Νόμος 2465/97 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Συνεργεία επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 1 του νόμου 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α/1985) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 1: Ορισμοί

 

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων των επόμενων άρθρων, συνεργείο συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων είναι κάθε επαγγελματικό εργαστήριο, που χρησιμοποιείται για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων των κατηγοριών αυτών, κατά την έννοια του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ανεξάρτητα από την ισχύ των εγκατεστημένων σ' αυτό μηχανημάτων.

 

2. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου και των κατά εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων προεδρικών διαταγμάτων, όλα τα συνεργεία των ειδικοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του παρόντος θεωρούνται επαγγελματικό εργαστήρια χαμηλής όχλησης, κατά την έννοια του άρθρου 1, Κεφάλαιο Β', περίπτωση 17)β' του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987), ανεξάρτητα από την εγκατεστημένη ισχύ τους και περιλαμβάνονται στην, κατά το άρθρο 5 της 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678/Β/1990) κοινής υπουργικής απόφασης, Β' Κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων.

 

3. Δεν θεωρούνται συνεργεία αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων τα επαγγελματικά εργαστήρια, στα οποία πραγματοποιείται επισκευή και συντήρηση με εργασίες που δεν αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του παρόντος.}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του νόμου 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α/1985), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 20 του νόμου 2289/1995 (ΦΕΚ 27/Α/1995), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται και κωδικοποιούνται οι διατάξεις που ορίζουν τους όρους και προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία των συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων (όπως τη χωροθέτηση, τον απαιτούμενο χώρο, την εσωτερική διάταξη, τους χώρους υγιεινής, τον αριθμό και το είδος των εγκατεστημένων μηχανημάτων και οργάνων, τη σύνθεση του προσωπικού), τον υπεύθυνο του συνεργείου, τη διαδικασία έκδοσης των σχετικών αδειών και τα αρμόδια όργανα, τις κυρώσεις για τους παραβάτες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Για συνεργεία που λειτουργούσαν ή λειτούργησαν διακεκομμένα ή μόνο επί ορισμένο χρονικό διάστημα πριν την 25-02-1988 παρατείνεται αυτοδικαίως η προσωρινή άδεια λειτουργίας τους μέχρι 31-12-1997. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών το αργότερο μέχρι 31-08-1997, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις παράτασης της προσωρινής άδειας και συνέχισης της λειτουργίας των συνεργείων αυτών για μια ακόμη πενταετία. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του διατάγματος αυτού. Συνεργεία αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, που αποδεδειγμένα λειτουργούσαν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου κατά την ημερομηνία δημοσίευσης πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης ή επέκτασης της περιοχής, συνεχίζουν να λειτουργούν, έστω και αν η συγκεκριμένη χρήση απαγορεύεται πλέον, εφόσον δεν προβλέπεται ρητά η απομάκρυνσή τους σε τακτή προθεσμία.}

 

3. Οι προθεσμίες της παραγράφου 7 του άρθρου 10 του νόμου 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α/1985), που προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του νόμου 2289/1995 (ΦΕΚ 27/Α/1995), παρατείνονται μέχρι 31-12-1997.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.