Απόφαση 75996/17

Απόφαση 75996/1137/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Κοζάνης στο οικοδομικό τετράγωνο 203. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1893/29-09-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού-Εφαρμογών και Υπηρεσίας Δόμησης-Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών του Δήμου Κοζάνης, με συνημμένο το φάκελο της τροποποίησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 75996/1137/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Κοζάνης στο οικοδομικό τετράγωνο 203. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1893/29-09-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού-Εφαρμογών και Υπηρεσίας Δόμησης-Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών του Δήμου Κοζάνης, με συνημμένο το φάκελο της τροποποίησης, (ΦΕΚ 166/ΑΑΠ/2017), 20-07-2017.

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152, 153, 154 και 160 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Το νόμο 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) περί Επέκτασης των Πολεοδομικών σχεδίων, Οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 31 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.

 

6. Το νόμος 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης και ειδικότερα το άρθρο 186 παράγραφος II υποπαράγραφος ΣΤ αριθμός 39.

 

7. Το προεδρικό διάταγμα 146/2010 (ΦΕΚ 239/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

8. Το από [ΠΔ] 22-01-1929 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 32/Α/1929) περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως Κοζάνης.

 

9. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1299/00/2001 (ΦΕΚ 129/Δ/2001) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης της Κοζάνης σύμφωνα με την 614/2000 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης που επικαιροποιεί την 603/1996 (ΦΕΚ 956/Δ/1996) απόφαση του ιδίου Συμβουλίου.

 

10. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 5699/1997 (ΦΕΚ 837/Δ/1997) απόφαση Νομάρχη Κοζάνης Αναθεώρηση όρων δόμησης Κοζάνης - Λοιποί όροι δόμησης.

 

11. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2411/1997 (ΦΕΚ 498/Δ/1997) απόφαση Νομάρχη Κοζάνης Αναθεώρηση όρων δόμησης Κοζάνης-Ύψη-Ειδικοί όροι δόμησης περιοχής Αγίων Αναργύρων Κοζάνης.

 

12. Το από 14-05-2015 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήματος Εκτέλεσης Έργων του Δήμου Κοζάνης με την οποία ζητά την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου.

 

13. Το από 14-05-2015 Υπηρεσιακό Σημείωμα με συνημμένη σε αυτό Εισηγητική Έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήματος Εκτέλεσης Έργων προς τη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού - Εφαρμογών και Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Κοζάνης.

 

14. Την υπ' αριθμόν 6/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που γνωμοδοτεί θετικά για την εν λόγω τροποποίηση.

 

15. Τα αποδεικτικά επίδοσης προς τους ενδιαφερόμενους.

 

16. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 180/01-02-2016 αποδεικτικό δημοσίευσης της υπ' αριθμόν 6/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης σε δύο εφημερίδες και το με αριθμό πρωτοκόλλου 179/01-02-2016 αποδεικτικό ανάρτησης της παραπάνω απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης στο Τμήμα Ρυμοτομίας και Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Κοζάνης.

 

17. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 513/28-03-2016 ένσταση των Χουρχούρου Γεωργίου και Χατσίδου Ειρήνης κατά της 6/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης.

 

18. Την υπ' αριθμόν 351/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που απορρίπτει την με αριθμό πρωτοκόλλου 513/28-03-2016 ένσταση και εμμένει στην με αριθμό 6/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης.

 

19. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 1893/29-09-2016 διαβιβαστικό του Δήμου Κοζάνης με το οποίο βεβαιώνεται ότι κατά της εν λόγω τροποποίησης, καμιά ιδιοκτησία δεν γίνεται μη άρτια και δεν έχουμε μείωση κοινόχρηστου ή κοινωφελούς χώρου.

 

20. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 34230/1525/2015 (ΦΕΚ 853/ΥΟΔΔ/2015) απόφαση Συγκρότησης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, του Ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας.

