Απόφαση 9710/12

Απόφαση 9710/2012: Έγκριση Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου σε δημοτικό αγροτεμάχιο, που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας νομού Χαλκιδικής για τον καθορισμό χώρου Εκπαίδευσης, ανέγερσης Επαγγελματικού Λυκείου, όπως προβλέπεται από το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Σιθωνίας και καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 9710/2012: Έγκριση Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου σε δημοτικό αγροτεμάχιο, που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας νομού Χαλκιδικής για τον καθορισμό χώρου Εκπαίδευσης, ανέγερσης Επαγγελματικού Λυκείου, όπως προβλέπεται από το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Σιθωνίας και καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης αυτού, (ΦΕΚ 33/ΑΑΠ/2012), 13-02-2012.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 280 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγματος 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

 

3) Τις διατάξεις του νόμου 2503/1997 Διοίκηση, Οργάνωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 107/Α/1997).

 

4) Τις διατάξεις του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) Για την προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα της παραγράφου 6 του άρθρου 4, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του νόμου 2242/1994 (ΦΕΚ 162/Α/1994).

 

5) Τις διατάξεις του άρθρου 114 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

6) Τις διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφος 2)δ του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

7) Τις διατάξεις της εγκυκλίου 6/2006 Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και ειδικότερα της παραγράφου Β4.

 

8) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα.

 

9) Την με αριθμό 323/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιθωνίας νομού Χαλκιδικής.

 

10) Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 3681/20-07-2011 (ΦΕΚ 205/ΑΑΠ/2011) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης Διόρθωση σφάλματος - Συμπλήρωση εγκριτικής απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με αριθμό 1660/19-08-2008 (ΦΕΚ 406/ΑΑΠ/2008) Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Σιθωνίας νομού Χαλκιδικής.

 

11) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 28236/08-12-2011 έγγραφο του Δασαρχείου Πολυγύρου.

 

12) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 8010/16-08-2011 έγγραφο της ΙΣΤ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων.

 

13) Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 8705/20-12-2011 Αρνητική Απόφαση ως προς την υποχρέωση υποβολής σε διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του έργου, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας.

 

14) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 28213/08-10-2007 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για την έγκριση μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας.

 

15) Το από 29-08-2011 πρακτικό καταλληλότητας και επιλογής χώρου της Επιτροπής του άρθρου 18 του νόμου 3467/2006.

 

16) Την 1η Συνεδρία / 8η Πράξη / 20-12-2011 θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, σύμφωνα με την από 19-12-2011 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας.

 

17) Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνεται το Τοπικό Ρυμοτομικό Σχέδιο για τον καθορισμό χώρου ανέγερσης του διδακτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου Νικήτης, σε δημοτικό αγροτεμάχιο εμβαδού 2.949,01 m2 που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή Λάκκος Παπαδιάς της Δημοτικής κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας νομού Χαλκιδικής, ως εξής:

 

1) Καθορίζεται ο χώρος με στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Α. εμβαδού 2.949,01 m2 ως χώρος για την ανέγερση του Επαγγελματικού Λυκείου Νικήτης, στα πλάγια και πίσω όρια του χώρου δημιουργούνται πεζόδρομοι πλάτους 2,00 m και 6,00 m, όπως η ρύθμιση αυτή φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:200, θεωρημένο από την αναπληρώτρια προϊσταμένη της Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας, που συνοδεύει την Απόφαση αυτή.

 

2) Καθορίζονται οι εξής όροι και περιορισμοί δόμησης:

 

Ποσοστό κάλυψης: 50%

Συντελεστής δόμησης: 1

Μέγιστο ύψος κτιρίου: 12,00 m.

Αποστάσεις κτιρίου από τα όρια του χώρου 4,00 m και από τον άξονα της επαρχιακής οδού 15,00 m.

 

a.9710.12

 

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή και το διάγραμμα που τη συνοδεύει να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Θεσσαλονίκη, 09-01-2012

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.