Απόφαση 75998/17

Απόφαση 75998/1138/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Κοζάνης στα οικοδομικά τετράγωνα 709, 710 και 917 στις περιοχές Πλατάνια - Άγιος Αθανάσιος και Ξενία - Αγία Παρασκευή του Δήμου Κοζάνης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 75998/1138/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Κοζάνης στα οικοδομικά τετράγωνα 709, 710 και 917 στις περιοχές Πλατάνια - Άγιος Αθανάσιος και Ξενία - Αγία Παρασκευή του Δήμου Κοζάνης, (ΦΕΚ 171/ΑΑΠ/2017), 27-07-2017.

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152, 153, 154 και 160 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Το νόμο 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) περί Επέκτασης των Πολεοδομικών σχεδίων, Οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 31 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.

 

6. Το νόμος 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης και ειδικότερα το άρθρο 186 παράγραφος II υποπαράγραφος ΣΤ αριθμός 39.

 

7. Το προεδρικό διάταγμα 146/2010 (ΦΕΚ 239/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

8. Το από 19-06-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 774/Δ/1987) για την Έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης των πολεοδομικών ενοτήτων Άγιος Αθανάσιος - Πλατάνια του Δήμου Κοζάνης (νομού Κοζάνης).

 

9. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 1930/1989 (ΦΕΚ 396/Δ/1989) απόφαση Νομάρχη Κοζάνης για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου περιοχών Άγιος Αθανάσιος Πλατάνια του Δήμου Κοζάνης.

 

10. Την με αριθμό 5/1989 Πράξη Εφαρμογής για την περιοχή Άγιος Αθανάσιος - Πλατάνια του Δήμου Κοζάνης (νομού Κοζάνης) η οποία κυρώθηκε με την με αριθμό πρωτοκόλλου 402/26-02-1991 απόφαση Νομάρχη Κοζάνης.

 

11. Το από 07-01-1988 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 226/Δ/1988) περί έγκρισης πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Αγίας Παρασκευής του Δήμου Κοζάνης (νομού Κοζάνης).

 

12. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 394/1989 (ΦΕΚ 660/Δ/1989) απόφαση Νομάρχη Κοζάνης περί τροποποιήσεως ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Αγίας Παρασκευής πόλης Κοζάνης.

 

13. Την με αριθμό 6/1990 Πράξη Εφαρμογής για την περιοχή Ξενία - Αγία Παρασκευή του Δήμου Κοζάνης (νομού Κοζάνης) η οποία κυρώθηκε με την με αριθμό πρωτοκόλλου 53/03-07-1991 απόφαση Νομάρχη Κοζάνης.

 

14. Το από 22-06-2015 Υπηρεσιακό Σημείωμα με συνημμένη σε αυτό Εισηγητική Έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήματος Εκτέλεσης Έργων προς τη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού - Εφαρμογών και Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Κοζάνης.

 

15. Την υπ' αριθμόν 563/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που γνωμοδοτεί θετικά για την εν λόγω τροποποίηση.

 

16. Τα αποδεικτικά επίδοσης προς τους ενδιαφερόμενους.

 

17. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 106/22-01-2016 αποδεικτικό δημοσίευσης της υπ' αριθμόν 563/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης σε δύο εφημερίδες, το με αριθμό πρωτοκόλλου 105/22-01-2016 αποδεικτικό ανάρτησης της παραπάνω απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης στο Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού - Εφαρμογών και Υ.ΔΟΜ. του Δήμου Κοζάνης και την με αριθμό πρωτοκόλλου 114/25-01-2016 γνωστοποίηση της υπ' αριθμόν 563/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης στους φερόμενους ιδιοκτήτες.

 

18. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 667/13-04-2016 διαβιβαστικό του Δήμου Κοζάνης με το οποίο βεβαιώνεται ότι κατά της εν λόγω τροποποίησης δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις, καμιά ιδιοκτησία δεν γίνεται μη άρτια και δεν έχουμε μείωση κοινόχρηστου χώρου.

 

19. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 34230/1525/2015 (ΦΕΚ 853/ΥΟΔΔ/2015) απόφαση Συγκρότησης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, του Ασκούντος Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας.

