Απόφαση 945/95

Απόφαση 945/1995: Επανέγκριση και τροποποίηση του ρυμοτομικού Σχεδίου Εμπορειού, Κοινότητα Πυργίου νομού Χίου και των όρων και περιορισμών δόμησης αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 945/1995: Επανέγκριση και τροποποίηση του ρυμοτομικού Σχεδίου Εμπορειού, Κοινότητα Πυργίου νομού Χίου και των όρων και περιορισμών δόμησης αυτού, (ΦΕΚ 756/Δ/1995), 05-10-1995.

 

Ο Νομάρχης Χίου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, και ειδικότερα τα άρθρα 3, 9 και 70 αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 330/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α) και ειδικότερα την παράγραφο 8 του άρθρου 9.

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

4. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 797/1971 (ΦΕΚ 1/Α/1971) όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα.

 

5. Την προηγούμενη απόφασή μας με αριθμό ΤΥ/3528/1972 περί εγκρίσεως ρυμοτομικού διαγράμματος οικισμού Εμπορειού κοινότητας Πυργίου νομού Χίου.

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του νόμου 2218/1994 Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις, όπως συμπληρώθηκε με τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 6 του νόμου 2240/1994 Συμπλήρωση διατάξεων για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

 

7. Τον εσωτερικό Οργανισμό Οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου που ψηφίστηκε με την 19/31-03-1995 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Χίου και δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 370/Β/1995).

 

8. Την απόφαση ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ20/24230/1225/ΠΡ/1992, περί καθορισμού χρήσεων γης και όρων δόμησης στην Ζώνη Β' προστασίας Αρχαιολογικού χώρου Εμπορειού-Χίου και αναθεώρησης ρυμοτομικού σχεδίου Εμπορειού.

 

9. Τις αποφάσεις 148/1990 και 113/1994 του Κοινοτικού Συμβουλίου Κοινότητας Πυργίου.

 

10. Τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας νομού Χίου, όπως εκφράστηκε στα πρακτικά των συνεδριάσεών του της 03-08-1993, 31-12-1993, 08-02-1994 και 21-03-1995 κατά τις οποίες εκδικάστηκαν και οι υποβληθείσες ενστάσεις.

 

11. Το γεγονός ότι η απόφασή μας αυτή δεν επιβαρύνει το κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

 

α. Εγκρίνουμε τα παραπάνω πρακτικά του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Χίου.

 

β. Επανεγκρίνουμε και τροποποιούμε το ρυμοτομικό σχέδιο Εμπορειού κοινότητας Πυργίου, όπως φαίνεται στα διαγράμματα κλίμακας 1:500 που θεωρήθηκαν από τον προϊστάμενο του Τμήματος Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου την 11-07-1995 και συνοδεύουν αναπόσπαστα την απόφασή μας αυτή.

 

γ. Τροποποιούμε τους προϊσχύοντες όρους δόμησης και καθορίζουμε τα παρακάτω:

 

γ)1. Αρτιότητα:

 

Θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα που δημιουργούνται μετά την ισχύ της απόφασής μας αυτής, εφόσον έχουν ελάχιστη επιφάνεια 400 m2 και ελάχιστο πρόσωπο 15 m.

 

Άρτια και οικοδομήσιμα είναι τα οικόπεδα εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος 1577/1985 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, κατά παρέκκλιση (άρθρο 6).

 

γ)2. Κάλυψη.

 

Το ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων ορίζεται 50%.

 

γ)3. Συντελεστής δόμησης.

 

Ο συντελεστής δόμησης των οικοπέδων ορίζεται 0.8. Σε περίπτωση κατοικίας η μέγιστη συνολική επιφάνεια των ορόφων δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη των 400 m2.

 

γ)4. Μέγιστο ύψος.

 

Το μέγιστο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 7.5 m και σε περίπτωση κεκλιμένων οικοπέδων 8.5 m.

 

γ)5. Ειδικοί όροι δόμησης για τα οικοδομικά τετράγωνα 1, 5 και 6.

 

Κάλυψη 40%.
Συντελεστής δόμησης 0.3
Μέγιστο ύψος 4.5 m
Αποκλειστική χρήση κατοικίας, χωρίς παρεκκλίσεις
Απαγορεύεται η κατάτμηση των οικοπέδων

 

γ)6. Για αμιγή επαγγελματική χρήση, ο συντελεστής δόμησης ορίζεται:

 

Για οικόπεδα με επιφάνεια Ε ≤ 1000 συντελεστής δόμησης = 0.8.
Για το τμήμα 1000 < Ε ≤ 2000 συντελεστής δόμησης = 0.4.
Για το πέραν των 2000 m2 του οικοπέδου συντελεστής δόμησης = 0.2.

 

γ)7. Μορφολογικά στοιχεία κτιρίων.

 

γ)7.1. Επικάλυψη των κτιρίων ορίζεται πλάκα χωρίς καμιά προεξοχή.

 

γ)7.2. Απαγορεύεται η δημιουργία γωνιακών προβολών.

 

γ)7.3. Απαγορεύεται η κατασκευή ημιυπαίθριων χώρων συνεχομένων καθ' ύψος, στους ορόφους.

 

Ειδικότερα στοιχεία μορφολογίας, χρωματισμοί, υλικά κουφωμάτων, καθώς και η θέση των κτιρίων, στο οικόπεδο εγκρίνονται από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

Κατά τα λοιπά ισχύει ο νόμος 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός.

 

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.945.95

 

Η απόφασή μας αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μαζί με τα διαγράμματα.

 

Χίος, 11-08-1995

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.