Απόφαση 79/89

Απόφαση 79/1989: Έγκριση Αναθεωρήσεως Πολεοδομικού Σχεδίου και όρων δόμησης οικισμού Κατσικάς Ιωαννίνων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 79/1989: Έγκριση Αναθεωρήσεως Πολεοδομικού Σχεδίου και όρων δόμησης οικισμού Κατσικάς Ιωαννίνων, (ΦΕΚ 106/Δ/1989), 20-02-1989.

 

Ο Νομάρχης Ιωαννίνων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3, 9, 29 και 70.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) όπως τροποποιήθηκαν με το νόμο 1772/1988 (ΦΕΚ 91/Α/1988) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφος 2), 7, 8 (παράγραφος 1), 9, 14 (παράγραφος 3), 16 και 34 (παράγραφος 1).

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) περί παροχής αρμοδιοτήτων στους Νομάρχες.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1986) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα.

 

5. Την 71877/3169/1986 (ΦΕΚ 58/Δ/1986) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού σχεδίου της πόλης των Ιωαννίνων και των Κοινοτήτων Ανατολής, Κατσικά, των οικισμών Βελισάριου - Πεντέλης - Τσιφλικοπούλου, Κοινότητας Σταυρακίου και του οικισμού Εξοχής Κοινότητας Περάματος.

 

6. Την 61599/3522/1988 (ΦΕΚ 568/Δ/1988) κοινή απόφαση του Υπουργού Αναπληρωτή Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Υφυπουργού Γεωργίας Έγκριση τροποποίησης Γενικού Πολεοδομικού σχεδίου (ΓΠΣ) της πόλης των Ιωαννίνων και των Κοινοτήτων Ανατολής, Κατσικά των οικισμών Βελισάριου - Πεντέλης Τσιφλικοπούλου (Κοινότητας Σταυρακίου) και του οικισμού Εξοχής (Κοινότητας Περάματος) και της Κοινότητας Μαρμάρων που έχει εγκριθεί με την 71877/3169/1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

7. Την ΤΥ/17147/1978 απόφαση Νομάρχη Ιωαννίνων, έγκρισης του ρυμοτομικού σχεδίου Ράχη Σαμή, και τις ΤΥ/3646/1972 (ΦΕΚ 81/Δ/1972), 103547/1973 (ΦΕΚ 31/Δ/1974) και 422/1972 (ΦΕΚ 120/Δ/1972) αποφάσεις Νομάρχη Ιωαννίνων έγκρισης του Σχεδίου Ανατολής.

 

8. Την 108/1987 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ανατολής.

 

9. Την 16/1988 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Ιωαννίνων.

 

10. Την Γ4Δ/15883/1903/1988 απόφαση Υπουργού Αναπληρωτή Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για την κατάργηση της δημοσίευσης διαγραμμάτων σε ΦΕΚ, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνουμε το Πολεοδομικό Σχέδιο Αναθεώρησης τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων Κ1, Κ2 του οικισμού Κατσικάς με τον καθορισμό οικοδομήσιμων χώρων, οδών, πεζοδρόμων, κοινοχρήστων χώρων, πλατειών, χώρων Δημοτικού Σχολείου, Γυμνασίου Κοινοτικού καταστήματος parking όπως φαίνεται στα 4 διαγράμματα σε κλίμακα 1:1000 που θεωρήθηκαν από την προϊσταμένη του τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών εφαρμογών Ιωαννίνων και τα οποία αναρτώνται ταυτόχρονα με τη δημοσίευση σε ΦΕΚ αυτής της απόφασης στον πίνακα ανακοινώσεων του τμήματος Πολεοδομίας και πολεοδομικών εφαρμογών Ιωαννίνων.

 

2. Εγκρίνουμε όπως διατυπώνεται στις επόμενες παραγράφους τον πολεοδομικό κανονισμό τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων Κ1, Κ2 του οικισμού Κατσικάς των οποίων το πολεοδομικό σχέδιο Αναθεώρησης εγκρίνουμε με την παράγραφο 1 της παρούσας απόφασης.

 

3. Στους οικοδομήσιμους χώρους καθορίζεται η χρήση αμιγούς κατοικίας όπως προσδιορίζεται με το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2 του προεδρικού διατάγματος 81/1980 (ΦΕΚ 27/Α/1980).

 

4. Στα τμήματα των οικοδομικών τετραγώνων που χαρακτηρίζονται με μπλε διακεκομμένη γραμμή καθορίζεται η χρήση γενικής κατοικίας όπως προσδιορίζεται με το άρθρο 5 παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος 81/1980 (ΦΕΚ 27/Α/1980).

 

5. Στο πρόσωπο των οικοπέδων οικοδομημένων ή μη επιβάλλονται προκήπια με πλάτος όπως φαίνεται στα αντίστοιχα διαγράμματα.

 

6. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης ορίζονται στον τομέα Γ.

 

Τομέας Γ

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 14 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα εφόσον έχουν κατά την δημοσίευση της παρούσας απόφασης.

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 12 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2.

 

3. Επιπλέον των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα αυτών εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m.

 

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 50% της επιφάνειας των.

 

5. Συντελεστής δόμησης: 0.8.

 

6. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 10 m.

 

Το παραπάνω ύψος προσαυξάνεται κατά 2.7 m για την κατασκευή στέγης. Η στέγη είναι υποχρεωτική με κλίση μέχρι 50%.

 

Στον παραπάνω τομέα επιπλέον των τιθεμένων ορίων παρεκκλίσεως για την αρτιότητα θεωρούνται κατά παρέκκλιση άρτια τα οικόπεδα που έχουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του νόμου 1337/1983.

 

Η στέγη των κτιρίων κατασκευάζεται μετά την ολοκλήρωση του φέροντος οργανισμού του κτιρίου και πριν από τη συνέχιση των υπολοίπων εργασιών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 264/1992 απόφαση (ΦΕΚ 726/Δ/1992).

 

Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ιωάννινα, 03-02-1989

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.