 

20. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 48201/1409/28-03-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού - Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

21. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 26/03-05-2017 θετική γνωμοδότηση (σύμφωνα με την αιτιολογία της εισήγησης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας) του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης που διατυπώθηκε στην 4η Συνεδρίαση θέμα 5ο στις 03-05-2017.

 

22. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) και το γεγονός ότι από την εφαρμογή των κανονιστικών αυτών διατάξεων δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού ή Δημοτικού προϋπολογισμού.

 

Και επειδή:

 

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κοζάνης, με την υπ' αριθμόν 563/2015 ομόφωνη απόφασή του γνωμοδότησε θετικά για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Κοζάνης στα οικοδομικά τετράγωνα 709, 710 και 917 Πλατάνια - Άγιος Αθανάσιος και Ξενία - Αγία Παρασκευή του Δήμου Κοζάνης.

 

2. Σύμφωνα με την εισήγησή της, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού - Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, θεωρεί ότι πρέπει να γίνει η αιτούμενη τροποποίηση, γιατί ύστερα από μελέτη του φακέλου και μετά από επιτόπια αυτοψία, διαπιστώθηκε ότι συντρέχουν κατά την ισχύουσα νομοθεσία οι προϋποθέσεις:

 

α) Η τήρηση από το Δήμο Κοζάνης της κατά το νόμο διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 154 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999) Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, όπως ισχύει σήμερα.

 

β) Η ύπαρξη σοβαρής πολεοδομικής ανάγκης καθώς με τη συγκεκριμένη τροποποίηση:

 

Επιλύεται το θέμα στέγασης νηπιαγωγείων στην περιοχή, αφού μέχρι και σήμερα το 9ο και 18ο νηπιαγωγείο, λειτουργούν σε κριθέντες ως ακατάλληλους για τη συγκεκριμένη χρήση και νοικιασμένους ιδιωτικούς χώρους.
Η επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας με το από 25-08-2015 Πρακτικό της, κρίνει κατάλληλη τη νέα θέση για τη στέγαση νέου Νηπιαγωγείου.
Η Διεύθυνση πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Περιφερειακής Ενότητας και Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας με το με αριθμό πρωτοκόλλου 3773/19-06-2015 έγγραφό της ενημερώνει ότι τα υπάρχοντα Νηπιαγωγεία της περιοχής Αγίας Παρασκευής Κοζάνης επαρκούν για τις ανάγκες στέγασης των νηπίων για τα επόμενα σχολικά έτη.
Το οικόπεδο που δημιουργείται καλύπτει τις προδιαγραφές της Υπ. Απ. 37237/ΣΤ1/02-04-2007, ΦΕΚ 635/Β/27-04-2007 Καθορισμός κριτηρίων καταλληλότητας και επιλογής χώρων για την ανέγερση Δημόσιων διδακτηρίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και χώρων μετά κτιρίων κατάλληλων για στέγαση Σχολικών Μονάδων.
Με την εν λόγω τροποποίηση έχουμε αύξηση κοινοχρήστων κατά 72,67 m2 και μείωση κοινωφελών εκτάσεων κατά 72.67 m2.

 

γ) Δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού ή Δημοτικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

1. Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Κοζάνης στα οικοδομικά τετράγωνα 709, 710 και 917 στις περιοχές Πλατάνια - Άγιος Αθανάσιος και Ξενία Αγία Παρασκευή του Δήμου Κοζάνης και συγκεκριμένα:

 

Τον αποχαρακτηρισμό του χώρου Νηπιαγωγείου στο οικοδομικό τετράγωνο 917 και ο χαρακτηρισμός αυτού ως Πράσινο.
Ο αποχαρακτηρισμός του χώρου Πρασίνου, του χώρου Υγειονομικού Σταθμού και τμήματος Πεζόδρομου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 710 και 709 ώστε να προκύψει ένας ενιαίος χώρος (οικοδομικό τετράγωνο 709) ο οποίος θα χαρακτηριστεί ως χώρος Νηπιαγωγείου και χώρος ΚΧ.

 

2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3. Η παρούσα απόφαση και τα συνημμένα σχέδια που τη συνοδεύουν να αναρτηθούν στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 3ος όροφος, για 15 ημέρες μετά τη δημοσίευση του λεκτικού της απόφασης και των συνημμένων σχεδίων που το συνοδεύουν στο ΦΕΚ.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, μόνο για παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.75998.17

 

Κοζάνη, 07-07-2017

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.