Νόμος 1428/84 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Εκμετάλλευση λατομείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών σε όλη τη χώρα επιτρέπεται μόνο μέσα στις λατομικές περιοχές που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 3.

 

2. Η εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών έξω από τις λατομικές περιοχές επιτρέπεται κατ' εξαίρεση με απόφαση του νομάρχη μετά αιτιολογημένη γνώμη του νομαρχιακού συμβουλίου στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

α) Εάν δεν καταστεί δυνατή με τη διαδικασία του άρθρου 3 του παρόντος η δημιουργία λατομικής περιοχής σε συγκεκριμένη επαρχία ή νήσο.

 

β) Εάν περικλείονται πετρώματα κατάλληλα για την παραγωγή αδρανών υλικών για ειδικές χρήσεις και ιδίως για την παραγωγή τσιμέντου ή ασβέστου ή αντιολισθηρών υλικών ή δομικών λίθων. Η εκμετάλλευση των λατομείων, που τροφοδοτούν τσιμεντοβιομηχανίες ή ασβεστοποιίες, γίνεται από επιχειρήσεις παραγωγής τσιμέντου ή ασβέστου και συνδέεται άμεσα με τον τόπο λειτουργίας των εγκαταστάσεών τους. Ειδικότερα για επιχειρήσεις παραγωγής ασβέστου ή συνεταιρισμούς ασβεστοποιών, η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή, εφόσον οι ποσοτικές ή ποιοτικές ανάγκες τους δεν καλύπτονται από τις λατομικές περιοχές ή τα λειτουργούντα λατομεία της περιοχής τους. Για τη συνδρομή των εν λόγω προϋποθέσεων μεταξύ των οποίων και των ποσοτικών και ποιοτικών αναγκών, απαιτείται απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Τα ανωτέρω λατομεία, που τροφοδοτούν τσιμεντοβιομηχανίες ή ασβεστοποιίες, μπορούν να διαθέτουν αδρανή υλικά και σε παρεμφερείς επιχειρήσεις της περιοχής λειτουργίας τους, καθώς και την πλεονάζουσα παραγωγή τους, το ύψος της οποίας καθορίζεται με την ίδια απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

 

Το ύψος της πλεονάζουσας παραγωγής καθορίζεται ύστερα από εκτίμηση των αναγκών σε αδρανή υλικά εκτελέσεως εντός του νομού δημόσιων, δημοτικών ή κοινοτικών έργων και του ύψους της παραγωγής των λειτουργούντων εντός των λατομικών περιοχών λατομείων.

 

γ) Για την εκτέλεση εθνικών ή διανομαρχιακών ή ειδικών έργων της παραγράφου 2 του άρθρου 5.

 

Για την ίδρυση λατομείου των ως άνω περιπτώσεων ισχύουν οι περιορισμοί και απαγορεύσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3 και της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος.

 

Κατ' εξαίρεση, για την ίδρυση λατομείων αδρανών υλικών που είναι αναγκαία για την εκτέλεση είτε Ολυμπιακών και συνοδών έργων και εγκαταστάσεων, εκτός του Νομού Αττικής είτε δημόσιων έργων που, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, χαρακτηρίζονται ως έργα εθνικής σημασίας, εφαρμόζονται οι περιορισμοί του άρθρου 10 του νόμου 1428/1984, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 2115/1993. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται για την ίδρυση λατομείων αδρανών υλικών στο Νομό Αττικής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του νόμου 2115/1993 (ΦΕΚ 15/Α/1993) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 της περίπτωσης Β του άρθρου 9 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001).

 

3. Πριν από τη μίσθωση ή τη χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης σε λατομεία των περιπτώσεων α', β' και γ' της προηγούμενης παραγράφου, απαιτείται η κατάθεση από τον ενδιαφερόμενο, εγγυητικής επιστολής, αορίστου χρονικής ισχύος, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, που απορρέουν από τις εγκεκριμένες ή θεωρημένες από τις αρμόδιες κατά την κείμενη νομοθεσία υπηρεσίες μελέτες αποκατάστασης του περιβάλλοντος. Η εγγυητική αυτή επιστολή κατατίθεται: α) σε περίπτωση μίσθωσης δημοσίων εκτάσεων και πριν από τη σύναψη της σχετικής μισθωτικής σύμβασης, στην αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και β) στις λοιπές περιπτώσεις, στην αδειοδοτούσα αρχή. Το ύψος του ποσού της εγγυητικής επιστολής καθορίζεται με βάση το ποσό που αναφέρεται ως δαπάνη αποκατάστασης περιβάλλοντος στις ανωτέρω εγκεκριμένες ή θεωρημένες μελέτες.

 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του εκμεταλλευτή προς τις ως άνω υποχρεώσεις, ανεξάρτητα από τις προβλεπόμενες κυρώσεις από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, η εγγυητική επιστολή καταπίπτει αναλόγως, μερικώς ή ολικώς υπέρ του Πράσινου Ταμείου, το δε ποσό διατίθεται για την περιβαλλοντολογική αποκατάσταση των αντίστοιχων οικείων λατομικών χώρων.

 

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής αυτής της παραγράφου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του νόμου 2115/1993 (ΦΕΚ 15/Α/1993), με την παράγραφο 3 του άρθρου 41 του νόμου 4409/2016 (ΦΕΚ 136/Α/2016).

 

4. Τα εξορυσσόμενα αδρανή υλικά, που προέρχονται από την εκτέλεση δημόσιων έργων, απαγορεύεται να διατίθενται προς εμπορία από τον ανάδοχο του έργου. Η χρησιμοποίηση των υλικών αυτών δεν υπάγεται στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του νόμου 2115/1993 (ΦΕΚ 15/Α/1993).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 69 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.