 

21. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 133262/3627/07-04-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού - Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

22. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 30/03-05-2017 θετική γνωμοδότηση (σύμφωνα με την αιτιολογία της εισήγησης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού - Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας) του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης που διατυπώθηκε στην 4η Συνεδρίαση θέμα 6ο στις 03-05-2017.

 

23. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) και το γεγονός ότι από την εφαρμογή των κανονιστικών αυτών διατάξεων δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού ή Δημοτικού προϋπολογισμού.

 

Και επειδή:

 

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κοζάνης, με την υπ' αριθμόν 6/2016 ομόφωνη απόφασή του γνωμοδότησε θετικά για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Κοζάνης στο οικοδομικό τετράγωνο 203 του Δήμου Κοζάνης.

 

2. Σύμφωνα με την εισήγησή της, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού-Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, θεωρεί ότι πρέπει να γίνει η αιτούμενη τροποποίηση, γιατί ύστερα από μελέτη του φακέλου και μετά από επιτόπια αυτοψία, διαπιστώθηκε ότι συντρέχουν κατά την ισχύουσα νομοθεσία οι προϋποθέσεις:

 

α) Η τήρηση από το Δήμο Κοζάνης της κατά το νόμο διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 154 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999) Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, όπως ισχύει σήμερα.

 

β) Η ύπαρξη σοβαρής πολεοδομικής ανάγκης καθώς με τη συγκεκριμένη τροποποίηση:

 

Επιλύεται το θέμα στέγασης νηπιαγωγείων στην περιοχή, αφού μέχρι και σήμερα το 14ο νηπιαγωγείο, λειτουργεί σε κριθέντες ως ακατάλληλους για τη συγκεκριμένη χρήση και νοικιασμένους ιδιωτικούς χώρους.
Η επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας με τα από 08-05-2014 και 25-08-2015 Πρακτικά της, κρίνει κατάλληλη τη νέα θέση για τη στέγαση νέου Νηπιαγωγείου.
Το οικόπεδο που δημιουργείται καλύπτει τις προδιαγραφές της υπ' αριθμός πρωτοκόλλου 37237/ΣΤ1/2007 (ΦΕΚ 635/Β/2007) Καθορισμός κριτηρίων καταλληλότητας και επιλογής χώρων για την ανέγερση Δημόσιων διδακτηρίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και χώρων μετά κτιρίων κατάλληλων για στέγαση Σχολικών Μονάδων.
Κατά της εν λόγω τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου υποβλήθηκε η σχετική (14) ένσταση των Χουρχούρου Γεωργίου και Χατσίδου Ειρήνης κατά της 6/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης. Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης με την 351/2016 απόφασή του απέρριψε την εν λόγω ένσταση με το αιτιολογικό ότι η κυκλοφοριακή συμφόρηση που τυχόν θα υπάρξει θα ρυθμιστεί με κυκλοφοριακή μελέτη της περιοχής και κατάλληλες διευθετήσεις.
ε την εν λόγω τροποποίηση δεν έχουμε μείωση κοινόχρηστων χώρων.

 

γ) Δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού ή Δημοτικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

1) Την απόρριψη της ενστάσεως των Χουρχούρου Γεωργίου και Χατσίδου Ειρήνης.

 

2) Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Κοινότητας Κοζάνης και συγκεκριμένα την δημιουργία χώρου Νηπιαγωγείου στο οικοδομικό τετράγωνο 203 εμβαδού 1200,00 m2 αντί της κοινωφελούς χρήσης Πολιτισμός στη θέση του χώρου Αναψυχή - Πολιτισμός - Αθλητισμός, προκειμένου να στεγασθεί το 14ο νηπιαγωγείο Κοζάνης, όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα για τους παραπάνω αναφερόμενους λόγους.

 

3) Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

4) Η παρούσα απόφαση και τα συνημμένα σχέδια που τη συνοδεύουν να αναρτηθούν στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 3ος όροφος, για 15 ημέρες μετά τη δημοσίευση του λεκτικού της απόφασης και των συνημμένων σχεδίων που το συνοδεύουν στο ΦΕΚ.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, μόνο για παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.75996.17

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κοζάνη, 05-07-2017

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.