Νόμος 1828/89 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όπου στην κείμενη νομοθεσία υπάρχουν διατάξεις, οι οποίες δεν καταργούνται ρητά με τον παρόντα νόμο και αναφέρονται στην τακτική επιχορήγηση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών λαμβάνεται υπόψη το 1/3 των κεντρικών αυτοτελών πόρων της παραγράφου 4 του άρθρου 25.

 

2. Ο φόρος ακίνητης περιουσίας για το έτος 1989 αποδίδεται συνολικά στους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους.

 

3. Η κατανομή των κεντρικών αυτοτελών πόρων στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, για το έτος 1989 γίνεται με βάση κριτήρια και διαδικασία που ανταποκρίνονται στην αναγκαιότητα της προσαρμογής στο νέο σύστημα χρηματοδότησης της τοπικής αυτοδιοίκησης και καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μετά γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος.

 

4. Με την απόφαση της παραγράφου 3 μπορεί να ορίζεται ποσό αποκλειστικά για την καταβολή αποδοχών των γραμματέων από τους πόρους της παραγράφου 4 του άρθρου 25 για την ενίσχυση των κοινοτήτων, των οποίων οι γραμματείς υπάγονται στις διατάξεις του δεύτερου μέρους του νόμου [Ν] 1188/1981 (ΦΕΚ 204/Α/1981).

 

5. Το ποσό της προηγούμενης παραγράφου μεταφέρεται και κατατίθεται κάθε χρόνο σε ειδικό λογαριασμό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο πληρωμές αποδοχών κοινοτικών υπαλλήλων και αποδίδεται κατά δωδεκατημόρια την 1η κάθε μήνα. Ο τρόπος κίνησης του λογαριασμού αυτού ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

 

6. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:

 

α. Ο φόρος ακάλυπτων χώρων (άρθρο 1 του νόμου [Ν] 127/1975 (ΦΕΚ 175/Α/1975)).

 

β. Η εισφορά ωφελουμένων από την εκτέλεση δημοτικών ή κοινοτικών έργων (άρθρο 52 του από [ΒΔ] 24-09-1958 βασιλικού διατάγματος).

 

γ. Η εισφορά λόγω επέκτασης σχεδίου πόλεως (άρθρο 53 του από [ΒΔ] 24-09-1958 βασιλικού διατάγματος).

 

δ. Η εισφορά λόγω τροποποίησης του σχεδίου πόλεως (άρθρο 54 του από [ΒΔ] 24-09-1958 βασιλικού διατάγματος).

 

ε. Το τέλος λαϊκών αγορών (άρθρο 26 παράγραφος 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3913/1958 (ΦΕΚ 199/Α/1958), όπως ισχύει σήμερα).

 

στ. Το τέλος ρύπανσης χώρων (άρθρο 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 31/1968 (ΦΕΚ 281/Α/1968)).

 

ζ. Τα τέλη χρήσεως έργων που εκτελούνται με δανεισμό (άρθρο 33 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4260/1962).

 

η. Η τακτική οικονομική ενίσχυση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης από τον κρατικό προϋπολογισμό (άρθρα 37 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4260/1962 και 16 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 703/1970 (ΦΕΚ 219/Α/1970)).

 

θ. Ποσοστό του δασμού στα εισαγόμενα από την αλλοδαπή εμπορεύματα (άρθρα 40 παράγραφος 5 του από [ΒΔ] 24-09-1958 βασιλικού διατάγματος και 2 παράγραφος 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4088/1960 (ΦΕΚ 120/Α/1960)).

 

ι. Ποσοστό από το φόρο κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών (άρθρα 50 του από [ΒΔ] 24-09-1958 βασιλικού διατάγματος, 16 του νόμου 1473/1984 (ΦΕΚ 127/Α/1984) και νόμος 1428/1982 (ΦΕΚ 43/Α/1982)).

 

ι)α. Αναπλήρωση εσόδου από τα εισιτήρια λεωφορείων (άρθρο 3 του νόμου [Ν] 33/1975 (ΦΕΚ 84/Α/1975)).

 

ι)β. Η οικονομική ενίσχυση Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος από την τακτική οικονομική ενίσχυση των δήμων και κοινοτήτων (άρθρο 25 παράγραφος 3 του νόμου [Ν] 1080/1980).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.