικού Τυπογραφείου.

 

14. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 227/16-05-2011 έγγραφο Διεύθυνσης Πολεοδομίας Δήμου Αρταίων υποβολής φακέλου της εις το θέμα υπόθεσης, αποφασίζουμε:

 

Την τροποποίηση του σχεδίου διανομής συνοικισμού Κωστακιών Δήμου Αρταίων εντός του κληροτεμαχίου 1225 με την δημιουργία δρόμων πλάτους 8,0 m και 10,0 m, συνολικού εμβαδού 1866,41 m2, την δημιουργία 3 Οικοδομικών Τετραγώνων, το οικοδομικό τετράγωνο 1, οικοδομικό τετράγωνο 2, και οικοδομικό τετράγωνο 3, τη δημιουργία 2 νέων δημοτικών χώρων εμβαδού 397,0 m2 στο οικοδομικό τετράγωνο 2 και 688,0 m2 στο οικοδομικό τετράγωνο 3 ιδιοκτησίας Δήμου Αρταίων, οι οποίοι θα παραχωρηθούν στο Δήμο Αρταίων χωρίς καμία απαίτηση για αποζημίωση και την επιβολή πρασιάς πλάτος 3.00 μ. όπως απεικονίζονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.

 

Η ως άνω τροποποίηση, είναι όλως εντοπισμένη και στηρίζεται σε πολεοδομικά και τεχνικά κριτήρια, αποβλέπει στη θεραπεία πολεοδομικών αναγκών της περιοχής και δεν επιφέρει μείωση των κοινοχρήστων χώρων και δυσμενέστερες συνέπειες για το φυσικό και δομημένο περιβάλλον. Ειδικότερα εξασφαλίζονται νέοι κοινόχρηστοι χώροι (δρόμοι) εντός του συνοικισμού Κωστακιών Δήμου Αρταίων συνολικού εμβαδού 1866,41 m2, νέος δημοτικός χώρος εμβαδού Ε=688,0 m2 στο οικοδομικό τετράγωνο 3 και νέος δημοτικός χώρος εμβαδού Ε=397,0 m2 στο οικοδομικό τετράγωνο 2.

 

a.7517.12

 

Με τις κανονιστικές διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου ή του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης κατά τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ιωάννινα, 25-01-2012

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.