Προεδρικό διάταγμα 16/5/13

ΠΔ 16-05-2013: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της έκτασης ιδιοκτησίας υπαλλήλων ΙΚΑ στη θέση Κονάκι της Τοπικής Κοινότητας Γλύφας της Δημοτικής Ενότητας Πελασγίας του Δήμου Στυλίδας (νομού Φθιώτιδας)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 16-05-2013: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της έκτασης ιδιοκτησίας υπαλλήλων ΙΚΑ στη θέση Κονάκι της Τοπικής Κοινότητας Γλύφας της Δημοτικής Ενότητας Πελασγίας του Δήμου Στυλίδας (νομού Φθιώτιδας),(ΦΕΚ 187/ΑΑΠ/2013), 28-05-2013.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1 και 2), 153 (παράγραφοι 1, 2 και 3), 154, 160 (παράγραφοι 1 και 2), 161 (παράγραφος 1), 243, 248, 249, 250 και 255 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999), καθώς και στις διατάξεις των άρθρων 7, 11, 12, 13, 14, 15 και 31 (παράγραφοι 1 και 2) του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

4. Την υπ' αριθμόν Υ46/2012 απόφαση Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη (ΦΕΚ 2101/Β/2012).

 

5. Την υπ' αριθμόν 133114/06-12-2010 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) του έργου ιδιωτική πολεοδόμηση για εξυπηρέτηση χρήσης β' κατοικίας έκτασης 82.668 m2 (πολεοδομούμενη 82.118 m2) που βρίσκεται στη θέση Κονάκι (εντός ΠΕΡΠΟ) του Δημοτικού Διαμερίσματος Γλύφας, Δήμου Πελασγίας Νομού Φθιώτιδας ιδιοκτησίας υπαλλήλων Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λαμίας.

 

6. Την υπ' αριθμόν 26641/4168/2001 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδομικής δραστηριότητας (ΠΕΡΠΟ) ιδιοκτητών γης στην εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οικισμών προ του 1923 καθώς και οικισμών μέχρι 2000 κατοίκους περιοχή στο νομό Φθιώτιδας (ΦΕΚ 1044/Δ/2001).

 

7. Το υπ' αριθμόν 23225/29-05-2008 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χορήγηση βεβαίωσης βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 24 του νόμου 2508/1997 για ιδιωτική πολεοδόμηση έκτασης 82,118 στρεμμάτων στη θέση Κονάκι του Δημοτικού Διαμερίσματος Γλύφας του Δήμου Πελασγίας του νομού Φθιώτιδας.

 

8. Το υπ' αριθμόν 103/10-05-2011 έγγραφο του Πράσινου Ταμείου.

 

9. Την υπ' αριθμόν 66/2011 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

10. Την 101/2011 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας.

 

11. Το 32/16-04-2013 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού Τμήμα Α'.

 

12. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

13. Τις υπ' αριθμούς 231/2011 και 123/2012 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 16-05-2013

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.