Απόφαση f24-5961/15

Απόφαση Φ24/5961/2015: Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου για άρση απαλλοτρίωσης στο οικοδομικό τετράγωνο 481 του Δήμου Αγίων Αναργύρων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση Φ24/5961/2015: Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου για άρση απαλλοτρίωσης στο οικοδομικό τετράγωνο 481 του Δήμου Αγίων Αναργύρων, (ΦΕΚ 255/ΑΑΠ/2015), 22-12-2015.

 

Η ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) για τη Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας κ.λ.π. και ιδιαίτερα το άρθρο 1 παράγραφος 2, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) για Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και ισχύει.

 

2. Το άρθρο 28 του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) για τον Εκδημοκρατισμό της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.

 

3. Την 4/2015 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου της 06-02-2015, με την οποία έγιναν αποδεκτές οι παραιτήσεις των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας.

 

4. Το άρθρο 280 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

5. Το προεδρικό διάταγμα 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/2010) για τον Οργανισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

 

6. Το άρθρο 31 παράγραφος 1 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό.

 

7. Το άρθρο 32 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει μετά το άρθρο 3 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014) για Πράξεις εισφοράς σε γη και χρήμα - ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις.

 

8. Το άρθρο 20 παράγραφος 2)ε του νόμου 2508/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά το άρθρο 11 παράγραφος 5 του νόμου 3212/2003, το άρθρο 31 παράγραφος 2 του νόμου 4067/2012 και το άρθρο 62 παράγραφος 2 του νόμου 4280/2014.

 

9. Τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 6 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

10. Την υπ' αριθμόν Φ39/1895/2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για Ανασυγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν Φ39/2209/2015 απόφαση του ιδίου.

 

11. Το από [ΒΔ] 27-08-1970 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 207/Δ/1970) Περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Αγίων Αναργύρων (Αττικής) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού.

 

12. Τη με αριθμό 4858/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση αναίρεσης του Υπουργού Οικονομικών κατά της με αριθμό 11600/ 2009 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας.

 

13. Τη με αριθμό 11600/2009 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας, με την οποία ακυρώθηκε η άρνηση της Διοίκησης να προβεί στην άρση της ρυμοτομικής δέσμευσης.

 

14. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 57870/2014 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

 

15. Τα με αριθμούς πρωτοκόλλου Φ24/36/2014 και Φ24/479/2015 έγγραφα της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

 

16. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 5925/2014/2015 και 6415/2015 έγγραφα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίων Αναργύρων.

 

17. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου Φ24/2193/2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών.

 

18. Το με αριθμό 5 πρακτικό επί του 1ου θέματος της 5ης/2015 συνεδρίασης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, με το οποίο γνωμοδότησε υπέρ της άρσης της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.

 

19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

1. Σε εκτέλεση της με αριθμόν 11600/2009 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας και της υπ' αριθμόν 4858/2012 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, αίρεται η ρυμοτομική απαλλοτρίωση, που είχε επιβληθεί με το από [ΒΔ] 27-08-1970 (ΦΕΚ 207/Δ/1970) βασιλικό διάταγμα σε οικόπεδο, τμήμα του οποίου εμπίπτει στο οικοδομικό τετράγωνο 481 του Δήμου Αγίων Αναργύρων.

 

2. Τροποποιείται το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου Αγίων Αναργύρων σε τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 481, που καταλαμβάνεται από το οικόπεδο της 11600/09 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας με τοπικό περιορισμό του πλάτους της οδού Σκρα και τη μετατροπή του σε οικοδομήσιμο, μετά την αφαίρεση της οφειλόμενης εισφοράς σε γη.

 

3. Επιβάλλεται εισφορά σε γη 10% επί των 246.13 m2 ή 24.61 m2 - σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2)ε του νόμου 2508/1997, η οποία διατίθεται στις οδούς Μυστρά και Σκρα, όπως φαίνεται στο συνημμένο στην παρούσα, θεωρημένο από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, διάγραμμα τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.

 

4. Στο τροποποιούμενο τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 481, να καθοριστούν οι όροι και περιορισμοί δόμησης που ισχύουν και στο υπόλοιπο οικοδομικό τετράγωνο, ως εξής:

 

Αρτιότητα: εμβαδόν ≥ 200 m2, πρόσωπο ≥ 10 m.
κατά παρέκκλιση:
oεμβαδόν ≥ 112.50 m2, πρόσωπο ≥ 6 m (προ 25-09-1970)
oεμβαδόν ≥ 200 m2, πρόσωπο ≥ 8 m (προ Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1973)
Συντελεστής δόμησης: 1.60
Ποσοστό κάλυψης: 60%
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτηρίων κατά Νέο Οικοδομικό Κανονισμό.

 

Χρήσεις γης: γενική κατοικία.

 

a.5961.15

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Νέο Ψυχικό, 03-12-2015

 

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.