Νόμος 1575/85 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων αδειών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι κατά το άρθρο 2 του παρόντος νόμου άδειες άσκησης επαγγέλματος παρέχουν στους κατόχους τους το δικαίωμα να αναλαμβάνουν και να εκτελούν υπεύθυνα τη συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής, ως εξής:

 

α) Στον κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλματος μηχανοτεχνίτη παρέχεται το δικαίωμα να αναλαμβάνει και να εκτελεί τη συντήρηση και επισκευή του κινητήρα, του κιβωτίου ταχυτήτων, του διαφορικού, των συστημάτων τροφοδοσίας, ανάφλεξης, εξαγωγής καυσαερίων, διεύθυνσης (συμπεριλαμβανομένων των τροχών και ελαστικών και της ζυγοστάθμισης και ευθυγράμμισης αυτών και της εξαγωγής και επανατοποθέτησης αερόσακων αεροθαλάμων), πέδησης, μετάδοσης κίνησης στους κινητήριους τροχούς, ανάρτησης, ψύξης, καθώς και πάσης φύσεως συστημάτων κλιματισμού (air condition, climatair κ.λ.π.) και λίπανσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, όπως και τη συντήρηση και την αντικατάσταση των συσσωρευτών αυτών.

 

β) Στον κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλματος ηλεκτροτεχνίτη παρέχεται το δικαίωμα να αναλαμβάνει και να εκτελεί τη συντήρηση και επισκευή των ηλεκτρικών συστημάτων, οργάνων και συσκευών, των πάσης φύσεως συστημάτων κλιματισμού (air condition, climatair κ.λ.π.) και γενικά των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, καθώς και τη συντήρηση και την αντικατάσταση των συσσωρευτών αυτών.

 

γ) Στον κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη συστήματος πέδησης παρέχεται το δικαίωμα να αναλαμβάνει και εκτελεί τη συντήρηση και επισκευή των κάθε είδους συστημάτων πέδησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.

 

δ) Στον κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αντλιών πετρελαιοκινητήρων παρέχεται το δικαίωμα να αναλαμβάνει και εκτελεί τη συντήρηση, επισκευή και ρύθμιση των αντλιών πετρελαιοκινητήρων και ακροφυσίων αυτοκινήτων.

 

ε) Στον κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη εξαερωτήρων - αναμεικτήρων παρέχεται το δικαίωμα να αναλαμβάνει και εκτελεί τη συντήρηση, επισκευή και ρύθμιση των εξαερωτήρων (καρμπιρατέρ) αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.

 

στ) Στον κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη οργάνων παρέχεται το δικαίωμα να αναλαμβάνει και εκτελεί τη συντήρηση, επισκευή και ρύθμιση των ταχογράφων, ταξιμέτρων και λοιπών συναφών οργάνων αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.

 

ζ) Στον κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αναρτήσεων παρέχεται το δικαίωμα να αναλαμβάνει και εκτελεί τη συντήρηση και επισκευή των κάθε είδους συστημάτων ανάρτησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.

 

η) Στον κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) παρέχεται το δικαίωμα να αναλαμβάνει και εκτελεί τη συντήρηση και επισκευή των κάθε είδους συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.

 

θ) Στον κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη ψυγείων παρέχεται το δικαίωμα να αναλαμβάνει και εκτελεί τη συντήρηση και επισκευή των κάθε είδους συστημάτων ψύξεως των κινητήρων αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.

 

ι) Στον κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αμαξωμάτων παρέχεται το δικαίωμα να αναλαμβάνει και εκτελεί τη συντήρηση και επισκευή αμαξωμάτων κάθε κατηγορίας αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.

 

ι)α) Στον κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη βαφής παρέχεται το δικαίωμα να αναλαμβάνει και εκτελεί τη βαφή των αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.

 

ι)β) Στον κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη τροχών παρέχεται το δικαίωμα να αναλαμβάνει και εκτελεί τη συντήρηση, επισκευή και ζυγοστάθμιση των τροχών, αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.

 

ι)γ) Στον κάτοχο άδειας επαγγέλματος τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων παρέχεται το δικαίωμα να αναλαμβάνει την τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή εξαρτημάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας κινητήρων αυτοκινήτων με αεριώδη ή υπό πίεση καύσιμα.

 

ι)δ) Στον κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων παρέχεται το δικαίωμα να αναλαμβάνει και εκτελεί τη συντήρηση και επισκευή των μηχανικών και ηλεκτρικών εξαρτημάτων, καθώς και του λοιπού εξοπλισμού τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα εδάφια α και β της παραγράφου 1 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 3 του άρθρου 20 του νόμου 3534/2007 (ΦΕΚ 40/Α/2007).

 

2. Ο κάτοχος της άδειας άσκησης επαγγέλματος της παραγράφου 4 του άρθρου 4 έχει το δικαίωμα να αναλαμβάνει όλες τις εργασίες της προηγούμενης παραγράφου, ανεξαρτήτως του αριθμού των ειδικοτήτων που περιλαμβάνει το συνεργείο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του νόμου 3710/2008 (ΦΕΚ 216/Α/2008).

 

3. Οι κάτοχοι των παραπάνω αδειών άσκησης επαγγέλματος υποχρεούνται να παρίστανται και να επιβλέπουν αυτοπροσώπως τις εργασίες της ειδικότητάς τους, που εκτελούνται από το βοηθητικό προσωπικό του συνεργείου και είναι υπεύθυνοι για την ορθή και έντεχνη εκτέλεσή τους.

 

4. Στα συνεργεία του άρθρου 1, όπου εκτελούνται εργασίες περισσότερων της μιας ειδικοτήτων, επίβλεψη μέχρι τριών ειδικοτήτων μπορεί να ασκεί και ένα πρόσωπο, εφόσον είναι κάτοχος των αντιστοίχων αδειών άσκησης επαγγέλματος.

 

5. Επίβλεψη της επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων δεν μπορεί να ασκείται από το ίδιο πρόσωπο σε περισσότερα από ένα συνεργεία.

 

6. Σε συνεργεία με προσωπικό εικοσιπέντε μέχρι τριάντα πέντε άτομα η επίβλεψη ασκείται υποχρεωτικά από διπλωματούχους μηχανικούς αυτοκινήτων ή τεχνολόγους μηχανικούς αυτοκινήτων. Σε συνεργεία με προσωπικό περισσότερο από 35 άτομα μόνο από διπλωματούχους υπομηχανικούς αυτοκινήτων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.