Βασιλικό διάταγμα 9/10/59

ΒΔ 09-10-1959: Περί τροποποιήσεως του σχεδίου Βουλιαγμένης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 09-10-1959: Περί τροποποιήσεως του σχεδίου Βουλιαγμένης, (ΦΕΚ 15/Δ/1959), 12-11-1959.

 

Παύλος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπόψιν τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και δη των άρθρων 2, 3, 9, 14, 17 και 85Α αυτού, και την υπ' αριθμόν Α/28417/1958 απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων περί εξουσιοδοτήσεως του Υφυπουργού Οικισμού δι' άσκηση αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 165/Β/1958) και ιδόντες την υπ' αριθμόν 77/1959 έ. έ. πράξη του Κοινοτικού Συμβουλίου Βουλιαγμένης, την υπ' αριθμόν 642/1959 σύμφωνη πράξη του Συμβουλίου Οικισμού και την υπ' αριθμόν 454/1959 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί του Οικισμοί Υφυπουργοί, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

1. Τροποποιούμε το ρυμοτομικό σχέδιο Βουλιαγμένης, το εγκριθέν δια του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως κ.λ.π. του ρυμοτομικοί σχεδίου Βουλιαγμένης κ.λ.π. (ΦΕΚ 229/Α/1955) όσον άφορα την δια μέσου της χερσονήσου Μικρού Καβουριού και της περιοχής Λαιμός οδού ως εμφαίνεται εις το υπό του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Οικισμοί του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων θεωρημένου δια της υπ' αριθμόν Ε/35682/1959 πράξεως αυτού σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα υπό κλίμακα 1:2000 ούτινος συνοπτικό αντίτυπο δημοσιεύεται κατωτέρω.

 

2. Εις τον χώρο τον σημειούμενο εις το κατά την προηγουμένη παράγραφο διάγραμμα δια των στοιχείων Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ I, Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Α, (ήτοι εις ολόκληρη την χερσόνησο Μικρού Καβουριού, εις ολόκληρον την περιοχήν Λαιμός εις την μεταξύ Λαιμοί και κεντρικής αμμώδους παραλίας ζώνης την μεταξύ της προς Μικρό Καβούρι κυρίας οδού και της θαλάσσης και εις ολόκληρον την κεντρική αμμώδη παραλία της Βουλιαγμένης) επιτρέπεται η ανέγερση μόνο λουτρικών, τουριστικών και ναυτικών εν γένει εγκαταστάσεων, ως π.χ. αποδυτηρίων, ντους, σκιάδων, εγκαταστάσεων αθλοπαιδιών, εγκαταστάσεων και εντευκτηρίου ναυτικοί αθλητισμού, αναψυκτηρίων, εστιατορίων, ξενοδοχείων αποτελουμένων είτε εξ ενιαίου οικοδομικού συγκροτήματος είτε εκ μεμονωμένων ανεξαρτήτων διαμερισμάτων (ΚΑΜΠΑΝΕΣ), καζίνου, θεάτρου, χορευτικών κέντρων, κρηπιδότοιχων, αποβαθρών κ.τ.τ., επιτρεπομένης άμα και της περιφράξεως τμημάτων των περιοχών αυτών προς εξασφάλιση της αποκλειστικής λειτουργίας των επί μέρους ως άνω εγκαταστάσεων.

 

3. Η ανέγερσις των ως άνω κτιρίων και εγκαταστάσεων εν γένει εντός του κατά την προηγουμένης παράγραφος 2 χώρου, γίνεται κατά το οικοδομικό σύστημα των πτερύγων (Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός άρθρο 6 παράγραφος ε') και άνευ τηρήσεως των περιορισμών των από 23-10-1928 (ΦΕΚ 231/Α/1928) και 26-08-1936 (ΦΕΚ 392/Α/1936) σχετικών Διαταγμάτων περί δρων δομήσεως έκτος σχεδίου ρυμοτομίας.

 

bd.9.10.59

 

Εις τον αυτόν επί του Οικισμού Υφυπουργό, αναθέτουμε την δημοσίευση και την εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν τη Ελληνική Βασιλική Πρεσβεία Βιέννης τη 09-10-1959

 

Παύλος Β.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.