Απόφαση 8221/15

Απόφαση 8221/Τ41/01/2015: Ορισμός αποφαινόμενων οργάνων για την εκτέλεση έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 8221/Τ41/01/2015: Ορισμός αποφαινόμενων οργάνων για την εκτέλεση έργων, (ΦΕΚ 90/Β/2015), 19-01-2015.

 

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου

 

Έχοντας υπόψη:

 

α. Το νόμο 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) (άρθρο 14 παράγραφος 1 περίπτωση δ) όπως αντικαταστάθηκε από το νόμο 3153/2003 (άρθρο 44 παράγραφος 1) Θέματα Λιμενικής Πολιτικής.

 

β. νόμος 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/2013) Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις.

 

γ. Το προεδρικό διάταγμα 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/2012) (άρθρο 5), Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών.

 

δ. Το προεδρικό διάταγμα 94/2012 (ΦΕΚ 149/A/2012) (άρθρο 1), Τροποποίηση προεδρικού διατάγματος 85/2012 Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών.

 

ε. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 103/2014 (ΦΕΚ 170/Α/2014) Αποστολή - Αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων

 

στ. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 103/2014 (ΦΕΚ 170/Α/2014) (άρθρο 62) Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών.

 

ζ. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 5221.1/14/2012/2012 (ΦΕΚ 3050/Β/2012) Απόφαση μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής Με εντολή Υπουργού στο Γενικό Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

 

η. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 5111.01/54/2013/2013 (ΦΕΚ 224/ΥΟΔΔ/2013) απόφαση περί Διορισμού του Χριστόπουλου Αθανάσιου του Γεωργίου στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

 

θ. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3445/2014 έγγραφο Λιμενικού Ταμείου Λέσβου με συνημμένη την υπ' αριθμόν 115/2014 Πράξη της Λιμενικής Επιτροπής την υπ' αριθμόν 734/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

 

ι. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

 

1. Τον ορισμό για την υλοποίηση των έργων:

 

i. Επισκευές και εργασίες ενίσχυσης προστασίας στο λιμένα Πέτρας,

ii. Επισκευές και εργασίες ενίσχυσης προστασίας στο λιμένα Μήθυμνας,

iii. Επισκευές και εργασίες ενίσχυσης προστασίας στο λιμένα Ντιπίου,

iv. Επισκευές και εργασίες ενίσχυσης προστασίας στο λιμένα Παναγιούδας,

v. Επισκευές και εργασίες ενίσχυσης προστασίας στο λιμένα Συκαμιάς,

 

της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου ως Προϊσταμένης Αρχής και του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

 

2. Να ληφθούν όλες οι απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις που αφορούν στην εκτέλεση των εν λόγω έργων.

 

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πειραιάς, 05-01-2015

 

Ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.