Απόφαση 92501/94

Απόφαση 92501/6953/1994: Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Αχαρνών (νομού Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 92501/6953/1994: Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Αχαρνών (νομού Αττικής), (ΦΕΚ 1238/Δ/1994), 25-11-1994.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 1337/1983 Επέκταση πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 5 (παράγραφοι 3 και 4) του νόμου 1515/1985 Ρυθμιστικό Σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας (ΦΕΚ 18/Α/1985).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 19 (παράγραφος 1) του νόμου 1849/1989 Επέκταση και συμπλήρωση των στεγαστικών προγραμμάτων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 113/Α/1989).

 

5. Την υπ' αριθμόν 39962/1037/1990 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Άσκηση αρμοδιοτήτων από τον Οργανισμό Αθήνας (ΦΕΚ 327/Β/1990).

 

6. Τις διατάξεις της παραγράφου Β του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 28/1993 Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές υπηρεσίες διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 9/Α/1993).

 

7. Τα 469/1994 και 707/1994 έγγραφα του Οργανισμού Αθήνας προς τους αρμόδιους φορείς.

 

8. Το 1875/244/1994 έγγραφο της Κτηματικής Εταιρείας Δημοσίου.

 

9. Το 738/1994 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής.

 

10. Τα 183103/1994, 181986/1993 έγγραφα της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας.

 

11. Το ΚΓΡΥΣ/Φ.280.1/1698/1994 έγγραφο της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού.

 

12. Το 4708/Π-158/94/1994 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Αγίας Παρασκευής, Τμήμα ΕΠΑ.

 

13. Το 4697/1994 έγγραφο του Γραφείου ΕΠΑ του Δήμου Αχαρνών.

 

14. Τις 490/1992, 196/1993, 6/1994 και 56/1994 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών.

 

15. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν απάντησαν μέχρι σήμερα.

 

16. Την 1/συνεδρία 18/1994 γνωμοδότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας.

 

17. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται η τροποποίηση του γενικού πολεοδομικού σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Αχαρνών (νομού Αττικής), το οποίο έχει εγκριθεί με την 4941/514/1989 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του δήμου Αχαρνών (νομού Αττικής) (ΦΕΚ 145/Δ/1989), όπως τροποποιήθηκε με την 35876/1791/1990 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 238/Δ/1990) και αναδημοσιεύθηκε με την 54299/2272/1992 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 394/Δ/1992) με:

 

Α. Την τροποποίηση των ορίων του γενικού πολεοδομικού σχεδίου όπως φαίνεται στο χάρτη Π-1 σε κλίμακα 1:10.000 και ειδικότερα:

 

Την επέκταση των ορίων του γενικού πολεοδομικού σχεδίου στην πολεοδομική ενότητα Γεροβουνό, Αγία Άννα (ΠΕ 4) μέχρι το διοικητικό όριο του Δήμου και τον καθορισμό χρήσης αστικού πρασίνου στην παραπάνω περιοχή επέκτασης.
Την επέκταση των ορίων του γενικού πολεοδομικού σχεδίου στις πολεοδομικές ενότητες Αγία Παρασκευή (ΠΕ 15) και Ρέθι (ΠΕ 16), εξαιρουμένων των δασικών εκτάσεων της ΠΕ 16, και τον καθορισμό χρήσης αμιγούς κατοικίας όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 2 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) στις παραπάνω περιοχές επέκτασης.
Την επέκταση των ορίων του γενικού πολεοδομικού σχεδίου στις πολεοδομικές ενότητες 12 και 13 και τον καθορισμό χρήσης γενικής κατοικίας όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) στις παραπάνω περιοχές επέκτασης.
Την επέκταση των ορίων του γενικού πολεοδομικού σχεδίου στην πολεοδομική ενότητα Μπόσκιζα (ΠΕ 14) και την ένταξη εντός αυτών χώρου σχολείου, αθλητικών εγκαταστάσεων καθώς και τμήματος της δημοτικής έκτασης, όπου βρίσκονται εγκαταστάσεις της Χωροφυλακής, με χρήση αστικού πρασίνου.
Την επέκταση των ορίων του γενικού πολεοδομικού σχεδίου στις περιοχές Χαμόμηλο Β και Μονομάτι για την ένταξη εντός αυτών του ΒΙΟΠΑ και της ΕΜ αντίστοιχα ως ζώνες άλλων χρήσεων πλην κατοικίας. Για τις περιοχές αυτές ισχύουν οι χρήσεις του άρθρου 5 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) ως ισχύει.
Την τροποποίηση του κοινού ορίου των πολεοδομικών ενοτήτων Μεγάλα Σχίνα Α (ΠΕ 11) και Μεγάλα Σχίνα Β (ΠΕ 12).

