Απόφαση 87282/15

Απόφαση 87282/2015: Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 87282/2015: Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέας, (ΦΕΚ 2791/Β/2015), 21-12-2015.

 

Ο Ασκών Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) των άρθρων 1, 94, 95, 97 και 280 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης,

 

β) του προεδρικού διατάγματος 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,

 

γ) του άρθρου 56 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, σε συνδυασμό με την 4/2015 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου της 06-02-2015 (ΦΕΚ 24/Α/2015) Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας.

 

δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.

 

ε) του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων,

 

στ) του άρθρου 90 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα.

 

ζ) του άρθρου 33 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

 

2. Την υπ' αριθμόν 7755/2011 (ΦΕΚ 226/Β/2012) απόφαση του Δημάρχου Κέας περί διαπίστωσης αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού του Δήμου Κέας, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1)α του άρθρου 33 του νόμου 4024/2011.

 

3. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 5034/2013 (ΦΕΚ 443/Β/2013) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών - Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί κατάργησης και διατήρησης κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Κέας Νομού Κυκλάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1)α του άρθρου 33 του νόμου 4024/2011, όπως ισχύει 4.

 

Το υπ' αριθμόν ΔΟΑ/Φ14/82/18342/2012 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί δυνατότητας πρόβλεψης νέων οργανικών θέσεων στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού.

 

5. Την υπ' αριθμόν 1/2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Κέας με την οποία εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέας.

 

6. Την υπ' αριθμόν 162/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας περί έγκρισης του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέας.

 

7. Το υπ' αριθμόν 3/14-10-2015 πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Προσωπικού οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης νομού Κυκλάδων, στο οποίο περιλαμβάνεται η υπ' αριθμόν 77/2015 θετική γνωμοδότηση για την έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Κέας, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε την υπ' αριθμόν 162/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, με την οποία καταρτίστηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέας ως εξής:

 

Μέρος 1: Διάρθρωση υπηρεσιών του Δήμου Κέας

 

Άρθρο 1: Διάρθρωση υπηρεσιών

 

Μέρος 2: Αρμοδιότητες υπηρεσιών

 

Ενότητα Α: Υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο

 

Άρθρο 2: Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου

 

Ενότητα Β: Επιτελικές υπηρεσίες και υπηρεσίες τοπικής οικονομικής ανάπτυξης

 

Άρθρο 3: Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

 

Ενότητα Γ: Υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας, παιδείας και πολιτισμού

 

Άρθρο 4: Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

 

Ενότητα Δ: Υπηρεσίες υποστήριξης

 

Άρθρο 5: Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Άρθρο 6: Γραφείο Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών

Άρθρο 7: Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος

 

Μέρος 3: Διοίκηση - Εποπτεία - Συντονισμός

 

Άρθρο 8: Διοίκηση - Εποπτεία - Συντονισμός

Άρθρο 9: Αρμοδιότητες Προϊσταμένων Διοικητικών Ενοτήτων

Άρθρο 10: Κανονισμοί Λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών

 

Μέρος 4: Θέσεις προσωπικού

 

Άρθρο 11: Ειδικές θέσεις

 

Μέρος 5: Προϊστάμενοι υπηρεσιών

 

Μέρος 6: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 16: Τελικές διατάξεις

Ακροτελεύτιο άρθρο: Κάλυψη δαπάνης

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πειραιάς, 08-12-2015

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.