Απόφαση 891/15

Απόφαση 891/2015: Κύρωση διαγραμμάτων εφαρμογής και υψομετρικών διαγραμμάτων του ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή του παραθεριστικού οικοδομικού συνεταιρισμού Σύλλογος Παραθεριστικού Οικισμού Γλύφας Υπαλλήλων Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λαμίας στη θέση Κονάκι, Τοπικής Κοινότητας Γλύφας, Δημοτικής Ενότητας Πελασγίας, Δήμου Στυλίδας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 891/2015: Κύρωση διαγραμμάτων εφαρμογής και υψομετρικών διαγραμμάτων του ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή του παραθεριστικού οικοδομικού συνεταιρισμού Σύλλογος Παραθεριστικού Οικισμού Γλύφας Υπαλλήλων Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λαμίας στη θέση Κονάκι, Τοπικής Κοινότητας Γλύφας, Δημοτικής Ενότητας Πελασγίας, Δήμου Στυλίδας, (ΦΕΚ 74/ΑΑΠ/2015), 06-05-2015.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 148/2010 (ΦΕΚ 241/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

 

3. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 98333/2817/2014 (ΦΕΚ 579/ΥΟΔΔ/2014) ΑΔΑ: ΩΞΙΛ7ΛΗ-40Λ απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών.

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 18 έως 22 του από 03-04-1929 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 155/Α/1929) που διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 31, παράγραφος 3 του νόμου 1577/1985.

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 3200/1955 και του νομοθετικού διατάγματος 532/1970 περί διοικητικής αποκεντρώσεως καθώς και το εκτελεστικό βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 712/1970.

 

7. Το προεδρικό διάταγμα 93/1987 (ΦΕΚ 52/Α/1987) περί οικοδομικών συνεταιρισμών.

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

9. Το από 16-05-2013 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 187/ΑΑΠ/2013) Έγκριση της πολεοδομικής μελέτης της έκτασης ιδιοκτησίας υπαλλήλων Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων στη θέση Κονάκι της Τοπικής Κοινότητας Γλύφας της Δημοτικής Ενότητας Πελασγίας του Δήμου Στυλίδας (νομού Φθιώτιδας).

 

10. Την μελέτη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης που συντάχθηκε από τον Ιωάννη Πατσούρα, Πολιτικό Μηχανικό και θεωρήθηκε από την Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Λαμιέων.

 

11. Το υπ' αριθμόν 16/28-7-14 έγγραφο του Συλλόγου Παραθεριστικού Οικισμού Γλύφας Υπαλλήλων Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λαμίας, με το οποίο γίνεται γνωστό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου εγκρίνει τη διανομή οικοπέδων που έγινε με τη μελέτη.

 

12. Την υπ' αριθμόν 139188/9716/14 έγκριση μελέτης κυκλοφοριακής σύνδεσης της ΔΤΕΠΕ Φθιώτιδας.

 

13. Το πρακτικό 2/2015 (θέμα 2°) του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας και επειδή:

 

Α. Η μελέτη εφαρμογής είναι σύμφωνη με την εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη σε ότι αφορά τη διάταξη των κοινόχρηστων χώρων και των οικοδομικών τετραγώνων

 

Β. Στη μελέτη εφαρμογής τηρούνται οι όροι δόμησης που προβλέπονται στο από 16-05-2013 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 187/ΑΑΠ/2013) σε ότι αφορά την αρτιότητα και το πρόσωπο των οικοπέδων, καθώς και το πλάτος των προκηπίων.

 

Γ. Εγκρίθηκε η κυκλοφοριακή σύνδεση της έκτασης του συνεταιρισμού, που επιβάλλει το από 16-05-2013 προεδρικό διάταγμα, από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, με την υπ' αριθμόν 139188/9716/14 έγκριση.

 

Δ. Το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας με το υπ' αριθμόν 2/2015 (θέμα 2ο) πρακτικό γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της κύρωσης των διαγραμμάτων εφαρμογής και των υψομετρικών διαγραμμάτων.

 

Ε. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ή του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Κυρώνουμε τα διαγράμματα εφαρμογής επί του εδάφους ως και τα υψομετρικά διαγράμματα, του ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή του παραθεριστικού οικοδομικού συνεταιρισμού Σύλλογος Παραθεριστικού Οικισμού Γλύφας Υπαλλήλων Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λαμίας στη θέση Κονάκι, Τοπικής Κοινότητας Γλύφας, Δημοτικής Ενότητας Πελασγίας, Δήμου Στυλίδας, όπως αυτά περιέχονται στην από Δεκέμβριο 2014 μελέτη εφαρμογής που συντάχθηκε από τον Ιωάννη Πατσούρα, Πολιτικό Μηχανικό, ήτοι:

 

α) Σχέδιο 2, Οριζοντιογραφία, κλίμακα 1:1000,

β) Σχέδια 3.1 και 3.2, Μηκοτομές δρόμων, κλίμακα 1:1000/1:100,

γ) Σχέδιο 4, Ρυμοτομικό διάγραμμα εφαρμογής, κλίμακα 1:1000,

δ) Σχέδιο 5, Ρυμοτομικό διάγραμμα εφαρμογής - Στοιχεία χάραξης οικοπέδων, κλίμακα 1:1000 και

ε) Σχέδιο 6, Διάγραμμα τριγωνισμού - πολύγωνο - μέτριας, κλίμακα 1:1000.

 

Η απόφαση αυτή με τα συνημμένα της σχέδια 2, 3.1, 3.2, 4, 5 και 6 να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.891.15

 

Λαμία, 02-04-2015

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.