 

Β. Την τροποποίηση των χρήσεων γης όπως φαίνεται στο χάρτη Π-1 σε κλίμακα 1:10.000 ως εξής:

 

Την αλλαγή χρήσης στην έκταση του ΟΣΑΕ στην πολεοδομική ενότητα Γεροβουνό (ΠΕ 4) από χώρο πρασίνου σε χώρο για την εκτέλεση στεγαστικού προγράμματος.
Τον καθορισμό ζωνών πρασίνου πλάτους 65 m κατά μήκος των πυλώνων της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού στις πολεοδομικές ενότητες 11, 12, 13 και 14 στις οποίες επιτρέπεται μόνο η δημιουργία πρασίνου.
Τον καθορισμό χρήσης πρασίνου κατά μήκος των ρεμάτων που βρίσκονται εντός των ορίων του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και τον χαρακτηρισμό τους ως περιοχών ιδιαιτέρου πολεοδομικού ενδιαφέροντος.
Τον καθορισμό ζώνης πρασίνου κατά μήκος της Δυτικής περιφερειακής λεωφόρου Αιγάλεω στις ΠΕ 10 και 11.
Τον καθορισμό ζώνης πρασίνου πλάτους 25 m εκτός ορίων Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου στις ΠΕ 11, 15 και 16 μεταξύ αυτών και της Δυτικής περιφερειακής λεωφόρου Αιγάλεω.

 

Γ. Τον αποχαρακτηρισμό της Ζώνης Αστικού Αναδασμού (ΖΑΑ) στις πολεοδομικές ενότητες 11, 12 και 13 τον καθορισμό γενικής κατοικίας και τη χωροθέτηση του γηπέδου της πολεοδομικής ενότητας 12 εντός των ορίων του πάρκου πόλης.

 

Δ. Την τροποποίηση και οργάνωση του βασικού οδικού δικτύου όπως φαίνεται στο χάρτη Π1 ως εξής:

 

α) Ελεύθεροι ταχείες λεωφόροι:

 

Δυτική Περιφερειακή Αιγάλεω μέχρι Εθνική οδό 1.
Ελευσίνας, Σταυρού, Σπάτων.
Εθνική Οδό 1.

 

β) Πρωτεύουσες Οδικές Αρτηρίες:

 

Δημοκρατίας, Ανατολική Περιφερειακή Ζεφυρίου, Σύνδεση με Δυτική Περιφέρεια Αιγάλεω.
Καραμανλή, Τατοΐου (προς ΕΟ 1).
Δεκελείας, Κύμης (από Καραμανλή έως ΕΟ 1).

 

γ) Δευτερεύουσες Οδικές Αρτηρίες:

 

Φιλαδέλφειας (μέχρι οδό Μπόσδα).
Χαμόμηλου.
Συνδετήρια Μπόσδα με οδό Άνω Λιοσίων - Ασπροπύργου (ΝΑΤΟ).
Μπόσδα.
Συνδετήρια Μπόσδα, Τατοΐου.
Τατοΐου Νότιο τμήμα Περιφερειακής Ζεφυρίου.
Αχαρνών, Λιοσίων.
Αριστοτέλους.
Δεκελείας (μεταξύ Αριστοτέλους, Καραμανλή).

 

δ) Τη μετατόπιση της συνδετήριας αρτηρίας των οδών Αριστοτέλους και Δυτικής περιφερειακής Αιγάλεω.

 

ε) Σιδηροδρομικό Δίκτυο:

 

Το υπεραστικό και περιαστικό σιδηροδρομικό δίκτυο αναπτύσσεται κατά μήκος των αξόνων που συγκλίνουν στο Συγκοινωνιακό Κέντρο.
Διάδρομος Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως) μέχρι ΣΚΜ.
Διάδρομος Σταυρού, Ελευσίνος (προς Πελοπόννησο και προς Μεσόγεια).
Διάδρομος Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος εντός Κέντρου Μενιδίου (μελλοντικά μόνο για προαστιακά / αστικά τρένα).
Νέος Διάδρομος υπεραστικού δικτύου Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος παράκαμψης Κέντρου Μενιδίου με σήραγγα κάτω από το Στρατόπεδο (βορειοανατολικά του ΣΚΜ).
Εκτός από το βασικό σταθμό / κόμβο του ΣΚΜ (υπεραστικών και προαστιακών τρένων) προβλέπονται και οι σταθμοί προαστιακού τρένου Λυκότρυπας, Κέντρου Μενιδίου, Βορείου Μενιδίου (διασταύρωση με Καραμανλή) και Δεκελείας.

 

2. Συνοπτικό αντίτυπο του παραπάνω χάρτη Π-1 όπου θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 92501/1994 πράξη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την παρούσα απόφαση.

 

3. Εντός της περιοχής του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) και ειδικότερα στις εκτός σχεδίου περιοχές που περιλαμβάνονται σ' αυτό, οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερα ισχύουσες διατάξεις ή έχει υποβληθεί στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία πλήρης φάκελλος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας στοιχεία, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται, βάσει των υποβληθέντων στοιχείων σε συνδυασμό με τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

4. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.92501.94

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 07-11-1994

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.