Απόφαση 8387/94

Απόφαση ΔΠ/ΠΜ/8387/322/1994: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης πολεοδόμησης και επέκτασης οικισμού Μαυρούδας νομού Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΔΠ/ΠΜ/8387/322/1994: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης πολεοδόμησης και επέκτασης οικισμού Μαυρούδας νομού Θεσσαλονίκης, (ΦΕΚ 582/Δ/1994), 13-06-1994.

 

Ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κωμών κ.λ.π. (ΦΕΚ 228/Α/1923), όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 1, 2, 3, 4 και 9 αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 Επέκταση των Πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις και ειδικότερα, το άρθρο 38 αυτού.

 

3. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της Χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης τους (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκαν με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και το από 25-04-1989 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 293/Δ/1989).

 

4. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος Πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους και τροποποίηση του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Δ/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 1, 2, 3, 4 και 5 αυτού.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

6. Την υπ' αριθμόν 4285/1987 (ΦΕΚ 1109/Δ/1987) απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης Ένταξη σε κατηγορία και καθορισμός ορίων του οικισμού Μαυρούδας, Κοινότητας Μαυρούδας νομού Θεσσαλονίκης με καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης.

 

7. Τις υπ' αριθμούς 34/1990, 3/1994 και 4/1994 αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαυρούδας.

 

8. Τις υπ' αριθμούς 280/1991 και 379/1994 πράξεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Θεσσαλονίκης, μετά την από 08-04-1994 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Μελετών, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται το ρυμοτομικό σχέδιο πολεοδόμησης και επέκτασης του οικισμού Μαυρούδας της Κοινότητας Μαυρούδας νομού Θεσσαλονίκης με τον καθορισμό οικοδομήσιμων χώρων, οδών, πεζοδρόμων, χώρων πρασίνου, κοινοχρήστου χώρου, βρεφονηπιακού σταθμού, όπως φαίνεται στο σχετικό χρωματισμένο πρωτότυπο διάγραμμα κλίμακας 1:1000 που θεωρήθηκε από την Διευθύντρια της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης και συνοδεύει την απόφαση αυτή.

 

2. Την έγκριση του παρακάτω πολεοδομικού κανονισμού με τις περιοχές που εντάσσονται σε ρυμοτομικό σχέδιο.

 

2.1. Στους οικοδομήσιμους χώρους οι οποίοι χαρακτηρίζονται στο σχετικό διάγραμμα με στοιχεία ΟT και όπου δε σημειώνονται σε αυτά άλλες χρήσεις, επιτρέπονται οι χρήσεις γενικής κατοικίας όπως προσδιορίζονται από το άρθρο 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

2.2. Κατά το πρόσωπο των οικοπέδων της περιοχής επιβάλλεται προκήπιο πλάτους 3 m όπως φαίνεται στο διάγραμμα.

 

2.3. Εγκρίνεται ο καθορισμός των παρακάτω γενικών και ειδικών όρων δόμησης των οικοπέδων.

 

Α. Γενικοί όροι δόμησης.

 

α. Αρτιότητα οικοπέδων:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 14 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 500 m2.

 

β. Κάλυψη οικοπέδων:

 

Το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό καλύψεως των οικοπέδων ορίζεται σε 70%.

 

γ. Συντελεστής δόμησης:

 

Ο συντελεστής δόμησης των οικοπέδων ορίζεται όπως παρακάτω:

 

Για τα πρώτα 100 m2 επιφανείας οικοπέδου συντελεστή δόμησης ορίζεται σε 1.6.
Για τα επόμενα 100 m2 επιφανείας οικοπέδου συντελεστή δόμησης ορίζεται σε 0.8.
Για τα πέραν των 200 m2 επιφανείας οικοπέδου συντελεστή δόμησης ορίζεται σε 0.6.

 

δ. Ύψος κτιρίων.

 

Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 7.5 m μη συμπεριλαμβανομένης σε αυτό το μέγιστο ύψος της στέγης που είναι 2 m.

 

Β. Ειδικοί όροι δόμησης.

 

α. Τρόπος κάλυψης στέγης κεραμίδια κόκκινου χρώματος με μέγιστη κλίση 30%.

 

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ειδικοί όροι δόμησης που αναφέρονται για τον οικισμό Μαυρούδας στην υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 4285/1987 απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης και οι διατάξεις του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός.

 

3. Την απόρριψη των ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά της πολεοδομικής μελέτης.

 

4. Από τις κανονιστικού χαρακτήρα ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού της κοινότητας Μαυρούδας νομού Θεσσαλονίκης.

 

2. Η παρούσα απόφαση, μαζί με το θεωρημένο σχεδιάγραμμα που την συνοδεύει (1 πινακίδα) να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από την δημοσίευσή της.

 

a.8387.94

 

Θεσσαλονίκη, 13-05-1994

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.