Απόφαση dp-pm-17734/95

Απόφαση ΔΠ/ΠΜ/17734/576/1995: Τροποποίηση - συμπλήρωση των πολεοδομικών κανονισμών περιοχών του Δήμου Σταυρούπολης (νομού Θεσσαλονίκης)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΔΠ/ΠΜ/17734/576/1995: Τροποποίηση - συμπλήρωση των πολεοδομικών κανονισμών περιοχών του Δήμου Σταυρούπολης (νομού Θεσσαλονίκης), (ΦΕΚ 260/Β/1995), 20-04-1995.

 

Ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος Περί σχεδίων πόλεων και κωμών του Κράτους κ.λ.π. (ΦΕΚ 228/Α/1923), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ιδίως εκείνες του Κεφαλαίου Β, και του άρθρου 85Α όπως τελευταίο προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του νόμου 5269/1931 (ΦΕΚ 119/Α/1932).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 183/1986 Έγκριση τροποποιήσεων σχεδίων πόλεως και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης από τους Νομάρχες που εκδόθηκε μετά τον αναγκαστικό νόμο 314/1968, το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 και τους νόμους 1337/1983, 1512/1985 και 1577/1985.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 2218/1994 Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης κ.λ.π. (ΦΕΚ 90/Α/1994) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον νόμο 2240/1994 συμπλήρωση διατάξεων για την νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 153/Α/1994).

 

5. Το άρθρο 99 του νόμου 1892/1990 όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ιδίως με την παράγραφο 22 του άρθρου 3 του νόμου 2242/1994 (ΦΕΚ 162/Α/1994) πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας σε ζώνη οικιστικού ελέγχου, προστασία φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις.

 

6. Την με αριθμό 62555/5072/1990 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, (ΦΕΚ 561/Δ/1990) Ορισμός Βασικού Οδικού Δικτύου νομού Θεσσαλονίκης.

 

7. Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Σταυρούπολης και της Εγκριτικής του με αριθμό 51602/2482/1987 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, (ΦΕΚ 963/Δ/1987).

 

8. Την γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Θεσσαλονίκης όπως διατυπώθηκε στην 1119/1994 πράξη του (συνεδρία 45η/20-12-1994) ύστερα από την σχετική από 22-09-1994 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Μελετών της Διεύθυνσης Πολεοδομίας.

 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και την διαπίστωση ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ή του Δήμου Σταυρούπολης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Ρυθμίσεις

Άρθρο 2: Δημοσίευση

Άρθρο 3: Ισχύς

 

Θεσσαλονίκη, 30-03-1995

 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.